| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 294, poz. 1742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„ b) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159), albo”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wskaźnik dotyczący recepty przyjmujący wartość:

a) 0 – w przypadku gdy na recepcie nie występuje adnotacja, o której mowa w lit. b,

b) 1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja „pro auctore” albo „pro familiae” lub inne równoważne;”,

b) uchyla się ust. 2;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „Elementy protokołu wymiany danych z realizacji recept lekarskich” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) korekty danych o realizacji przekazanych formatem wymiany danych niższym niż 2.0, należy przekazać poprzednim formatem wymiany danych;”,

b) tabela otrzymuje brzmienie:

Poziom
w hierarchii

Element

Atrybut

Krotność

Format

[wart. dom.]

Opis

Dodatkowe wyjaśnienia,
ograniczenia i zależności

1

2

3

4

5

6

7

0

komunikat

 

1

 

Główny element
komunikatu

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

xmlns

1

stała wartość

Identyfikator przestrzeni nazw (domyślny) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem

http://www.csioz.gov.pl/nfz/xml

typ

1

do 5 znaków

Typ komunikatu (symbol)

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „LEK”

wersja

1

do 3 znaków

Numer wersji typu komunikatu

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2.1”

id-odb

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Funduszu, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)

id-inst-odb

0-1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Funduszu, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest apteka (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu

id-nad

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu

Identyfikator techniczny apteki lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z oddziałem wojewódzkim Funduszu

id-inst-nad

1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu

nr-gen

1

liczba (8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

czas-gen

1

data + czas

Data i czas wygenerowania komunikatu

Informacja pomocnicza

info-aplik-nad

0-1

do 40 znaków

Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym komunikat

Informacja pomocnicza – przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i numer wersji aplikacji generującej producenta

info-kontakt-nad

0-1

do 100 znaków

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemu

Informacja pomocnicza – ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej

1

apteka

 

1

 

Apteka dokonująca sprawozdania

 

id-oddzialu

1

2 cyfry

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

id-apteki

1

do 16 znaków

Identyfikator apteki

Identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

regon

1

9 cyfr

Numer REGON

Dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)

id-inst

1

do 38 znaków

Identyfikator instalacji systemu informatycznego apteki

Unikalny identyfikator co najmniej w ramach apteki. Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu

kod-umowy

1

do 24 znaków

Kod umowy nadany przez oddział wojewódzki Funduszu

 

rok

1

rok

Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy

 

okres

1

do 2 cyfr

Numer okresu w roku

Przyjmuje wartości od 1 do 24. Dla realizacji pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca – wartości nieparzyste, dla realizacji od 16 dnia miesiąca – wartości parzyste.

Okres ustalany na podstawie daty w atrybucie //usluga/@data

1

realizacja

 

1-n

 

Dane o realizacji recept

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

id-inst

0-1

do 38 znaków

Identyfikator wyróżniający instalację systemu w aptece, w której została zarejestrowana realizacja recepty

Nie występuje, jeśli identyfikator instalacji jest taki sam jak przekazany w atrybucie „//komunikat/apteka/@id-inst”

id-realizacji

1

do 20 cyfr

Identyfikator realizacji recepty

Atrybut techniczny pozwalający na synchronizację danych pomiędzy systemami informatycznymi apteki i oddziału wojewódzkiego Funduszu

nr-wersji

1

liczba (4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji recepty

 

usun

0-1

1 litera [N]

Żądanie usunięcia całego zestawu świadczeń

Wartości:

T – żądanie usunięcia

N – przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi „N”. Usunięcie realizacji recepty blokuje możliwość dalszego przekazywania danej realizacji z wyższym numerem wersji

mom-wprow

1

data i czas

Data i czas pierwszej rejestracji recepty w systemie apteki

Pomocniczy atrybut techniczny zapewniający spójność danych po niekontrolowanym przywróceniu przez aptekę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii)

mom-modyf

1

data i czas

Data i czas ostatniej modyfikacji realizacji recepty w systemie apteki

Pomocniczy atrybut techniczny zapewniający spójność danych po niekontrolowanym przywróceniu przez aptekę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii)

2

dane-realizacji

 

0-1

 

Zestaw danych charakteryzujący receptę oraz jej realizację

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji. Element nieprzekazywany w przypadku usuwania realizacji. Jeśli atrybut „usun” w elemencie „realizacja” ma wartość „T”, to element „dane-realizacji” (wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje

3

zlecenie

 

1

 

Zestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

numer

1

22 cyfry

Numer recepty

Numer recepty lub numer kuponu dołączonego do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)

Numery posiadające 20 znaków należy poprzedzić dwoma znakami zera

typ

1

1 znak

Kod typu recepty

Kod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)

Przyjmuje wartości:

7 – dla recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta

8 – dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

9 – dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, posiadające kategorię dostępności „Rpw”

2 – dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

data

1

data

Data wystawienia recepty

Data wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia)

data-od

0-1

data

Data, od której można realizować receptę

Data realizacji recepty „od dnia” (§ 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia)

pro

0-1

1 cyfra [0]

Wskaźnik dotyczący recepty

Określa, czy recepta została wydana z adnotacją „pro auctore” lub „pro familiae” lub inne równoważne (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia)

Przyjmuje wartości:

0 – w zwykłym trybie,

1 – z adnotacją „pro auctore” albo „pro familiae” lub inne równoważne

4

komorka-org

 

1

 

Dane identyfikujące osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę

Osoba uprawniona, z którą oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, albo świadczeniodawca, z którym oddział wojewódzki Funduszu zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia)

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

regon

1

9 znaków

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia – człon I)

W przypadku recept wystawianych na podstawie umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych jest to 9-cyfrowy numer identyfikacyjny określony w tej umowie, w pozostałych przypadkach 9-cyfrowy REGON świadczeniodawcy

4

lekarz

 

1

 

Dane osoby uprawnionej

 

nr

1

7 cyfr

Numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej

Numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej (§ 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia)

3

pacjent

 

1

 

Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę

 

4

ubezpieczenie

 

1

 

 

 

platnik

1

2 znaki

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu albo symbol kraju instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)

 

4

nr-pacjenta

 

1

 

Dane identyfikujące pacjenta

 

typ

1

1 cyfra [5]

Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta

Przyjmuje wartości:

2 – w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, posiadającej poświadczenie wydane przez oddział wojewódzki Funduszu

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

3 – w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, posiadającej formularz E123 albo E112 albo jeden z dokumentów przenośnych: DA1, S2, S3

4 – w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument SED S045

5 – numer PESEL lub w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159)

6 – w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL

7 – numer Karty Polaka w przypadku osób posiadających Kartę Polaka

nr

1

do 20 znaków

Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia)

W przypadku gdy atrybut //nr-pacjenta/@typ przyjmuje odpowiednio wartości:

2 – numer poświadczenia wydanego przez oddział wojewódzki Funduszu

3 – osobisty numer identyfikacyjny pacjenta występujący na formularzu E123 lub E112 lub dokumencie przenośnym: DA1, S2, S3

4 – osobisty numer identyfikacyjny pacjenta występujący na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikacie Tymczasowo Zastępującym Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

5 – numer PESEL lub w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159)

6 – numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającej numeru PESEL

7 – numer Karty Polaka w przypadku osób posiadających Kartę Polaka

3

usluga

 

1

 

Zestaw danych związanych z usługą realizacji recepty

 

data

0-1

data + czas

Data i godzina realizacji recepty

Data i godzina realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)

Atrybut opcjonalny w przypadku kiedy data realizacji recepty jest równa momentowi wprowadzenia przekazywanemu w atrybucie //dane-realizacji/@mom-wprow

data-do

0-1

data + czas

Data wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Data i godzina wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. Atrybut przekazywany dla leków recepturowych

data-kor

0-1

data + czas

Data i czas dokonania korekty

 

3

lek

 

1-5

 

Zestaw danych charakteryzujących wydane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne (dla każdej pozycji przepisanej przez osobę uprawnioną)

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

id-inst

0-1

do 38 znaków

Identyfikator wyróżniający instalacje systemu apteki, w której została zarejestrowana niniejsza pozycja

Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie „//komunikat/apteka/@id-inst”

id-lek

1

do 20 cyfr

Jednoznaczny identyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach instalacji apteki

 

nz

0-1

1 znak [0]

Wskaźnik odpowiednika

Wskaźnik określający, czy osoba uprawniona umieściła przy leku adnotację „nie zamieniać” lub „NZ”

Przyjmuje wartości:

1 – nie można zamieniać

0 – można zamieniać

uprawnienie

1

do 6 znaków

Kod uprawnień dodatkowych pacjenta przyjęty przy wydaniu danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Uprawnienia dodatkowe mogące wystąpić na recepcie równocześnie, przy czym zwykle konkretny lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest taksowany na podstawie jednego konkretnego tytułu

odplatnosc

1

1 cyfra

Kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

Kod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia)

Przyjmuje wartość:

0 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,

1 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową,

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

3 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania,

5 – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania

zamiennik

0-1

1 znak [N]

Informacja o odpowiedniku

Informacja, czy wydano odpowiednik (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia)

Przyjmuje wartości:

T – apteka wydała odpowiednik

N – apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny zgodnie z preskrypcją

typ-kodu

0-1

1 cyfra [1]

Typ kodu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

1 – EAN

2 – GTIN (typ przekazywany tylko w przypadku, kiedy środek nie posiada nadanego kodu EAN)

Atrybut przekazywany każdorazowo w przypadku, kiedy w elemencie przekazano atrybut@kod

kod

0-1

do 14 cyfr

Europejski kod towarowy (EAN)/(GTIN) odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Element przekazywany w przypadku wydawania odpowiedników

4

lek-ean

 

1-n

 

 

 

id-opakowania

1

Liczba (2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach realizacji

Unikalny w ramach danych realizacji

1

2

3

4

5

6

7

 

 

katalog

1

1 cyfra

Rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Rodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)

Przyjmuje wartość:

0 – dla leku

1 – dla leku recepturowego

2 – dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

3 – dla wyrobu medycznego

typ-kodu

0-1

1 cyfra

Typ kodu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

1 – EAN

2 – GTIN (typ przekazywany tylko w przypadku, kiedy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie posiada nadanego kodu EAN) Atrybut przekazywany każdorazowo w przypadku, kiedy w elemencie przekazano atrybut@kod

kod

0-1

do 14 cyfr

Europejski kod towarowy (EAN)/(GTIN)

Element nieprzekazywany w przypadku leków recepturowych

ilosc

1

Liczba (8,5)

Liczba wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Liczba wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)

Możliwość wystąpienia liczb ułamkowych do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej

cena-detal

1

liczba (8,2)

Cena detaliczna brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego podlegającego refundacji

Cena detaliczna brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)

cena-hurtowa-brutto

0-1

liczba (8,2)

Cena hurtowa brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Cena hurtowa brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego zakupionego przez aptekę w hurtowni (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia). Atrybut nieprzekazywany w przypadku leków recepturowych

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

wartosc

1

liczba (8,2)

Wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia)

refundacja

1

liczba (8,2)

Kwota podlegająca refundacji

Kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia)

doplata

1

liczba (8,2)

Informacja o dopłacie wniesionej przez nabywcę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Informacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (§ 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia)

 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela otrzymuje brzmienie:

Poziom w hierarchii

Element

Atrybut

Krotn­ość

Format [wart. dom.]

Opis

Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności

1

2

3

4

5

6

7

0

komunikat

 

1

 

Główny element komunikatu

 

xmlns

1

Stała wartość

Identyfikator przestrzeni nazw (domyślny) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem

http://www.csioz.gov.pl/nfz/xml

typ

1

do 5 znaków

Typ komunikatu (symbol)

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „ZLEK”

wersja

1

do 3 znaków

Numer wersji typu komunikatu

W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „2.1”

id-odb

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu

Jeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Funduszu, identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)

id-inst-odb

0-1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu

Identyfikator techniczny systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu

nr-gen-odb

0-1

liczba (8,0)

Numer generacji potwierdzanego komunikatu

 

id-nad

1

do 16 znaków

Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu

Identyfikator techniczny apteki lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z oddziałem wojewódzkim Funduszu

id-inst-nad

1

do 38 znaków

Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu

Identyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu

nr-gen

1

liczba (8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy

 

czas-gen

1

data + czas

Data i czas wygenerowania komunikatu

Informacja pomocnicza

info-aplik-nad

0-1

do 40 znaków

Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym komunikat

Informacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać nazwę i numer wersji aplikacji generującej producenta

info-kontakt-nad

0-1

do 100 znaków

Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemu

Informacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej

1

apteka

 

1

 

Apteka dokonująca sprawozdania

 

id-apteki

1

do 16 znaków

Identyfikator apteki

Identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

id-inst

1

do 38 znaków

Identyfikator instalacji systemu informatycznego apteki

Unikalny co najmniej w ramach apteki

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu

kod-umowy

1

do 24 znaków

Kod umowy nadany przez oddział wojewódzki Funduszu

Wartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania

rok

1

rok

Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy

Wartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania

okres

1

do 2 cyfr

Numer okresu w roku

Wartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania

1

problem

 

0-1

1z

 

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu

 

waga

1

1 znak

Waga wskazywanego problemu

Wartości:

B – błąd – problem powodujący odrzucenie danych

O – ostrzeżenie – sygnalizacja potencjalnego problemu

I – informacja – dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod

1

do 10 znaków

Kod problemu

Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych – oddział wojewódzki Funduszu

opis

1

do 250 znaków

Opis problemu

 

1

potw-danych

 

0-1

1z

 

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazanych w komunikacie

 

2

potw-realizacji

 

0-n

 

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wersji danych realizacji

 

id-inst

0-1

do 38 znaków

Id instalacji systemu informatycznego, w którym zarejestrowano realizacje recepty

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

id-realizacji

1

do 20 cyfr

Identyfikator realizacji recepty

Identyfikator przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/@id-realizacji

nr-wersji

1

liczba (4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji recepty

Numer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/@id-realizacji

stat-imp-d

1

1 cyfra

Status importu danych

0 – pozycja przetworzona przez proces importu

1 – pozycja pominięta podczas importu – przesłano tę samą wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 – pozycja pominięta podczas importu – przesłano starszą wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

stat-wal-d

1

1 cyfra

Status walidacji danych

0 – dane niezwalidowane (odnosi się do danych pominiętych podczas importu)

1 – dane zwalidowane pozytywnie

2 – realizacja została usunięta poprzez wskazanie //komunikat/realizacja/@usun='T'

3 – dane zwalidowane negatywnie

3

problem

 

0-n

 

Informacja o ewentualnych problemach związanych z całością realizacji recepty

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów w realizacji recepty lub dotyczą one poszczególnych świadczeń składowych

waga

1

1 znak

Waga wskazywanego problemu

Wartości:

B – błąd – problem powodujący odrzucenie danych

O – ostrzeżenie – sygnalizacja potencjalnego problemu

I – informacja – dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod

1

do 10 znaków

Kod problemu

Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych – oddział wojewódzki Funduszu

opis

1

do 250 znaków

Opis problemu

 

3

potw-lek

 

0-n

 

Informacja o ewentualnych problemach występujących w określonym leku

Może nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych realizacji (czyli na poziomie nadrzędnym)

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

id-inst

0-1

do 38 znaków

Id instalacji systemu informatycznego, w którym zarejestrowano realizację leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie „//komunikat/apteka/@id-inst”

id-lek

1

do 20 cyfr

Identyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach instalacji apteki

Przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/lek/@id-lek

4

problem

 

0-n

 

Informacja o ewentualnych problemach związanych z realizowanym lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego

waga

1

1 znak

Waga wskazywanego problemu

Wartości:

B – błąd – problem powodujący odrzucenie danych

O – ostrzeżenie – sygnalizacja potencjalnego problemu

I – informacja – dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod

1

do 10 znaków

Kod problemu

Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych – oddział wojewódzki Funduszu

opis

1

do 250 znaków

Opis problemu

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

4

potw-lek-ean

 

0-n

 

Informacja o ewentualnych problemach występujących w określonym opakowaniu

Może nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (czyli na poziomie nadrzędnym)

id-opakowania

1

Liczba (2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach realizacji

Przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/lek/lek-ean@id-opakowania

5

problem

 

0-n

 

Informacja o ewentualnych problemach związanych z realizowanym opakowaniem

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących tego opakowania

waga

1

1 znak

Waga wskazywanego problemu

Wartości:

B – błąd – problem powodujący odrzucenie danych

O – ostrzeżenie – sygnalizacja potencjalnego problemu

I – informacja – dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod

1

do 10 znaków

Kod problemu

Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych – oddział wojewódzki Funduszu

opis

1

do 250 znaków

Opis problemu

 

 

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [WZÓR - PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 marca 2012 r. (poz. 306)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROJEKT ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYROBY MEDYCZNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

Część A zestawienia wypełnia się w przypadku realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców, część B wtedy, gdy zostały zrealizowane świadczenia dla osób uprawionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Do oddziału wojewódzkiego Funduszu jest przekazywana tylko wypełniona część zestawienia.

1. Apteki przekazują komunikat elektroniczny do oddziału wojewódzkiego Funduszu.

2. Identyfikator apteki, na który składają się:

1) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na siedzibę apteki;

2) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki;

3) identyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu.

3. Wyraz „korekta” oznaczony „*” występuje wyłącznie w przypadku projektu zestawienia zbiorczego zawierającego informacje korygujące, dotyczące przekazanego poprzednio projektu zestawienia zbiorczego.

4. W polu oznaczonym „**” wpisuje się nazwę właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

5. W ostatnim wierszu tabeli w pole oznaczone „***” wpisuje się sumaryczną liczbę recept, których dotyczy zestawienie zbiorcze.

6. „Liczba pozycji” oznacza liczbę przepisanych na recepcie i zrealizowanych w aptece pozycji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych objętych refundacją.

7. Symbole oznaczające typy recept:

Z – recepty wystawiane na drukach, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.),

N – recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw”, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

I – recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta na zasadach określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

8. Symbole oznaczające rodzaje uprawnień pacjenta i poziomy odpłatności, uwzględnione przy wydaniu, umieszczone w wykazach refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych:

B – wydawane bezpłatnie,

R – wydawane za odpłatnością ryczałtową,

30 – za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania,

50 – za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania,

AZ – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.),

BW – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

CN – leki wydane pacjentom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym w okresie ciąży, porodu i połogu,

DN – leki wydane pacjentom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18. roku życia,

IB – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

IN – leki wydane pacjentom innym niż ubezpieczeni, posiadającym uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

IW – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

PO – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

WP – leki wydane pacjentom, o których mowa w art. 133, art. 134, art. 135 ust. 1, art. 161, art. 164 ust. 1, art. 170 ust. 1 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz w art. 24 ust. 7 pkt 2 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.),

ZK – leki wydane pacjentom posiadającym uprawnienia określone w art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik 2. [WZÓR - KOMUNIKAT ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY UZGODNIONE ZESTAWIENIE ZBIORCZE]

Załącznik nr 2

WZÓR – KOMUNIKAT ELEKTRONICZNY ZAWIERAJĄCY UZGODNIONE ZESTAWIENIE ZBIORCZE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »