| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
1. Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się zgodnie z postanowieniem wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

2. W postanowieniu określa się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy:

1) program i długość trwania stażu adaptacyjnego,

2) listę tematów do testu umiejętności

– z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu aktuariusza w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy.

§ 3.
1. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, występuje do Komisji Nadzoru Finansowego z pisemnym wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

2. Do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego wnioskodawca dołącza dokument zawierający zobowiązanie zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji albo innego podmiotu w przypadku, o którym mowa w ust. 4, do zorganizowania i przeprowadzenia stażu adaptacyjnego oraz do nawiązania z nim stosunku prawnego.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:

1) rodzaju stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

2) terminie, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okresie, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) zakresie czynności aktuarialnych, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) wyznaczonym aktuariuszu, który będzie opiekunem stażu adaptacyjnego;

6) przewidywanych kosztach odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku gdy wnioskodawca wnosi o odbycie stażu adaptacyjnego w innym podmiocie niż zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na odbycie stażu adaptacyjnego w tym podmiocie, jeżeli podmiot ten stwarza możliwości zrealizowania programu stażu adaptacyjnego i przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu aktuariusza.

§ 4.
Komisja Nadzoru Finansowego upowszechnia na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu aktuariusza, wykaz zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w których może być odbywany staż adaptacyjny, oraz informację o możliwości odbycia stażu adaptacyjnego w innym podmiocie niż zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.
§ 5.
Staż adaptacyjny oraz test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny w:

1) zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) lub

2) innym podmiocie pod warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w § 3 ust. 4.

§ 7.
1. Staż adaptacyjny odbywa się w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy podmiotem, w którym staż ma być odbywany, a wnioskodawcą.

2. Umowa uwzględnia warunki odbywania stażu adaptacyjnego określone w postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz dokumencie, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Kopię umowy wnioskodawca przesyła Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 8.
1. Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego sprawuje aktuariusz będący opiekunem stażu.

2. Nadzór polega w szczególności na sprawdzaniu prawidłowości:

1) wykonywania przez wnioskodawcę obowiązków określonych w umowie, o której mowa w § 7;

2) realizowania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego w tym samym podmiocie może nastąpić nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego, a po tym terminie w przypadku braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru przez opiekuna stażu.

4. O zmianie opiekuna stażu adaptacyjnego wnioskodawca pisemnie informuje Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 9.
1. Opiekun stażu adaptacyjnego sporządza pisemną ocenę stażu adaptacyjnego w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.

2. Ocena stażu adaptacyjnego dokonywana jest na podstawie wykonywanych przez wnioskodawcę obowiązków określonych w umowie, o której mowa w § 7, oraz prawidłowości wykonywania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych.

3. Ocena stażu adaptacyjnego zawiera stwierdzenie o przygotowaniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu aktuariusza albo o braku takiego przygotowania, wraz z uzasadnieniem.

§ 10.
1. W przypadku przerwania przez wnioskodawcę odbywania stażu adaptacyjnego w danym podmiocie opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia jego przerwania, sporządza pisemną ocenę dotychczasowego przebiegu stażu adaptacyjnego.

2. Ocena stażu adaptacyjnego, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie wykonywanych przez wnioskodawcę obowiązków określonych w umowie, o której mowa w § 7, oraz prawidłowości wykonywania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych. Przepisu § 9 ust. 3 nie stosuje się.

§ 11.
Opiekun stażu przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia, wnioskodawcy oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 12.
1. Na wniosek wnioskodawcy, złożony w terminie 30 dni od dnia przerwania stażu adaptacyjnego w danym podmiocie, Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na kontynuowanie stażu adaptacyjnego w innym podmiocie. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

2. Wydając postanowienie, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia dotychczasowy przebieg stażu adaptacyjnego, a w szczególności okres odbytego stażu oraz ocenę, o której mowa w § 10.

§ 13.
1. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w § 9 ust. 3, Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek wnioskodawcy złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania oceny, w drodze postanowienia, może przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego albo dopuścić do ponownego jego odbycia. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

2. Wydając postanowienie, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia dotychczasowy przebieg stażu adaptacyjnego, a w szczególności okres odbytego stażu oraz ocenę, o której mowa w § 9 ust. 3.

3. W postanowieniu, na wniosek wnioskodawcy, Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na odbycie stażu w innym podmiocie.

§ 14.
1. Podmiot, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, dokonuje wstępnego wyliczenia kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego, na podstawie przewidywanych wydatków związanych z odbywaniem stażu w danym podmiocie, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Podmiot, w którym staż adaptacyjny jest odbywany, na dzień zakończenia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego wylicza koszty odbywania stażu adaptacyjnego na podstawie faktycznych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem.

3. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu nie może przewyższyć kosztów wyliczonych wstępnie o więcej niż 10 %.

4. Wnioskodawca, nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego, wpłaca 50 % opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez podmiot, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany. Pozostałą część opłaty wnioskodawca wpłaca w terminie 7 dni od dnia wyliczenia kosztów odbywania stażu adaptacyjnego, o których mowa w ust. 2.

5. Wnioskodawcy przysługuje zwrot opłaty wniesionej z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni, jeżeli:

1) przed dniem planowanego rozpoczęcia stażu adaptacyjnego złoży pisemną rezygnację z jego odbywania;

2) rozwiązanie umowy, o której mowa w § 7, w trakcie trwania stażu adaptacyjnego, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie podmiotu, w którym staż adaptacyjny był odbywany.

6. Wnioskodawcy może zostać zwrócona opłata z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, albo jej część, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli nie kontynuuje w danym podmiocie odbywania stażu adaptacyjnego.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15.

1. Test umiejętności opracowuje i przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, zwana dalej „Komisją”, utworzona na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Test umiejętności obejmuje wybrane zagadnienia z listy tematów do testu umiejętności.

§ 16.
Komisja wyznacza terminy przeprowadzenia testu umiejętności z uwzględnieniem terminów ustalonych dla przeprowadzenia egzaminów aktuarialnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054).
§ 17.
1. Warunkiem przystąpienia do testu umiejętności jest wniesienie przez wnioskodawcę opłaty egzaminacyjnej w wysokości proporcjonalnej do kosztów przeprowadzenia testu.

2. Obliczenia kosztów dokonuje Komisja na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z przystąpieniem wnioskodawcy do testu umiejętności, w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem członków Komisji, kosztów przygotowania testu oraz wydatków organizacyjno-technicznych, mając na uwadze wysokość opłaty za egzamin aktuarialny.

§ 18.
Komisja powiadamia wnioskodawcę, co najmniej 2 miesiące przed terminem testu umiejętności, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności oraz wysokości opłaty egzaminacyjnej, sposobie i terminie jej uiszczenia, a także udostępnia wnioskodawcy bibliografię pomocną w przygotowaniu się do zaliczenia testu umiejętności.
§ 19.
Osoba przystępująca do testu umiejętności obowiązana jest potwierdzić swoje uczestnictwo oraz wnieść opłatę egzaminacyjną, nie później niż do dnia przystąpienia do testu umiejętności, na wskazany rachunek bankowy Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 20.
1. Opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi, w terminie 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności wnioskodawca złoży pisemną rezygnację z przystąpienia do testu umiejętności.

2. W przypadku unieważnienia lub odwołania testu umiejętności opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do testu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem § 29.

3. Przewodniczący Komisji może postanowić o zwrocie opłaty egzaminacyjnej na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności wnioskodawca złoży pisemny wniosek o zwrot opłaty i usprawiedliwi, że nieprzystąpienie do testu umiejętności było spowodowane ważnymi przyczynami losowymi.

§ 21.
Test umiejętności przeprowadzany jest w formie dwóch części pisemnych i jednej części ustnej.
§ 22.
1. Warunkiem zaliczenia testu umiejętności jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej z trzech części testu.

2. Błędy stylistyczne i gramatyczne stwierdzone w teście nie podlegają ocenie, jeżeli sens udzielonej odpowiedzi jest zrozumiały.

§ 23.
1. Pierwsza część pisemna testu umiejętności składa się z 10 zadań praktycznych.

2. Za każde zadanie praktyczne przyznaje się:

1) 3 punkty za prawidłową odpowiedź;

2) minus 2 punkty za nieprawidłową odpowiedź;

3) 0 punktów za brak odpowiedzi.

3. Warunkiem zaliczenia pierwszej części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 13 punktów.

§ 24.
1. Druga część pisemna testu umiejętności składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

2. Za każde pytanie przyznaje się:

1) 1 punkt za prawidłową odpowiedź;

2) 0 punktów za nieprawidłową odpowiedź albo brak odpowiedzi.

3. Warunkiem zaliczenia drugiej części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 7 punktów.

§ 25.
1. Część ustna testu umiejętności składa się z 5 pytań.

2. Warunkiem zaliczenia części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie pozytywnej oceny Komisji za każdą udzieloną odpowiedź.

§ 26.
1. Każda z części testu umiejętności rozpoczyna się z chwilą otwarcia koperty z zadaniami albo pytaniami.

2. Każda z dwóch części pisemnych testu umiejętności trwa 100 minut.

3. Po każdej części egzaminu następuje co najmniej 20-minutowa przerwa.

§ 27.
Uczestnicy testu umiejętności mogą zadawać członkom Komisji pytania dotyczące treści pytań oraz przebiegu testu.
§ 28.
1. W czasie trwania testu umiejętności uczestnik testu nie powinien opuszczać sali, z wyjątkiem przerw, o których mowa w § 26 ust. 3.

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik testu umiejętności może uzyskać zgodę Komisji na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika testu z innymi osobami.

3. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej uczestnik testu umiejętności przekazuje test Komisji, która zaznacza na teście godzinę wyjścia i powrotu uczestnika testu.

§ 29.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy Komisja może unieważnić przeprowadzony test umiejętności w stosunku do danego uczestnika testu. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.
§ 30.
1. Z przebiegu testu umiejętności Komisja sporządza protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska członków Komisji nadzorujących przebieg testu umiejętności;

2) datę przeprowadzenia oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności;

3) inne istotne okoliczności.

2. Do protokołu dołącza się listę uczestników testu, test umiejętności wraz z prawidłowymi odpowiedziami oraz wyniki końcowe.

§ 31.
1. Komisja, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia testu, zawiadamia listem poleconym uczestnika testu umiejętności o wynikach przeprowadzonego testu.

2. W przypadku zaliczenia testu umiejętności, wraz z wynikami, o których mowa w ust. 1, Komisja przesyła uczestnikowi testu świadectwo zaliczenia testu umiejętności.

§ 32.
1. Uczestnik testu umiejętności, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wynikach przeprowadzonego testu umiejętności, może odwołać się do Komisji od wyników testu umiejętności.

2. Osobę odwołującą się Komisja powiadamia listem poleconym o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

§ 33.
1. Uczestnik testu umiejętności, który nie zaliczył testu, może pisemnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie testu umiejętności.

2. Do ponownego przeprowadzenia testu umiejętności stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 34.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 61, poz. 534), które utraciło moc z dniem 21 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »