| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613, z 2010 r. Nr 158, poz. 1067 oraz z 2011 r. Nr 186, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 2 lit. a lub pkt 5 lit. c.”;

3) w § 4:

a) w ust. 3 w pkt 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ – na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta.”;

4) w § 6:

a) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

„1ba. Termin złożenia:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek ten złożono w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce;

2) dokumentów, o których mowa w ust. 1b, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te złożono w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera wskazanie:”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać również elementy inne niż określone w ust. 3, w szczególności wskazanie tematycznego zakresu operacji.”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty dołącza się także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.”;

6) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spośród małych projektów:

a) które:

– są zgodne z LSR,

– zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1,

b) których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji;”,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.”;

7) w § 10 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) pkt 1, sporządzona w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) pkt 2 – zawiera dodatkowo wskazanie małych projektów:

a) które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za:

– zgodne z LSR,

– niezgodne z LSR,

b) które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1,

c) których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 – w przypadku gdy ta informacja zawierała wskazanie tego zakresu.”;

8) w § 10b część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„– w terminie określonym w § 10 ust. 2, z tym że – w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – wnioskodawcę, którego mały projekt został wybrany, informuje również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.”;

9) w § 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty, o czym właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę, którego mały projekt został wybrany.”;

10) w § 11 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, dokonanej za zgodą samorządu województwa, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji lub zwiększenia wnioskowanej kwoty pomocy, wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.”;

11) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. W przypadku określonym w § 9 ust. 3 wniosek o przyznanie pomocy na mały projekt, który nie mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na ten projekt, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, jest możliwe przyznanie pomocy na mały projekt objęty tym wnioskiem.

3. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 r. okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy na mały projekt w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, samorząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.”;

12) w § 13a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zgoda na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może być wyrażona więcej niż raz, jeżeli łączny okres tego przedłużenia nie przekracza 6 miesięcy.”;

13) w § 15 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Rozpoczęcie kontroli LGD przez właściwy organ samorządu województwa na podstawie umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, których dotyczy ta kontrola, do dnia przekazania LGD raportu z czynności kontrolnych, a w przypadku zgłoszenia przez LGD zastrzeżeń do tego raportu – do dnia przekazania LGD:

1) informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości albo

2) informacji, o której mowa w pkt 1, wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, albo

3) zmienionego lub uzupełnionego raportu z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości

– jednak nie dłużej niż przez miesiąc, o czym właściwy organ samorządu województwa na piśmie zawiadamia wnioskodawców.”;

14) w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) podjęcia planowanej działalności gospodarczej, o której mowa w § 3 ust. 3, w określonym terminie, lecz nie później niż do dnia złożenia:

a) pierwszego wniosku o płatność pośrednią będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu pierwszego etapu małego projektu – w przypadku gdy mały projekt jest realizowany w dwóch etapach,

b) wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu – w przypadku gdy mały projekt jest realizowany w jednym etapie.”;

15) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, a także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.”;

16) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 13a–15, z wyłączeniem § 15 ust. 1a i 1b.”;

17) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, które spełniają warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 lub 18 ustawy, pomoc może być przyznana również tym podmiotom, które ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo oddział w mieście położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej liczącym powyżej 5 tys. mieszkańców nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Pomoc nie może być jednak przyznana podmiotom, które mają miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo oddział w mieście liczącym powyżej 20 tys. mieszkańców.”;

18) w § 34:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) właściwy organ samorządu województwa właściwego ze względu na siedzibę LGD, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR, informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy; przepisy § 6 ust. 1a–4 stosuje się odpowiednio;”,

b) w pkt 3 w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– wybraniu operacji albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania, z tym że – w przypadku określonym w § 9 ust. 3 – wnioskodawcę, którego operacja została wybrana, informuje również, czy operacja ta mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 1,”,

c) pkt 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4) pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD, a termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy biegnie od dnia przekazania tego wniosku przez LGD do właściwego podmiotu wdrażającego;

4a) wniosek o przyznanie pomocy na operację, która nie mieści się w ramach limitu określonego w informacji, o której mowa w pkt 1, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę w formie pisemnej; przepisy § 12a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio;”,

d) po pkt 4a dodaje się pkt 4b i 4c w brzmieniu:

„4b) w przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy, nie przyznaje punktów planowanej operacji;

4c) w przypadku operacji spełniających warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18 ustawy, związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nieruchomości powinno znajdować się w miejscowości należącej do gminy:

a) wiejskiej lub

b) miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

c) miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;”,

e) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) rozpoczęcie kontroli LGD przez właściwy podmiot wdrażający na podstawie umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, których dotyczy ta kontrola, do dnia przekazania LGD raportu z czynności kontrolnych, a w przypadku zgłoszenia przez LGD zastrzeżeń do tego raportu – do dnia przekazania LGD:

a) informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zastrzeżeń, jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości albo

b) informacji, o której mowa w lit. a, wraz ze zmienionym lub uzupełnionym raportem z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w części, albo

c) zmienionego lub uzupełnionego raportu z czynności kontrolnych, jeżeli zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości

– jednak nie dłużej niż przez miesiąc, o czym właściwy podmiot wdrażający na piśmie zawiadamia wnioskodawców.”;

19) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:”,

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,”,

c) dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;”.

§ 2.
1. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „pomocą”, niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że wniosek o przyznanie pomocy, który nie mieści się w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej lokalnej grupy działania, zwanej dalej „LGD”, wniosków o przyznanie pomocy, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym właściwy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę w formie pisemnej.

2. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem.

3. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień podania do publicznej wiadomości kolejnej informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy na operację w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy, właściwy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »