REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 239 poz. 1591

USTAWA

z dnia 25 listopada 2010 r.

o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych]

1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, jest państwową osobą prawną.

2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).

3. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie wielkopolskim.

4. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą:

1) centrala;

2) stacje doświadczalne oceny odmian, zwane dalej „oddziałami terenowymi”.

Art. 2. [Podstawa działania Centralnego Ośrodka]
Centralny Ośrodek działa na podstawie niniejszej ustawy i statutu.
Art. 3. [Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem]
Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art. 4. [Zadania państwa realizowane przez Centralny Ośrodek]
Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian roślin,

2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

3) ochrony prawnej odmian roślin

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.3)) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662).

Art. 5. [Realizacja zadań]
Centralny Ośrodek, realizując zadania, o których mowa w art. 4, w szczególności:

1) sporządza i udostępnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian.

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,

c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do rejestru odmian,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i użytkowych odmian,

e) informacje o wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

2) współpracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian,

b) Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Komisją Europejską i Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO);

3) informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie o wszystkich sprawach związanych z rejestracją odmian.

Art. 6. [Świadczenie usług w zakresie nasiennictwa]
Centralny Ośrodek może świadczyć usługi badawcze, doświadczalne, szkoleniowe lub informatyczne w zakresie nasiennictwa.
Art. 7. [Publikacje Centralnego Ośrodka]
1. Centralny Ośrodek publikuje co 2 miesiące w wydawanym przez siebie diariuszu informacje o złożonych wnioskach o wpis odmiany do rejestru odmian, o przedłużeniu okresu wpisu w rejestrze odmian i o skreśleniu odmiany z rejestru odmian oraz propozycje nazw odmian, a także inne informacje związane z rejestracją odmian.

2. Centralny Ośrodek corocznie publikuje listy odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do rejestru odmian, oraz dane hodowców.

Art. 8. [Prawo używania pieczęci]
Centralny Ośrodek ma prawo używania pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Centralnego Ośrodka w otoku.

Rozdział 2

Organy i organizacja Centralnego Ośrodka

Art. 9. [Dyrektor Centralnego Ośrodka, zastępcy dyrektora i dyrektorzy oddziałów terenowych]

1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:

1) kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2) wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka, kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;

3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.

Art. 10. [Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka]
1. Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka może zajmować osoba, która:

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Ośrodka.

2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centralnego Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)), i Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Nabór na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka przeprowadza zespół powołany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez niebędącą członkiem zespołu osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 9 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–10.

Art. 11. [Dyrektor oddziału terenowego]
1. Działalnością oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału.

2. Dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i tworzy listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.

3. Dyrektor oddziału terenowego może w imieniu i na rzecz Centralnego Ośrodka udzielać zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z działalnością oddziału terenowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do dyrektora oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące kierownika zamawiającego.

Art. 12. [Statut]
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nadaje Centralnemu Ośrodkowi statut, w którym określa:

1) organizację wewnętrzną centrali,

2) siedziby oraz organizację oddziałów terenowych,

3) kompetencje dyrektora Centralnego Ośrodka, w tym do powoływania zespołów opiniodawczo-doradczych

– mając na względzie prawidłowe wykonywanie zadań przez centralę i oddziały terenowe.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa Centralnego Ośrodka

Art. 13. [Gospodarka finansowa]

1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotyczących agencji wykonawczej, oraz na zasadach określonych w ustawie.

2. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z:

1) przychodów z prowadzonej działalności, a w szczególności:

a) przychodów z działalności rolniczej,

b) przychodów z usług doświadczalnych,

c) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

d) innych przychodów;

2) budżetu państwa w formie dotacji:

a) podmiotowej – na dofinansowanie działalności bieżącej,

b) celowej – na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

Art. 14. [Rachunkowość]
Rachunkowość Centralnego Ośrodka prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).
Art. 15. [Koszty funkcjonowania]
1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są ze środków na jego działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Art. 16. [Fundusze]
1. Centralny Ośrodek tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) fundusze określone w przepisach odrębnych.

2. Fundusz statutowy Centralnego Ośrodka stanowi równowartość mienia przekazanego Centralnemu Ośrodkowi na dzień rozpoczęcia działalności.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto i przeznacza na pokrycie ewentualnych strat netto.

Art. 17. [Nieruchomości Centralnego Ośrodka]
1. Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, zmieniające i uchylające

Art. 18. [Przepisy przejściowe]

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowa jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają likwidacji.

3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej oraz jego gospodarstw pomocniczych.

4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, własnością Centralnego Ośrodka.

5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, staje się nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym własność Centralnego Ośrodka.

6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 4.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora Centralnego Ośrodka zawierającego wykaz działek geodezyjnych.

8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na wniosek dyrektora Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Art. 19. [Pracownicy]
1. Pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami centrali Centralnego Ośrodka.

2. Pracownicy gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 20. [Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych]
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej do czasu powołania dyrektora Centralnego Ośrodka wykonuje jego zadania w trybie i na zasadach określonych w przepisach niniejszej ustawy.
Art. 21. [Ustawa o nasiennictwie]
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.5)) uchyla się rozdział 3.
Art. 22. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1665.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-20
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-11-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA