| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) budowy, przebudowy i remontu obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów małej architektury;”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10 %.

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.”;

4) w § 11:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1:

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy;

2) usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunął w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniony przez wnioskodawcę:

1) w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, albo

2) za zgodą właściwego organu samorządu województwa, na prośbę wnioskodawcy, złożoną w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.”;

5) w § 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli kryterium regionalne:

a) jest spełnione – 2 punkty,

b) jest spełnione w części – 1 punkt,

c) nie jest spełnione – 0 punktów;”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6, w ramach środków dostępnych w danym województwie.”;

7) w § 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy;”;

8) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.”.

§ 2.
Do spraw dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 15 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Przepisy § 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez:

1) podmioty, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

2) pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »