reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „jednostkami współdziałającymi”, współdziałają z organami kontroli skarbowej oraz inspektorami i pracownikami w granicach swoich ustawowych kompetencji.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) niezwłocznym udostępnianiu informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej;

2) koordynacji działań w sprawach związanych z zakresem kontroli skarbowej;

3) udzielaniu pomocy technicznej w zakresie udostępniania pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie, których wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia tej pomocy przez jednostki współdziałające.

3. Sądy oraz państwowe osoby prawne w granicach swoich ustawowych kompetencji współdziałają z organami kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 2.
1. Udostępnienie informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, może polegać na:

1) umożliwieniu wglądu do dokumentów, w siedzibie jednostki współdziałającej, sądu lub państwowej osoby prawnej, w tym w celu sporządzania notatek, kopii lub fotokopii;

2) umożliwieniu zapisu kopii dokumentów na informatycznych nośnikach danych;

3) przekazywaniu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej, któremu udostępniono informacje, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zażądać uwierzytelnienia kopii dokumentów.

§ 3.
1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, następuje na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej.

2. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, następuje na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbowej.

3. Wniosek zawiera:

1) określenie występującego z wnioskiem organu kontroli skarbowej, inspektora lub pracownika kontroli skarbowej;

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) zakres żądanych informacji i sposób ich udostępnienia, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3;

5) zakres przedmiotowy działań przewidzianych do koordynacji, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

6) termin i miejsce czynności, zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska osób w nich uczestniczących, w przypadku czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

7) imienną pieczęć i podpis występującego z wnioskiem organu kontroli skarbowej albo inspektora lub pracownika kontroli skarbowej.

§ 4.
1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zachodzi groźba spowodowania szkody znacznej wartości w majątku Skarbu Państwa lub potrzeba zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, organ kontroli skarbowej, inspektor lub pracownik kontroli skarbowej może zażądać, bez zachowania formy pisemnej, niezwłocznego podjęcia czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektor albo pracownik kontroli skarbowej niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej, wskazując w szczególności zakres podjętych czynności oraz uzasadnienie konieczności niezwłocznego ich podjęcia przez jednostkę współdziałającą.

§ 5.
1. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jest to konieczne z uwagi na interes jednostki współdziałającej albo osób trzecich, jednostka ta, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, sporządza protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien określać termin i miejsce dokonania czynności, ich zakres podmiotowy i przedmiotowy, warunki ich realizacji oraz imiona i nazwiska oraz podpisy osób w nich uczestniczących, a w razie braku podpisu, adnotację o przyczynie jego braku. Protokół zatwierdza kierownik jednostki współdziałającej. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektor albo pracownik, a drugi – jednostka współdziałająca.

§ 6.
1. Podjęcie czynności, o których mowa w § 1, nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, sądów i państwowych osób prawnych, wynikających z odrębnych przepisów.

2. Jeżeli jednostka współdziałająca, sąd lub państwowa osoba prawna nie może wykonać czynności w zakresie współdziałania, niezwłocznie zawiadamia odpowiednio organ kontroli skarbowej, inspektora albo pracownika o przyczynach niepodjęcia tych czynności.

§ 7.
Jeżeli jednostka współdziałająca, sąd lub państwowa osoba prawna nie może udostępnić informacji w formie, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, niezwłocznie zawiadamia odpowiednio Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przyczynach nieudostępnienia informacji oraz wskazuje przewidywany termin, w którym udostępnienie informacji będzie możliwe.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844), które na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama