| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy2)

Na podstawie art. 19 ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 173, poz. 1445 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 355) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale II „Kwalifikacje oficerskie. Dział pokładowy w żegludze międzynarodowej”:

a) tabela 2.2.10 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Zastosowanie przepisów międzynarodowych:

2

 

 

 

a) Konwencji LL,

 

 

 

 

b) Konwencji CSC,

 

 

 

 

c) zatwierdzonego poradnika mocowania ładunku,

 

 

 

 

d) dokumentów wymaganych przez PSC.

 

 

 

2.

Wykresy statecznościowe i przegłębień oraz urządzenia obliczające naprężenia kadłuba:

1

 

5

 

a) obliczanie stateczności, przegłębienia, momentów gnących i skręcających oraz sił tnących,

 

 

 

 

b) określanie minimalnej wartości wolnej burty,

 

 

 

 

c) użycie wykresów do określania obciążenia urządzeń przeładunkowych.

 

 

 

 

3.

Załadunek i mocowanie ładunku, urządzenia i sprzęt przeładunkowy i mocujący, zalecenia:

16

 

1

 

a) pokładowy ładunek drewna,

 

 

 

 

b) przeładunek i mocowanie sztuk ciężkich,

 

 

 

 

c) procedury dostawy, kontroli ilościowej i jakościowej oraz odbioru ładunku, dokumentacja ładunkowa,

 

 

 

 

d) opieka nad ładunkiem,

 

 

 

 

e) wymagania dotyczące urządzeń i sprzętu przeładunkowego oraz ich obsługi,

 

 

 

 

f) utrzymanie i kontrola urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

 

 

 

 

g) utrzymanie i kontrola pokryw lukowych,

 

 

 

 

h) środki ostrożności przy fumigacji ładowni,

 

 

 

 

i) szacunkowy raport defektów i uszkodzeń przestrzeni ładunkowych, włazów do ładowni, pokryw i wejść do ładowni i zbiorników balastowych oraz podjęcie właściwej akcji.

 

 

 

4.

Eksploatacja chemikaliowców, gazowców i zbiornikowców:

9

 

 

 

a) definicje,

 

 

 

 

b) zawartość i zastosowanie ISGOTT,

 

 

 

 

c) eksploatacja zbiornikowców, przepisy o ochronie środowiska,

 

 

 

 

d) eksploatacja chemikaliowców,

 

 

 

 

e) czyszczenie zbiorników i zapobieganie zanieczyszczeniom na chemikaliowcach,

 

 

 

 

f) eksploatacja gazowców,

 

 

 

 

g) operacje ładunkowe na gazowcach.

 

 

 

5.

Przewóz ładunków niebezpiecznych:

7

 

 

 

a) Kodeksy IMDG i BC,

 

 

 

 

b) ładunki niebezpieczne w opakowaniach,

 

 

 

 

c) ładunki masowe suche,

 

 

 

 

d) przewóz ziarna według wymagań IMO.

 

 

 

6.

Kontenerowy system transportowy. Plan ładunkowy kontenerowca.

2

 

4

7.

Statek ro-ro, system poziomego ładowania, plan ładunkowy statku ro-ro.

2

 

4

8.

Plan ładunkowy drobnicowca.

1

 

4

 

RAZEM: 58

40

 

18

 

b) tabela 2.3.6 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

 

W

C

L

I

II.

III.

IV.

V.

1.

Mocowanie ładunku na statku.

2

 

 

2.

Zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych (w tym drewna).

2

 

 

3.

Kontenery:

2

 

 

 

a) rodzaje,

 

 

 

 

b) planowanie przeładunku,

 

 

 

 

c) mocowanie.

 

 

 

4.

Ładunki masowe suche:

3

 

 

 

a) Kodeks BC,

 

 

 

 

b) przygotowanie ładowni do załadunku,

 

 

 

 

c) zagrożenia dla życia, zasady wchodzenia do ładowni,

 

 

 

 

d) przeładunek i przewóz węgla.

 

 

 

5.

Zasady załadunku i przewozu ziarna luzem.

1

 

 

6.

Opieka nad ładunkiem:

6

 

 

 

a) przygotowanie ładowni do operacji przeładunkowych i kontrola po ich zakończeniu,

 

 

 

 

b) separacja ładunkowa,

 

 

 

 

c) zasady wentylacji ładowni, mikroklimat ładowni,

 

 

 

 

d) ładunki chłodzone.

 

 

 

7.

Ładunki niebezpieczne:

6

 

2

 

a) Kodeks IMDG:

 

 

 

 

– budowa i zasady korzystania,

 

 

 

 

– podział ładunków niebezpiecznych na klasy,

 

 

 

 

– opakowania i oznakowanie ładunków niebezpiecznych poszczególnych klas,

 

 

 

 

– zasady separacji,

 

 

 

 

b) środki ostrożności przy przeładunku i przewozie,

 

 

 

 

c) Ems, MFAG.

 

 

 

8.

Statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy:

6

 

2

 

a) rodzaje i przeznaczenie,

 

 

 

 

b) obsługa, utrzymanie, kontrola, instrukcje, BHP przy przeładunkach,

 

 

 

 

c) operacje przeładunkowe pod kątem wymagań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom.

 

 

 

9.

Dokumentacja ładunkowa, elementy Konwencji FAL.

2

 

 

10.

Zbiornikowce i chemikaliowce:

3

 

 

 

a) rodzaje zbiorników, koferdamy, przepompownia,

 

 

 

 

b) rurociągi ładunkowe,

 

 

 

 

c) pompy ładunkowe.

 

 

 

11.

Środki ostrożności przy wchodzeniu do pomieszczeń zamkniętych lub zanieczyszczonych.

1

 

 

12.

Wpływ ładunku i operacji przeładunkowych na zanurzenie, przegłębienie i stateczność statku, obliczanie ilości ładunku na podstawie zanurzenia.

 

 

4

13.

Planowanie załadunku i sporządzanie planu ładunkowego.

 

 

8

14.

Szkody ładunkowe. Inspekcje i raportowanie defektów i uszkodzeń przestrzeni ładunkowych, włazów i zejściówek do ładowni, pokryw ładowni i zbiorników balastowych.

1

 

 

 

RAZEM: 51

35

 

16

 

2) w rozdziale V „Kwalifikacje oficerskie. Dział maszynowy – specjalność mechaniczna i elektryczna”:

a) tabela 5.2.5 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

 

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Współczesne siłownie okrętowe – tendencje rozwojowe.

1

 

 

2.

Energetyka siłowni okrętowej:

3

 

 

 

a) sprawności układów energetycznych,

 

 

 

 

b) energia zapotrzebowana do napędu statku,

 

 

 

 

c) zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną – bilanse,

 

 

 

 

d) ogólna sprawność energetyczna siłowni i sposoby jej podwyższania.

 

 

 

3.

Nowoczesne rozwiązania układów napędowo-energetycznych z prądnicami wałowymi i sposoby ich eksploatacji.

4

 

 

4.

Utylizacja ciepła odpadowego, przegląd współczesnych rozwiązań układów oraz zasady ich eksploatacji.

4

 

 

5.

Układy napędowe statku i ich eksploatacja:

9

 

 

 

a) przegląd współczesnych układów napędowych oraz pędników,

 

 

 

 

b) charakterystyki obrotowe śruby,

 

 

 

 

c) charakterystyki hydrodynamiczne,

 

 

 

 

d) charakterystyki napędowe statku,

 

 

 

 

e) pole pracy silnika,

 

 

 

 

f) współpraca silnika, śruby i kadłuba w stanach ustalonych i przejściowych, w różnych warunkach pływania,

 

 

 

 

g) śruba nastawna – jej zalety i możliwości.

 

 

 

6.

Praca układu napędowego przy manewrowaniu – krzywe Robinsona.

3

 

 

7.

Nowe rozwiązania systemów siłownianych.

2

 

 

8.

Zasady ekonomicznej eksploatacji siłowni okrętowych.

2

 

 

9.

Eksploatacja siłowni okrętowej w stanach awaryjnych.

2

 

 

10.

Konstrukcja obiektów morskich i statków pod kątem systemów kontroli prawidłowej pracy i systemów wczesnego wykrywania nieprawidłowości pracy i uszkodzeń:

4

 

 

 

a) procedury bezpiecznej eksploatacji urządzeń napędu głównego:

 

 

 

 

– ocena stanu technicznego przed startem,

 

 

 

 

– kryteria oceny poziomu bezpieczeństwa eksploatacyjnego,

 

 

 

 

– podejmowanie decyzji wyłączenia urządzenia z eksploatacji,

 

 

 

 

b) procedury bezpiecznej eksploatacji urządzeń pomocniczych:

 

 

 

 

– ocena stanu technicznego przed startem,

 

 

 

 

– kryteria oceny poziomu bezpieczeństwa eksploatacyjnego,

 

 

 

 

– podejmowanie decyzji wyłączenia urządzenia z eksploatacji,

 

 

 

 

c) wpływ wyłączenia urządzeń z ruchu na eksploatację statku oraz zagrożenie bezpieczeństwa statku,

 

 

 

 

d) ogólna budowa i podstawowe funkcje systemów kontroli prawidłowej pracy i systemów wczesnego wykrywania nieprawidłowości pracy i uszkodzeń.

 

 

 

 

RAZEM: 34

34

 

 

 

b) tabela 5.2.8 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Pompy:

8

 

 

a) klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie poszczególnych rodzajów pomp,

 

 

 

b) wielkości charakterystyczne pomp i układów pompowych,

 

 

 

c) charakterystyki pomp,

 

 

 

d) współpraca pomp.

 

 

 

2.

Sprężarki:

6

 

 

a) klasyfikacja, charakterystyka i zastosowanie sprężarek,

 

 

 

b) charakterystyki sprężarek – współpraca z siecią,

 

 

 

c) wentylatory i instalacje wentylacyjne.

 

 

 

3.

Układy okrętowej hydrauliki siłowej:

14

 

 

a) przegląd elementów układów hydrauliki siłowej:

 

 

 

– pompy,

 

 

 

– silniki,

 

 

 

– zawory,

 

 

 

– rozdzielacze,

 

 

 

– przewody,

 

 

 

b) przykładowe instalacje:

 

 

 

– pokryw lukowych,

 

 

 

– wind ładunkowych,

 

 

 

– urządzeń transportu pionowego,

 

 

 

– drzwi wodoszczelnych,

 

 

 

c) urządzenia sterowe:

 

 

 

– podstawowe wiadomości z teorii sterowania,

 

 

 

– rodzaje sterów, budowa, działanie,

 

 

 

– rodzaje maszyn sterowych, budowa i działanie,

 

 

 

– stery strumieniowe i aktywne,

 

 

 

d) urządzenia śrub nastawnych:

 

 

 

– rodzaje i budowa śrub nastawnych,

 

 

 

– elementy mechanizmów śrub nastawnych: zmiany skoku śruby, siłowniki, elementy rozrządu,

 

 

 

– blokada płatów śruby w stanach awaryjnych,

 

 

 

– instalacje hydrauliczne.

 

 

 

4.

Oczyszczanie paliw i olejów smarowych, urządzenia oczyszczające.

10

 

 

 

5.

Linie wałów:

5

 

 

a) sprzęgła napędu głównego, blokada sprzęgieł w stanach awaryjnych,

 

 

 

b) przekładnie napędów okrętowych, kontrola posadowienia przekładni, wypracowania łożysk i luzu międzyrębnego,

 

 

 

c) łożyska w napędach okrętowych:

 

 

 

– wzdłużne,

 

 

 

– poprzeczne,

 

 

 

– rufowe,

 

 

 

d) wały okrętowe:

 

 

 

– śrubowe,

 

 

 

– pośrednie,

 

 

 

– oporowe.

 

 

 

6.

Eksploatacja i obsługa urządzeń i systemów sterowych:

4

 

 

a) budowa i działanie,

 

 

 

b) bezpieczna eksploatacja,

 

 

 

c) przykładowe uszkodzenia i ruch awaryjny.

 

 

 

7.

Eksploatacja i obsługa urządzeń i systemów rozładunkowych oraz urządzeń pokładowych:

4

 

 

a) ogólna budowa i zasady bezpiecznej eksploatacji żurawi, bomów, suwnic i innych urządzeń rozładunkowych,

 

 

 

b) przykładowe uszkodzenia i ruch awaryjny urządzeń rozładunkowych,

 

 

 

c) ogólna budowa i zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń pokładowych – wind cumowniczych i kotwicznych oraz innych urządzeń pokładowych,

 

 

 

d) przykładowe uszkodzenia i ruch awaryjny wymienionych urządzeń pokładowych.

 

 

 

 

RAZEM: 51

51

 

 

 

c) tabela 5.2.16 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Pojęcia podstawowe, zakres regulacji i źródła prawa morskiego.

1

 

 

2.

Pojęcie statku morskiego:

1

 

 

a) przynależność państwowa,

 

 

 

b) rejestr okrętowy,

 

 

 

c) właściciel statku,

 

 

 

d) armator,

 

 

 

e) umowy o korzystanie ze statku.

 

 

 

3.

Administracja morska: kompetencje, inspekcje, dokumenty:

1

 

 

a) kontrola zdolności statku do żeglugi,

 

 

 

b) odpowiedzialność za naruszenie prawa.

 

 

 

4.

Odprawa statku: sanitarna, celna i paszportowa.

1

 

 

5.

Sytuacja prawna statku na wodach morskich:

1

 

 

a) podział wód morskich,

 

 

 

b) skutki naruszania przepisów dla statku i odpowiedzialność załogi.

 

 

 

 

6.

Certyfikaty i dokumenty statku i załogi wymagane konwencjami międzynarodowymi wymienionymi w lp. 7–9.

2

 

 

7.

Międzynarodowe wymagania bezpieczeństwa żeglugi:

6

 

 

a) regulacje prawne dotyczące stanu załadowania statku,

 

 

 

b) odpowiedzialność wynikająca z Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych,

 

 

 

c) regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa życia na morzu (Konwencja SOLAS),

 

 

 

d) regulacje prawne dotyczące standardów szkolenia, certyfikacji i pełnienia służby na statku (Konwencja STCW),

 

 

 

e) odpowiedzialność wynikająca z przepisów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa statku, załogi, pasażerów i ładunku,

 

 

 

f) międzynarodowe wymagania zdrowotne, morska deklaracja zdrowia.

 

 

 

8.

Międzynarodowe konwencje i regulacje dotyczące ochrony środowiska (Konwencja MARPOL).

2

 

 

9.

Regulacje prawne w zakresie prawa pracy – krajowe i zagraniczne.

1

 

 

10.

Ubezpieczenia morskie:

1

 

 

a) przedmiot ubezpieczenia morskiego,

 

 

 

b) ryzyko ubezpieczeniowe,

 

 

 

c) wyłączenia,

 

 

 

d) sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

 

 

 

 

RAZEM: 17

17

 

 

 

d) tabela 5.3.2 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Wiadomości ogólne:

2

 

 

a) pojęcie siłowni okrętowej, układu napędowego, elektrowni okrętowej,

 

 

 

b) podział siłowni okrętowych.

 

 

 

2.

Podstawowe instalacje siłowni okrętowych i ich obsługa:

6

 

 

a) zęzowa,

 

 

 

b) balastowa,

 

 

 

c) transportu i oczyszczania paliwa,

 

 

 

d) wody sanitarnej pitnej,

 

 

 

e) wody morskiej,

 

 

 

f) oleju smarowego,

 

 

 

g) parowo-wodna,

 

 

 

h) sprężonego powietrza.

 

 

 

3.

Budowa i obsługa instalacji obsługujących silniki spalinowe pomocnicze:

2

 

 

a) smarowania,

 

 

 

b) chłodzenia,

 

 

 

c) zasilania,

 

 

 

d) rozruchu.

 

 

 

 

4.

Wymagania stawiane siłowniom i wpływ tych wymagań na rozwiązania zastosowane w siłowniach okrętowych.

1

 

 

5.

Bilans energetyczny siłowni okrętowej:

2

 

 

a) sprawność urządzenia energetycznego,

 

 

 

b) sprawność ogólna napędu i jej części składowe,

 

 

 

c) sprawność energetyczna siłowni i możliwości jej zwiększenia,

 

 

 

d) układy energetyczne siłowni spalinowych.

 

 

 

6.

Instalacje siłowni spalinowych:

14

 

 

a) instalacje chłodzenia:

 

 

 

– chłodzenie cylindrów, układy chłodzenia cylindrów silników wolnoobrotowych i średnioobrotowych, dobór pomp obiegowych i chłodnic, rola zbiornika wyrównawczego, jego dobór i włączenie w system, grzanie silnika, odpowietrzanie systemu, wpływ wyparownika próżniowego na eksploatację systemu oraz jego dobór i włączenie w system, parametry ruchowe systemu i ich regulowanie, instalacja chłodzenia cylindrów z ciśnieniowym zbiornikiem wyrównawczym, kontrola i uzdatnienie wody, czyszczenie instalacji,

 

 

 

– chłodzenie tłoków wodą słodką, zalety i wady wody słodkiej jako czynnika chłodzącego tłoki, schemat podstawowy instalacji, jej elementy składowe i eksploatacyjne,

 

 

 

– chłodzenie wtryskiwaczy, instalacje podstawowe na wodę słodką, olej smarowy i olej napędowy, zasady eksploatacji poszczególnych instalacji,

 

 

 

– instalacje wody morskiej, ogólna charakterystyka, połączenia szeregowe, równoległe i mieszane elementów chłodzonych, parametry obliczeniowe i eksploatacyjne systemu, regulacja parametrów, zapobieganie korozji, erozji i osadom,

 

 

 

– centralne instalacje chłodzenia, zalety i wady instalacji centralnych, układy podstawowe instalacji centralnych, metody optymalizowania, dobór pomp wody morskiej, chłodnic centralnych i szybkości przepływu w obiegu niskotemperaturowym, parametry eksploatacyjne i regulacja instalacji,

 

 

 

b) instalacje paliwowe:

 

 

 

– wymagania norm i wytwórców silników dotyczące paliw okrętowych oraz wpływ własności paliw na budowę i eksploatację systemu,

 

 

 

– instalacja pobierania, przechowywania i transportu paliwa, zabezpieczenia przed przelaniem paliwa, przechowywanie, zdawanie i utylizacja odpadów paliwowych,

 

 

 

– instalacja oczyszczania, metody oczyszczania paliw okrętowych, czynniki decydujące o prawidłowym oczyszczaniu paliwa w wirówkach i ich wpływ na

 

 

 

 

 

budowę i eksploatację systemu oczyszczania, dobór i eksploatacja zbiorników osadowych, dobór wirówek, zastosowanie niekonwencjonalnych metod oczyszczania i uzdatniania paliwa (dekantery, homogenizatory, filtry niepełnoprzepływowe, dodatki do paliw), współczesny układ oczyszczania,

 

 

 

– instalacja zasilająca, układ atmosferyczny(konwencjonalny) i ciśnieniowy na olej opałowy, stosowanie systemu ciśnienia, dobór elementów układu, rola zbiornika zwrotnego (odpowietrzającego), podgrzewanie i regulacja lepkości paliwa przed silnikiem, filtrowanie paliwa w układzie zasilającym, regulacja ciśnienia paliwa, instalacje zasilające na paliwo zmieszane, instalacje jednopaliwowe siłowni, instalacja zasilająca kotła pomocniczego,

 

 

 

c) instalacje smarowe:

 

 

 

– instalacja poboru i transportu oleju,

 

 

 

– instalacje obiegowe smarowania silników spalinowych, elementy składowe instalacji, ich dobór i eksploatacja (zbiorniki obiegowe, pompy obiegowe, chłodnice, filtry),

 

 

 

– instalacje smarowania cylindrów,

 

 

 

– instalacje obiegowe smarowania: przekładni, turbosprężarek i wałów śrubowych,

 

 

 

– instalacje oczyszczania olejów silnikowych, dobór wirówek oraz dobór optymalnej wydajności wirówki i krotności wirowania oleju obiegowego przy wirowaniu ciągłym, filtrowanie niepełnoprzepływowe, współczesny system oczyszczania oleju obiegowego,

 

 

 

d) instalacja sprężonego powietrza:

 

 

 

– odbiory okrętowe sprężonego powietrza,

 

 

 

– zapotrzebowanie powietrza na rozruch silnika,

 

 

 

– dobór zbiorników głównych i pomocniczych powietrza, dobór sprężarek głównych, awaryjnych i pomocniczych,

 

 

 

– sterowania systemów, ich rozwiązywanie i eksploatacja,

 

 

 

e) instalacje parowo-wodne:

 

 

 

– konwencjonalna instalacja parowo-wodna (na parę nasyconą suchą), odbiory pary wodnej, bilans parowy statku, dobór kotłów pomocniczych, czynniki wpływające na wydajność kotła utylizacyjnego oraz regulacja jego wydajności, połączenia kotła opalanego paliwem z kotłem utylizacyjnym, schemat podstawowy instalacji parowej i jej budowa, schemat podstawowy instalacji skroplinowej, elementy instalacji (zawory skroplinowe, kontrola przepływu, zbiorniki obserwacyjne skroplin, chłodnice skroplin, skraplacz nadmiarowy),

 

 

 

 

 

– schemat podstawowy instalacji zasilającej, elementy instalacji (skrzynia cieplna, zbiorniki zapasowe wody kotłowej, pompy zasilające, kontrola i uzdatnianie wody, regulacja zasilania kotłów),

 

 

 

– zasady eksploatacji instalacji parowo-wodnej (rozruch instalacji, kontrola w trakcie ruchu, odstawianie instalacji, konserwacja i czyszczenie),

 

 

 

– instalacje głębokiej utylizacji energii strat, czynniki wpływające na celowość zastosowania głębokiej utylizacji strat, źródła energii strat i możliwości ich wykorzystania, wpływ rozwiązania systemu na pokrycie potrzeb energetycznych siłowni, schematy podstawowe systemów jedno- i dwuciśnieniowych, systemy zintegrowane, parametry pracy systemów, podgrzewanie wody zasilającej i przegrzewanie pary,

 

 

 

f) instalacje zęzowo-balastowe:

 

 

 

– instalacje zęzowe, dobór pomp zęzowych, schematy ideowe systemu zęzowego, zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń osuszanych, dobór i rozmieszczenie studzienek zęzowych, koszy ssących i osadników oraz ich połączenia z magistralą zęzową i pompami zęzowymi, awaryjne ssanie zęz siłowni, gromadzenie i postępowanie ze ściekami zaolejonymi, odolejanie wód zęzowych, gromadzenie i usuwanie popłuczyn z siłowni, resztkowanie zęz,

 

 

 

– instalacje balastowe, dobór pomp balastowych, schemat podstawowy systemu, pompowanie i resztkowanie zbiorników balastowych,

 

 

 

g) instalacje sanitarne wody dopływowej:

 

 

 

– wymagania stawiane wodzie do picia oraz wodzie do higieny osobistej,

 

 

 

– zapotrzebowanie na wodę do picia, higieny osobistej, do celów gospodarczych oraz spłukiwania ustępów,

 

 

 

– pobieranie, przechowywanie i uzdatnianie wody,

 

 

 

– wykorzystanie wody wytworzonej w wyparownikach próżniowych do celów sanitarnych,

 

 

 

– schematy podstawowe systemów sanitarnych wody dopływającej, ich budowa i eksploatacja.

 

 

 

7.

Systemy siłowni parowych:

3

 

 

a) podział i zadania instalacji siłowni parowych,

 

 

 

b) schematy podstawowe obiegów parowo-wodnych, główny system parowy, pomocniczy system pary dolotowej, pomocniczy system pary odlotowej, systemy skroplinowe, systemy zasilające,

 

 

 

c) instalacje paliwowe,

 

 

 

d) instalacje smarowe,

 

 

 

e) instalacje destylacyjne.

 

 

 

 

8.

Charakterystyka oporowa okrętu:

1

 

 

a) opór konstrukcyjny, czynniki wpływające na opory eksploatacyjne statku, zależność oporu okrętu od prędkości statku,

 

 

 

b) moc holowania, prędkość kontraktowa, wpływ prędkości statku i warunków pływania na:

 

 

 

– zużycie paliwa,

 

 

 

– napęd główny, obciążenie mocą.

 

 

 

9.

Pola pracy silników głównych:

3

 

 

a) pojęcie obciążenia znamionowego silnika, pola doboru silników wolnoobrotowych, deklarowane przez wytwórców pola obciążeń silników głównych,

 

 

 

b) ograniczenia eksploatacyjne minimalnych i maksymalnych obciążeń silników, czynniki eksploatacyjne wpływające na te ograniczenia, dopuszczalne przeciążenia silników głównych.

 

 

 

10.

Współpraca układu silnik – śruba okrętowa:

4

 

 

a) dopasowanie układu silnik spalinowy tłokowy – śruba stała, rezerwy konstrukcyjne mocy silnika i prędkości obrotowej silnika w układzie bezpośrednim napędu śruby, dobór obciążenia znamionowego silnika, ocena doboru układu silnik – śruba na podstawie prób morskich i prognozy modelowej, wpływ doboru tego układu na jego eksploatację, możliwości poprawy współpracy układu silnik – śruba,

 

 

 

b) układy przekładniowe, dobór przełożenia przekładni mechanicznej wielobiegowej, układy ze śrubą nastawną,

 

 

 

c) pole współpracy układu silnik spalinowy tłokowy – śruba nastawna,

 

 

 

d) charakterystyka optymalnej sprawności układu napędowego ze śrubą nastawną i wpływ warunków pływania na przebieg tej charakterystyki, zalety i wady śrub nastawnych.

 

 

 

11.

Bezpieczna eksploatacja zespołów prądotwórczych:

4

 

 

a) typy napędu: głównego, pomocniczego, awaryjnego i ogólna budowa zespołów prądotwórczych,

 

 

 

b) rodzaje napędów prądnic i alternatorów,

 

 

 

c) ogólne zasady współpracy zespołów prądotwórczych,

 

 

 

d) rozruch, wpięcie na szyny, wypięcie z szyn, odstawianie z ruchu,

 

 

 

e) systemy monitoringu i kontroli zespołów prądotwórczych,

 

 

 

f) bezpieczna eksploatacja zespołów prądotwórczych (codzienna obsługa i działania remontowe),

 

 

 

g) działania prewencyjne, ograniczające występowanie uszkodzeń oraz działania po stwierdzeniu uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy zespołu prądotwórczego.

 

 

 

 

12.

Zachowanie środków bezpieczeństwa podczas pełnienia wachty oraz procedury postępowania w chwili wykrycia zagrożenia pożarowego lub negatywnych zdarzeń, w szczególności w systemie paliwowym:

2

 

 

a) obchód siłowni:

 

 

 

– sprawdzanie parametrów pracy urządzeń i systemów oraz poziomów mediów w zbiornikach (przez obserwację czujników oraz organoleptycznie),

 

 

 

– sprawdzanie szczelności urządzeń i rurociągów,

 

 

 

b) postępowanie w chwili wykrycia zagrożenia pożarowego lub negatywnych zdarzeń:

 

 

 

– przyczyny występowania i definiowania zagrożenia, w tym pożarowego, oraz uszkodzeń i systemów, umiejętność oceny poziomu zagrożenia (pod kątem szybkości podejmowania działań),

 

 

 

– procedury awaryjne,

 

 

 

– działania niestandardowe,

 

 

 

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wachtowego za cały statek z załogą (wszczęcie alarmu przed przystąpieniem do akcji).

 

 

 

 

RAZEM: 44

44

 

 

 

e) tabela 5.3.3 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

lI.

lll.

IV.

V.

1.

Mechanizmy siłowni okrętowych:

7

 

 

a) rodzaje pomp oraz ich przeznaczenie, niesprawność, obsługa:

 

 

 

– pompy wirowe krętne,

 

 

 

– pompy wirowe krążeniowe,

 

 

 

– pompy wyporowe tłokowe,

 

 

 

– pompy wyporowe zębate,

 

 

 

– pompy wyporowe śrubowe,

 

 

 

– pompy wyporowe membranowe,

 

 

 

b) sprężarki wyporowe i wirowe, podział i zastosowanie, niesprawność, obsługa,

 

 

 

c) urządzenia do oczyszczania paliw i olejów smarowych, cel stosowania, rodzaje wirówek i filtrów, metody oczyszczania, niesprawność, obsługa.

 

 

 

2.

Mechanizmy pokładowe:

2

 

 

a) windy kotwiczne,

 

 

 

b) windy cumownicze.

 

 

 

3.

Urządzenia pokładowe:

3

 

 

a) rodzaje i przeznaczenie urządzeń pokładowych,

 

 

 

b) urządzenia sterowe: klasyczne, stery strumieniowe, dysze Corta,

 

 

 

c) urządzenia kotwiczne i cumownicze: rodzaje, rozmieszczenie, przeznaczenie,

 

 

 

d) urządzenia przeładunkowe bomowe, dźwigowe, bramowe, suwnice.

 

 

 

 

4.

Pompy i układy pompowe:

3

 

 

 

a) podział i klasyfikacja,

 

 

 

 

b) bilans energetyczny pompy i układu pompowego,

 

 

 

 

c) wydajność, moc i sprawność pompy,

 

 

 

 

d) pompy: wyporowe, tłokowe, zębate, śrubowe, z wirującymi cylindrami, łopatkowe – budowa i zastosowanie,

 

 

 

 

e) pompy wirowe kręte, przepływ cieczy przez wirnik, wysokość podnoszenia wirnika,

 

 

 

 

f) charakterystyki przepływu, mocy i sprawności pomp wirowych i wyporowych,

 

 

 

 

g) wyróżniki szybkobieżności pomp wirowych,

 

 

 

 

h) szeregowa i równoległa współpraca pomp z instalacjami,

 

 

 

 

i) kawitacja pomp i siły poosiowe,

 

 

 

 

j) pompy wirowe, krążeniowe: zasada pracy, budowa,

 

 

 

 

k) elementy konstrukcyjne pomp i eksploatacja pomp,

 

 

 

 

l) pompy strumieniowe: zasada pracy, budowa i eksploatacja,

 

 

 

 

m) działania prowadzone za pomocą systemów pompowych:

 

 

 

 

– bezpieczna eksploatacja ogólnostatkowych systemów pompowych (zwrócenie uwagi na rodzaj mediów pod kątem zagrożeń, jak i ważności w pracy siłowni, utrzymywanie dobrego stanu technicznego urządzeń i instalacji, pełnej szczelności),

 

 

 

 

– bezpieczna eksploatacja ładunkowych systemów pompowych (zwrócenie uwagi na rodzaj mediów pod kątem zagrożeń pożarowego i chemicznego, utrzymywanie dobrego stanu technicznego urządzeń i instalacji, pełnej szczelności),

 

 

 

 

– systemy monitoringu i kontroli systemów pompowych oraz ich ogólna budowa i działanie.

 

 

 

5.

Sprężarki:

3

 

 

 

a) wiadomości teoretyczne na temat procesu sprężania, sprawność wolumetryczna,

 

 

 

 

b) budowa sprężarek tłokowych, śrubowych i łopatkowych,

 

 

 

 

c) rozrząd sprężarek,

 

 

 

 

d) eksploatacja sprężarek wyporowych,

 

 

 

 

e) przepisy instytucji klasyfikacyjnych dotyczące sprężarek,

 

 

 

 

f) sprężarki wirowe: podział i zastosowanie,

 

 

 

 

g) podstawy teoretyczne pracy sprężarek wirowych i wentylatorów,

 

 

 

 

h) charakterystyki dławienia, mocy i sprawności,

 

 

 

 

i) współpraca sprężarki z przewodem i zbiornikiem,

 

 

 

 

j) pompowanie turbosprężarek, przyczyny, skutki i zapobieganie uszkodzeniom.

 

 

 

 

6.

Urządzenia do oczyszczania paliw i olejów:

4

 

8

 

a) zanieczyszczenia paliw i olejów oraz ich wpływ na eksploatację silnika,

 

 

 

 

b) metody oczyszczania paliw i olejów,

 

 

 

 

c) sedymentacja grawitacyjna, wirowanie, filtrowanie paliw i olejów,

 

 

 

 

d) podstawy teoretyczne procesu wirowania,

 

 

 

 

e) budowa wirówek,

 

 

 

 

f) dobór parametrów wirowania,

 

 

 

 

g) eksploatacja wirówek paliwowych,

 

 

 

 

h) wirowanie olejów smarowych.

 

 

 

7.

Filtry, filtracja i oczyszczanie:

2

 

 

 

a) podstawy teoretyczne filtracji,

 

 

 

 

b) przegrody filtracyjne,

 

 

 

 

c) budowa i eksploatacja filtrów paliwowych i olejowych,

 

 

 

 

d) odolejanie wód zęzowych, odolejacze – budowa i eksploatacja,

 

 

 

 

e) spalarki – budowa i eksploatacja,

 

 

 

 

f) urządzenia do obróbki ścieków sanitarnych – budowa i eksploatacja.

 

 

 

8.

Wymienniki ciepła:

3

 

 

 

a) podział, budowa, charakter wymiany ciepła, dane charakterystyczne wymienników i ich eksploatacja,

 

 

 

 

b) wyparowniki: rodzaje, budowa, obsługa i eksploatacja,

 

 

 

 

c) rodzaje korozji w wymiennikach ciepła, sposoby jej zapobiegania,

 

 

 

 

d) wpływ czynników eksploatacyjnych na sprawność wymiennika ciepła.

 

 

 

9.

Systemy hydrauliki okrętowej: hydraulika siłowa, wiadomości teoretyczne, podstawowe schematy, przykładowe rozwiązania instalacji, symbole stosowane w hydraulice.

6

 

 

10.

Urządzenia sterowe:

6

 

 

 

a) urządzenia sterowe, podział,

 

 

 

 

b) zwrotność i stateczność kursowa statku,

 

 

 

 

c) teoria płata i obciążenia układu sterowego,

 

 

 

 

d) rodzaje uszkodzeń urządzeń sterowych,

 

 

 

 

e) budowa i obsługa elektrohydraulicznej maszyny sterowej: tłokowej, łopatkowej, toroidalnej,

 

 

 

 

f) regulacja maszyny sterowej,

 

 

 

 

g) przepisy instytucji klasyfikacyjnych dotyczące urządzeń sterowych,

 

 

 

 

h) eksploatacja maszyny sterowej.

 

 

 

11.

Śruby nastawne:

4

 

 

 

a) śruby nastawne, budowa mechanizmów śrub nastawnych, systemy sterowania śrubami,

 

 

 

 

b) eksploatacja śrub nastawnych.

 

 

 

 

12.

Urządzenia pokładowe sterowane hydraulicznie:

8

 

 

 

a) windy kotwiczne i kabestany elektryczne, budowa i eksploatacja,

 

 

 

 

b) windy kotwiczne i kabestany hydrauliczne, budowa i eksploatacja,

 

 

 

 

c) budowa instalacji pokryw lukowych,

 

 

 

 

d) eksploatacja instalacji,

 

 

 

 

e) windy ładunkowe topenantowe, gajowe, budowa, obsługa i eksploatacja,

 

 

 

 

f) dźwigi hydrauliczne, budowa i obsługa,

 

 

 

 

g) rodzaje stabilizatorów,

 

 

 

 

h) zasada pracy stabilizatorów,

 

 

 

 

i) eksploatacja stabilizatorów przechyłów,

 

 

 

 

j) budowa i obsługa mechanizmów wind łodziowych.

 

 

 

 

RAZEM: 59

51

 

8

 

f) tabela 5.3.17 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Zagadnienia

Liczba godzin

W

C

L

I.

II.

III.

IV.

V.

1.

Geometria kadłuba statku:

4

 

 

 

a) linie teoretyczne,

 

 

 

 

b) wymiary główne,

 

 

 

 

c) stosunki wymiarów głównych,

 

 

 

 

d) współczynniki pełnotliwości,

 

 

 

 

e) składowe masy,

 

 

 

 

f) wolna burta.

 

 

 

2.

Typy wiązań i elementy konstrukcji statku.

4

 

 

3.

Typy statków, rozplanowanie przestrzenne:

2

 

 

 

a) masowce,

 

 

 

 

b) drobnicowce,

 

 

 

 

c) promy,

 

 

 

 

d) zbiornikowce,

 

 

 

 

e) produktowce,

 

 

 

 

f) gazowce.

 

 

 

4.

Rodzaje pędników.

2

 

 

5.

Sposoby sterowania statkiem.

1

 

 

6.

Zbiorniki, zasady sondowania zbiorników.

1

 

 

7.

Obciążenia konstrukcji kadłuba:

3

 

 

 

a) wytrzymałość lokalna i ogólna kadłuba,

 

 

 

 

b) krzywe ciężarów wyporu i obciążeń,

 

 

 

 

c) zginanie kadłuba, wykres sił tnących i momentów gnących, skręcanie kadłuba.

 

 

 

8.

Pływalność, stateczność, niezatapialność:

4

 

 

 

a) stateczność początkowa,

 

 

 

 

b) moment wychylający,

 

 

 

 

c) moment prostujący.

 

 

 

9.

Stateczność dynamiczna:

4

 

 

 

a) kąt przechyłu dynamicznego,

 

 

 

 

b) kryteria stateczności,

 

 

 

 

c) wpływ swobodnych powierzchni cieczy na zachowanie się statku.

 

 

 

 

10.

Materiały konstrukcyjne:

2

 

 

 

a) połączenia elementów,

 

 

 

 

b) ochrona przeciwkorozyjna.

 

 

 

11.

Układy wiązań wewnętrznych kadłuba.

2

 

 

12.

Konstrukcja dna, pokładów, burt, poszycia kadłuba:

2

 

 

 

a) grodzie, konstrukcja rufy i dziobu,

 

 

 

 

b) ładownie, zbiorniki.

 

 

 

13.

Pędniki i stery, rodzaje.

1

 

 

14.

Wyposażenie pokładowe.

1

 

 

15.

Wyposażenie ratownicze.

1

 

 

16.

Ogólna charakterystyka siłowni okrętowych:

1

 

 

 

a) typy siłowni,

 

 

 

 

b) budowa siłowni,

 

 

 

 

c) podstawowe systemy.

 

 

 

17.

Przeglądy na statkach, ich zakresy, dokowanie.

2

 

 

18.

Korzystanie z dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej statku.

2

 

 

19.

Działalność IMO i instytucji klasyfikacyjnych.

1

 

 

20.

Znajomość podstawowych działań podejmowanych w przypadkach występowania zdarzeń powodujących częściową utratę pełnej pływalności:

4

 

 

 

a) analiza zagrożeń związanych z sytuacjami awaryjnymi zaistniałymi na skutek zdarzeń powodujących częściową utratę pełnej pływalności,

 

 

 

 

b) znajomość procedur i działań ograniczających skutki zdarzeń powodujących częściową utratę pełnej pływalności,

 

 

 

 

c) analiza możliwości użycia urządzeń i systemów awaryjnych oraz urządzeń i systemów głównych i pomocniczych w trybie awaryjnym,

 

 

 

 

d) prewencyjna rola bezpiecznej eksploatacji statku w ograniczeniu występowania zdarzeń powodujących częściową utratę pełnej pływalności.

 

 

 

 

RAZEM: 44

44

 

 

 

§ 2.
Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »