| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) uchyla się lit. a i c,

b) w lit. d uchyla się tiret pierwsze,

c) w lit. e uchyla się tiret pierwsze i trzecie,

d) w lit. f dodaje się tiret czwarte i piąte w brzmieniu:

„– modernizacja gospodarstw rolnych,

– renty strukturalne,”,

e) dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

„g) na rok 2010 i na poszczególne województwa, w ramach działania:

– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

– ułatwianie startu młodym rolnikom,

– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

h) na rok 2010, w ramach działania: odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,”;

2) uchyla się § 2 i 4;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wynosi 58 130 000 euro.”;

4) po § 6a dodaje się § 6b i 6c w brzmieniu:

„§ 6b. Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. g, jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6c. Wysokość limitu środków, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h, wynosi 25 000 000 euro.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określone w rozporządzeniu kwoty podane w euro przelicza się na złote według kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, ustalonego na dzień:

1) 28 grudnia 2007 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) 29 stycznia 2009 r. – w przypadku kwot określonych w § 6, w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

3) 29 kwietnia 2010 r. – w przypadku kwot określonych w § 6c, w załączniku nr 4 do rozporządzenia w odniesieniu do działań: modernizacja gospodarstw rolnych i renty strukturalne oraz w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

6) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające:”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych lub złożone w danym roku w ramach działania: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Do postępowań z wnioskami, o których mowa w ust. 1, przepisy § 8 ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działania: ułatwianie startu młodym rolnikom zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.”;

9) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania: renty strukturalne zawierają takie zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.”;

10) uchyla się § 11;

11) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w 2008 r. w ramach działania: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.”;

12) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia;

13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia skreśla się tabelę I. Modernizacja gospodarstw rolnych;

14) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) tabela II. Odnowa i rozwój wsi otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) dodaje się tabelę IV. Modernizacja gospodarstw rolnych i tabelę V. Renty strukturalne w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2010 r. (poz. 557)

Załącznik nr 1

II. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

25 792 651

2

kujawsko-pomorskie

23 986 326

3

lubelskie

34 446 212

4

lubuskie

14 870 682

5

łódzkie

26 800 833

6

małopolskie

32 639 885

7

mazowieckie

50 955 188

8

opolskie

13 232 387

9

podkarpackie

28 649 166

10

podlaskie

20 541 705

11

pomorskie

21 633 902

12

śląskie

22 390 037

13

świętokrzyskie

18 021 250

14

warmińsko-mazurskie

22 852 121

15

wielkopolskie

40 999 392

16

zachodniopomorskie

22 264 015

Kwota na działanie

420 075 752

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

IV. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

78 768 283

2

kujawsko-pomorskie

142 217 471

3

lubelskie

205 201 041

4

lubuskie

34 777 940

5

łódzkie

166 035 881

6

małopolskie

67 110 608

7

mazowieckie

311 789 600

8

opolskie

50 135 639

9

podkarpackie

56 173 452

10

podlaskie

153 372 001

11

pomorskie

75 590 428

12

śląskie

45 806 733

13

świętokrzyskie

78 426 123

14

warmińsko-mazurskie

90 336 854

15

wielkopolskie

236 150 260

16

zachodniopomorskie

57 175 797

Kwota na działanie

1 849 068 111

 

V. Renty strukturalne

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

5 118 600

2

kujawsko-pomorskie

5 871 000

3

lubelskie

13 338 000

4

lubuskie

2 451 000

5

łódzkie

10 168 800

6

małopolskie

8 789 400

7

mazowieckie

18 148 800

8

opolskie

2 679 000

9

podkarpackie

8 116 800

10

podlaskie

6 657 600

11

pomorskie

3 864 600

12

śląskie

4 822 200

13

świętokrzyskie

6 794 400

14

warmińsko-mazurskie

3 739 200

15

wielkopolskie

10 431 000

16

zachodniopomorskie

3 009 600

Kwota na działanie

114 000 000

 

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2010 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2010 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2010 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2010 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

3 153 418

2

kujawsko-pomorskie

4 043 286

3

lubelskie

12 397 682

4

lubuskie

1 304 565

5

łódzkie

8 319 839

6

małopolskie

7 490 447

7

mazowieckie

13 823 199

8

opolskie

1 866 132

9

podkarpackie

6 289 556

10

podlaskie

5 123 224

11

pomorskie

2 436 339

12

śląskie

2 600 490

13

świętokrzyskie

6 445 066

14

warmińsko-mazurskie

2 384 502

15

wielkopolskie

7 170 784

16

zachodniopomorskie

1 546 471

Kwota na działanie

86 395 000

 

II. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

4 350 000

2

kujawsko-pomorskie

7 710 000

3

lubelskie

11 280 000

4

lubuskie

1 910 000

5

łódzkie

9 000 000

6

małopolskie

3 690 000

7

mazowieckie

16 730 000

8

opolskie

2 720 000

9

podkarpackie

3 100 000

10

podlaskie

7 890 000

11

pomorskie

4 140 000

12

śląskie

2 490 000

13

świętokrzyskie

4 330 000

14

warmińsko-mazurskie

4 770 000

15

wielkopolskie

12 750 000

16

zachodniopomorskie

3 140 000

Kwota na działanie

100 000 000

 

III. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

17 933 185

2

kujawsko-pomorskie

16 889 129

3

lubelskie

23 552 659

4

lubuskie

8 260 320

5

łódzkie

18 578 042

6

małopolskie

33 317 646

7

mazowieckie

37 309 621

8

opolskie

10 256 308

9

podkarpackie

25 302 987

10

podlaskie

10 348 430

11

pomorskie

14 862 434

12

śląskie

20 420 493

13

świętokrzyskie

14 432 529

14

warmińsko-mazurskie

12 252 296

15

wielkopolskie

31 352 365

16

zachodniopomorskie

12 006 636

Kwota na działanie

307 075 080

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »