REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 31 poz. 157

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość, szczegółowy tryb otrzymywania i zwrotu oraz przypadki zawieszania i wznawiania wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokość równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej.

§ 2. [Wysokość równoważnika pieniężnego]

1. Funkcjonariusz w służbie stałej:

1) w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

a) generał:

– mężczyzna

– 3838,06 zł,

– kobieta

– 3887,93 zł;

b) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora:

– mężczyzna

– 2026,30 zł,

– kobieta

– 2024,58 zł;

c) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika:

– mężczyzna

– 1991,80 zł,

– kobieta

– 1990,08 zł;

 2) w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1937,86 zł,

– kobieta

– 1936,14 zł;

 3) w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1913,31 zł,

– kobieta

– 1911,59 zł;

 4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 1843,51 zł,

– kobieta

– 1841,79 zł.

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 306,80 zł.

§ 3. [Równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej]

1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej:

1) w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

a) generał:

– mężczyzna

– 3193,86 zł,

– kobieta

– 3231,92 zł;

b) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora:

– mężczyzna

– 1010,83 zł,

– kobieta

– 1078,02 zł;

c) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika:

– mężczyzna

– 1006,36 zł,

– kobieta

– 1073,55 zł;

 2) w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 994,24 zł,

– kobieta

– 1061,43 zł;

 3) w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 989,36 zł,

– kobieta

– 1056,55 zł;

 4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

– mężczyzna

– 969,23 zł,

– kobieta

– 1011,27 zł.

 

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 165,40 zł.

§ 4. [Termin otrzymania równoważnika pieniężnego]

1. Funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 i 3, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania z pierwszym dniem roku mundurowego, który obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca roku następnego.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy funkcjonariusza mianowanego po raz pierwszy do służby oraz funkcjonariusza mianowanego do służby stałej w czasie roku mundurowego, począwszy od mianowania w dniu 1 kwietnia.

3. Funkcjonariusz przeniesiony z innej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w jednostce, w której pełni służbę.

4. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w terminie do 60 dni od dnia powstania uprawnienia do równoważnika.

§ 5. [Zwrot pobranego równoważnika]

1. Funkcjonariusz w służbie stałej zwolniony ze służby na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 1, 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, lub któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, a także funkcjonariusz w służbie przygotowawczej zwolniony ze służby na podstawie art. 96 ustawy, lub któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, jest obowiązany zwrócić proporcjonalną część równoważnika, liczoną w pełnych miesiącach, za okres niepozostawania w służbie.

2. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie nie przysługuje funkcjonariuszowi korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego dłużej niż 6 miesięcy, za okres tych urlopów, liczonych łącznie w ciągu roku mundurowego.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed rozpoczęciem urlopów, o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić część pobranego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania tych urlopów (liczonych w pełnych miesiącach).

§ 6. [Zawieszenie i wznowienie wypłaty równoważnika]

1. Wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zawiesza się funkcjonariuszowi w przypadku zawieszenia go w czynnościach służbowych, na okres tego zawieszenia (liczonego w pełnych miesiącach).

2. Wznowienie wypłaty równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, następuje po zakończeniu okresu zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, chyba że wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-5 ustawy.

3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed okresem zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, a uchylenie zawieszenia związane było z wygaśnięciem stosunku służbowego na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić część pobranego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania zawieszenia, liczonego w pełnych miesiącach. Zwrot równoważnika pieniężnego następuje nie później niż w dniu wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia określające wysokość i otrzymywanie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2011 r.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 67, poz. 617, z 2003 r. Nr 65, poz. 610 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1295), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA