REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 48 poz. 388

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”:

a) na rok 2007 i na poszczególne województwa, w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych,

b) na rok 2008 i na poszczególne województwa, w ramach działania:

– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

– ułatwianie startu młodym rolnikom,

c) na rok 2008, w ramach działania: zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

d) na rok 2009 i na poszczególne województwa, w ramach działania:

– modernizacja gospodarstw rolnych,

– różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

– ułatwianie startu młodym rolnikom,

– tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

– podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

– odnowa i rozwój wsi,

– poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,

e) na rok 2009, w ramach działania:

– zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

– odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,

– korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;

2) tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

§ 2.
Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wynosi 318 266 666 euro.
§ 5.
Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.
Wysokość limitów środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e:

1) tiret pierwsze, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wynosi 145 433 334 euro;

2) tiret drugie, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wynosi 30 000 000 euro;

3) tiret trzecie, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wynosi 175 000 000 euro.

§ 7.
Określone w rozporządzeniu kwoty podane w euro przelicza się na złote według kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, ustalonego na dzień:

1) 27 września 2007 r. – w przypadku kwot określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) 28 grudnia 2007 r. – w przypadku kwot określonych w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) 29 stycznia 2009 r. – w przypadku kwot określonych w § 6 oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działań: modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające:

1) określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, lecz nieprzekraczające 150 % wysokości tego limitu, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami;

2) 150 % określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się na liście w kolejności, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa, określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej nie zostały wyczerpane wszystkie środki dostępne w ramach określonej w rozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków, wnioskodawcom, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, przyznaje się pomoc finansową w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1 do wysokości tych limitów.

5. Pomoc finansowa przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3.

6. Wnioskodawców, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, a których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1 zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

§ 9.
Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działań: ułatwianie startu młodym rolnikom lub korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.
§ 10.
1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działań: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej lub odnowa i rozwój wsi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w danym roku w ramach działania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej.

§ 11.
1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w 2007 r. w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych, dla których zapotrzebowanie na środki przekracza określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia wysokość limitu środków, rozpatruje się według kolejności ich złożenia, zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o przyznanie pomocy finansowej uznaje się za złożone w pierwszym dniu nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania.

§ 12.
1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w 2008 r. w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Do postępowań z wnioskami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2–6.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199 i Nr 149, poz. 943).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2007 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH DZIAŁANIA: MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH OBJĘTEGO PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2007 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 388)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2007 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH DZIAŁANIA: MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH OBJĘTEGO PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2007 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

24 884 154

2

kujawsko-pomorskie

46 000 794

3

lubelskie

49 318 122

4

lubuskie

24 023 858

5

łódzkie

40 134 243

6

małopolskie

16 547 194

7

mazowieckie

85 375 561

8

opolskie

17 234 468

9

podkarpackie

13 838 779

10

podlaskie

57 742 488

11

pomorskie

31 903 344

12

śląskie

11 236 749

13

świętokrzyskie

21 919 461

14

warmińsko-mazurskie

34 431 903

15

wielkopolskie

111 974 857

16

zachodniopomorskie

37 948 110

Kwota na działanie

624 514 085

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2008 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2008 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2008 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2008 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

2 610 928

2

kujawsko-pomorskie

3 909 394

3

lubelskie

10 621 041

4

lubuskie

1 685 127

5

łódzkie

6 297 890

6

małopolskie

6 444 612

7

mazowieckie

11 710 591

8

opolskie

1 876 895

9

podkarpackie

5 555 510

10

podlaskie

5 105 171

11

pomorskie

4 825 796

12

śląskie

2 322 217

13

świętokrzyskie

5 775 576

14

warmińsko-mazurskie

3 814 782

15

wielkopolskie

12 141 111

16

zachodniopomorskie

2 171 470

Kwota na działanie

86 868 111

II. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

6 691 692

2

kujawsko-pomorskie

11 860 447

3

lubelskie

17 352 249

4

lubuskie

2 938 191

5

łódzkie

13 844 880

6

małopolskie

5 676 401

7

mazowieckie

25 736 094

8

opolskie

4 184 230

9

podkarpackie

4 768 792

10

podlaskie

12 137 345

11

pomorskie

6 368 645

12

śląskie

3 830 417

13

świętokrzyskie

6 660 926

14

warmińsko-mazurskie

7 337 786

15

wielkopolskie

19 613 580

16

zachodniopomorskie

4 830 325

Kwota na działanie

153 832 000

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2009 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2009 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2009 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2009 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

I. Modernizacja gospodarstw rolnych

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

26 271 444

2

kujawsko-pomorskie

45 615 982

3

lubelskie

75 729 104

4

lubuskie

4 986 422

5

łódzkie

60 029 819

6

małopolskie

24 566 148

7

mazowieckie

106 203 531

8

opolskie

15 589 841

9

podkarpackie

20 669 557

10

podlaskie

41 347 073

11

pomorskie

20 892 920

12

śląskie

16 541 779

13

świętokrzyskie

27 575 797

14

warmińsko-mazurskie

25 235 427

15

wielkopolskie

57 483 237

16

zachodniopomorskie

8 970 877

Kwota na działanie

577 708 958

II. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

3 087 826

2

kujawsko-pomorskie

3 959 186

3

lubelskie

12 139 811

4

lubuskie

1 277 430

5

łódzkie

8 146 786

6

małopolskie

7 334 645

7

mazowieckie

13 535 678

8

opolskie

1 827 316

9

podkarpackie

6 158 733

10

podlaskie

5 016 661

11

pomorskie

2 385 663

12

śląskie

2 546 399

13

świętokrzyskie

6 311 010

14

warmińsko-mazurskie

2 334 904

15

wielkopolskie

7 021 633

16

zachodniopomorskie

1 514 304

Kwota na działanie

84 597 985

 

III. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

2 894 577

2

kujawsko-pomorskie

5 130 388

3

lubelskie

7 505 938

4

lubuskie

1 270 952

5

łódzkie

5 988 780

6

małopolskie

2 455 400

7

mazowieckie

11 132 477

8

opolskie

1 809 942

9

podkarpackie

2 062 802

10

podlaskie

5 250 164

11

pomorskie

2 754 839

12

śląskie

1 656 896

13

świętokrzyskie

2 881 268

14

warmińsko-mazurskie

3 174 053

15

wielkopolskie

8 484 105

16

zachodniopomorskie

2 089 419

Kwota na działanie

66 542 000

IV. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

16 737 639

2

kujawsko-pomorskie

15 763 188

3

lubelskie

21 982 481

4

lubuskie

7 709 632

5

łódzkie

17 339 506

6

małopolskie

31 096 470

7

mazowieckie

34 822 314

8

opolskie

9 572 554

9

podkarpackie

23 616 121

10

podlaskie

9 658 535

11

pomorskie

13 871 605

12

śląskie

19 059 127

13

świętokrzyskie

13 470 360

14

warmińsko-mazurskie

11 435 475

15

wielkopolskie

29 262 207

16

zachodniopomorskie

11 206 193

Kwota na działanie

286 603 407

V. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

33 879 913

2

kujawsko-pomorskie

31 507 216

3

lubelskie

45 246 790

4

lubuskie

19 533 371

5

łódzkie

35 204 209

6

małopolskie

42 874 092

7

mazowieckie

66 932 141

8

opolskie

17 381 389

9

podkarpackie

37 632 086

10

podlaskie

26 982 537

11

pomorskie

28 417 191

12

śląskie

29 410 414

13

świętokrzyskie

23 671 796

14

warmińsko-mazurskie

30 017 383

15

wielkopolskie

53 854 716

16

zachodniopomorskie

29 244 876

Kwota na działanie

551 790 120

 

VI. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

13 575 079

2

kujawsko-pomorskie

12 624 382

3

lubelskie

18 129 585

4

lubuskie

7 826 675

5

łódzkie

14 105 702

6

małopolskie

17 178 887

7

mazowieckie

26 818 520

8

opolskie

6 964 414

9

podkarpackie

15 078 508

10

podlaskie

10 811 423

11

pomorskie

11 386 264

12

śląskie

11 784 230

13

świętokrzyskie

9 484 868

14

warmińsko-mazurskie

12 027 432

15

wielkopolskie

21 578 628

16

zachodniopomorskie

11 717 903

Kwota na działanie

221 092 500

VII. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez:

A. Scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

13 193 600

2

kujawsko-pomorskie

1 824 000

3

lubelskie

33 972 000

4

lubuskie

3 040 000

5

łódzkie

6 824 800

6

małopolskie

8 496 800

7

mazowieckie

8 390 400

8

opolskie

2 219 200

9

podkarpackie

16 233 600

10

podlaskie

10 640 000

11

pomorskie

1 520 000

12

śląskie

25 520 800

13

świętokrzyskie

14 166 400

14

warmińsko-mazurskie

2 052 000

15

wielkopolskie

1 976 000

16

zachodniopomorskie

1 930 400

Kwota na działanie

152 000 000

 

B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków w euro

1

dolnośląskie

40 245 040

2

kujawsko-pomorskie

25 832 400

3

lubelskie

26 375 800

4

lubuskie

36 077 580

5

łódzkie

14 358 300

6

małopolskie

18 341 840

7

mazowieckie

38 940 880

8

opolskie

12 000 780

9

podkarpackie

14 237 080

10

podlaskie

15 921 620

11

pomorskie

31 567 360

12

śląskie

11 883 740

13

świętokrzyskie

8 828 160

14

warmińsko-mazurskie

37 762 120

15

wielkopolskie

63 097 100

16

zachodniopomorskie

22 530 200

Kwota na działanie

418 000 000

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-25
  • Data wejścia w życie: 2009-03-25
  • Data obowiązywania: 2012-08-15
  • Dokument traci ważność: 2013-02-09
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA