| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone osobom w nich uczestniczącym, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2.
1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) polegających na zapłacie kar umownych;

3) powstałych wskutek działań wojennych.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia.

§ 3.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny.
§ 4.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych:

1) dla imprezy mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 22 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 100 euro;

2) dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc – 10 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 000 euro;

3) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 27 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 400 euro;

4) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro.

§ 5.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezy sportowej wynosi równowartość w złotych:

1) dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro;

2) dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro;

3) dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro;

4) dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro;

5) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro;

6) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro;

7) dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro;

8) dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro.

§ 6.
Kwoty, o których mowa w § 4 i 5, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
§ 7.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 220, poz. 2179), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2010 r., stosownie do art. 77 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »