| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych2)

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, częstotliwość jego sporządzania oraz termin jego składania.
§ 2.
1. Monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwany dalej „monitoringiem”, obejmuje swoim zakresem:

1) fazę eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do dnia zaprzestania przyjmowania odpadów wydobywczych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

2) fazę po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – okres 30 lat, licząc od dnia zaprzestania przyjmowania odpadów wydobywczych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Monitoring obejmuje zakres, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, oraz pomiar objętości wód odciekowych.

§ 3.
Badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych obejmuje średnią miesięczną sumę opadu atmosferycznego w fazie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz w fazie po jego zamknięciu.
§ 4.
1. Badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych polegające na badaniu składu tych wód, pomiar objętości wód odciekowych oraz pomiar poziomu wód podziemnych przeprowadza się z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Substancje i parametry wskaźnikowe ustala się oddzielnie dla wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych, uwzględniając przewidziany rodzaj składowanych odpadów wydobywczych.

3. W przypadku obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne lub odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, monitoring wód powierzchniowych i odciekowych prowadzi się co najmniej dla następujących parametrów wskaźnikowych:

1) odczynu (pH);

2) przewodności elektrolitycznej właściwej.

4. Jeżeli z monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wynika, że obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie oddziałuje na środowisko, badania, o których mowa w ust. 1:

1) wykonuje się nie rzadziej niż raz na rok dla przewodności elektrolitycznej właściwej;

2) wykonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata dla odczynu (pH) oraz dla pozostałych parametrów wskaźnikowych, dotyczących kwalifikacji wód, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)).

5. Badania substancji i parametrów wskaźnikowych, o których mowa w ust. 1, prowadzą laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.4)).

6. Badanie składu wód powierzchniowych płynących, jeżeli oddziaływanie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na te wody jest możliwe, odbywa się co najmniej w dwóch punktach: jeden powyżej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, drugi poniżej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

7. Pomiar objętości i badanie składu wód odciekowych wykonuje się w każdym miejscu gromadzenia tych wód przed oczyszczeniem.

8. Jeżeli obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest wyposażony w instalację oczyszczającą wody odciekowe, badanie składu tych wód wykonuje się w każdym miejscu ich odprowadzania z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w zakresie zapewniającym kontrolę skuteczności procesu oczyszczania wód odciekowych.

§ 5.
1. Liczba otworów obserwacyjnych do pomiaru poziomu wód podziemnych nie może być mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, o których mowa w ust. 2, z czego jeden otwór powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, a dwa pozostałe otwory – na przewidywanym odpływie wód podziemnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Jeżeli pod obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych występuje więcej niż jeden poziom wodonośny, w tym użytkowe poziomy wodonośne, monitoring poziomów wodonośnych prowadzi się do najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych włącznie.

3. Jeżeli z dokumentacji hydrogeologicznej, w szczególności z zawartych w niej zaleceń, wynika brak konieczności prowadzenia monitoringu wód podziemnych, dopuszcza się odstąpienie od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych.

§ 6.
1. Badanie przebiegu osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzi się przynajmniej raz w roku w fazie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz w fazie po jego zamknięciu.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, polega na ocenie rzędnej osiadającej powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem reperów stanowiących elementy osnów geodezyjnych.

§ 7.
Wzór sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
Sprawozdanie o wynikach monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w § 1, sporządza się raz w roku i składa właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2011 r. pod numerem 2011/0008/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz. 322.

Załącznik 1. [CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH I PODZIEMNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 kwietnia 2011 r. (poz. 535)

Załącznik nr 1

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ODCIEKOWYCH I PODZIEMNYCH

Lp.

Badany parametr

Częstotliwość badań

Faza eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Faza po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

1

Skład wód powierzchniowych

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

2

Objętość wód odciekowych

co 1 miesiąc

co 6 miesięcy

3

Skład wód odciekowych

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

4

Poziom wód podziemnych

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

5

Skład wód podziemnych

co 3 miesiące

co 6 miesięcy

 

Załącznik 2. [WZÓR SPRAWOZDANIA O WYNIKACH MONITORINGU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR SPRAWOZDANIA O WYNIKACH MONITORINGU OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »