reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) I.2. Instrumenty inżynierii finansowej;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Agencja, w ramach działania I.2. Instrumenty inżynierii finansowej, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z przeznaczeniem na prowadzenie – bezpośrednio lub pośrednio – działalności gwarancyjnej lub poręczeniowej.”;

3) w § 9 w ust. 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.”;

4) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje zatwierdzony wniosek do Instytucji Zarządzającej Programem.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem wniosku dla dużego projektu Agencja może zawrzeć z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu, z zastrzeżeniem ust. 7.”,

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o odmowie wniesienia wkładu finansowego w ramach dużego projektu, o której mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, Agencja wypowiada umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu ze skutkiem natychmiastowym.

8. W przypadku decyzji zmieniającej pewne elementy związane z realizacją dużego projektu Agencja podpisuje z beneficjentem stosowny aneks do umowy o udzielenie wsparcia na realizację projektu.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30–30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 20072013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama