| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy

Na podstawie art. 16c ust. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ośrodek kwalifikujący przyjmuje zgłoszenia potencjalnego biorcy do przeszczepienia w celu oceny jego stanu zdrowia dokonywanej na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

2. W ramach kwalifikacji zespół lekarski, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwany dalej „zespołem”, dokonuje przeglądu otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji medycznej potencjalnego biorcy i oceny, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, potencjalnego biorcy zakwalifikowanego wstępnie przez zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą”, lub stacje dializ, wymaga uzupełnienia, to zespół, w ramach jej weryfikacji, zleca przeprowadzenie:

1) uzupełniających badań specjalistycznych, w tym konsultacji lekarskich lub

2) specjalistycznych badań laboratoryjnych.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, zakład opieki zdrowotnej inny niż zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, lub stacje dializ, przekazuje do ośrodka kwalifikującego przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy i potencjalnego biorcy oraz zabezpieczona przed jej utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 2.
1. Po przeprowadzonej kwalifikacji ośrodek kwalifikujący zawiadamia zakład opieki zdrowotnej lub stację dializ, które zgłosiły potencjalnego biorcę, o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu potencjalnego biorcy do przeszczepienia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną w sposób zabezpieczający przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3.
1. Zgromadzone dane o kwalifikowanych potencjalnych biorcach, o których mowa w § 2 ust. 1, ośrodek kwalifikujący umieszcza w aktualizowanej na bieżąco bazie danych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, ośrodek kwalifikujący przechowuje w formie elektronicznej w sposób zabezpieczający przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 4.
1. Zespół dokonuje kwalifikacji potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia z określeniem pilności przeszczepienia jako:

1) zwykła – według kolejności zgłoszenia na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie, zwaną dalej „listą”;

2) pilna – z pominięciem kolejności zgłoszenia na listę, jeżeli lekarz leczący stwierdzi, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

2. Określenie pilności przeszczepienia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga uzasadnienia.

3. Zmiana określenia pilności przeszczepienia, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie na wniosek lekarza leczącego potencjalnego biorcę. Wniosek taki wymaga uzasadnienia, szczególnie w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że potencjalny biorca jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, lekarz leczący potencjalnego biorcę przesyła do ośrodka kwalifikującego z zachowaniem warunków, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5.

§ 5.
Zespół, ustalając pilność przeszczepienia u potencjalnego biorcy, uwzględnia następujące kryteria:

1) wykluczenie albo dopuszczenie niezgodności immunologicznej między potencjalnym dawcą i potencjalnym biorcą;

2) warunki doboru anatomicznego potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;

3) dopuszczalny wiek potencjalnego dawcy i potencjalnego biorcy;

4) przewidywane efekty przeszczepienia;

5) czas oczekiwania na przeszczepienie;

6) aktualny stan zdrowia potencjalnego biorcy.

§ 6.
1. Zgłoszenie danych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, na listę zawiera:

1) określenie pilności przeszczepienia;

2) uzasadnienie pilności przeszczepienia – w przypadku określenia pilności przeszczepienia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przesyła się przesyłką poleconą albo drogą elektroniczną, w sposób zabezpieczający przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w rozumieniu przepisów w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »