reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. Nr 151, poz. 1594, z 2006 r. Nr 59, poz. 413 i Nr 164, poz. 1156 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 612) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) żołnierzy rezerwy, osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy oraz innych osób, podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania;”;

2) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w stosunku do osób, o których mowa w § 5 pkt 5 i 6 – ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, z zastrzeżeniem pkt 4;”;

3) w § 8:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6,”,

– w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„o zdolności żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do odbywania czynnej służby wojskowej:”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) o związku choroby lub ułomności oraz śmierci żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, z czynną służbą wojskową.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, którzy zostali przeznaczeni do odbycia, odbywają albo odbyli czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej lub Sił Powietrznych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.”;

4) w § 10:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, oraz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;”,

b) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Marynarki Wojennej, oraz w stosunku do osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:”;

5) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do żołnierzy i osób, o których mowa w § 5 pkt 4 i 6, o zdolności do czynnej służby wojskowej i zaliczanie do kategorii zdolności do takiej służby, a także orzekanie o ich zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;”,

b) w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„w stosunku do żołnierzy, o których mowa w § 5 pkt 4, odbywających czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych oraz w stosunku do żołnierzy rezerwy i osób, o których mowa w § 5 pkt 6, przeznaczonych do odbycia albo takich, które odbyły czynną służbę wojskową w jednostkach Sił Powietrznych, o zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej:”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama