| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu

Na podstawie art. 27b ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki, tryb i sposób wycofania z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu, o których mowa w art. 27b ust. 1–3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanych dalej „substancją chemiczną, jej mieszaniną lub wyrobem”;

2) warunki i sposób przechowywania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu, w stosunku do których wydano decyzję o wycofaniu z obrotu.

§ 2.
Producent, importer, dalszy użytkownik, a także dystrybutor w rozumieniu art. 3 pkt 9, 11,13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), po doręczeniu mu podlegającej wykonaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu natychmiast podejmuje następujące działania:

1) zabezpiecza posiadane zapasy substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu przed dalszym wprowadzaniem do obrotu, w szczególności przez umieszczenie substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu lub ich pozostałości, w tym opakowania, w trwale zamkniętym opakowaniu lub w magazynie;

2) informuje wszystkich bezpośrednich odbiorców, którym dostarczył substancję chemiczną, jej mieszaninę lub wyrób, o wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu;

3) przyjmuje od bezpośrednich odbiorców zwrot substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu;

4) informuje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o podjętych działaniach.

§ 3.
1. Substancję chemiczną, jej mieszaninę lub wyrób, w stosunku do których wydano decyzje o wycofaniu z obrotu:

1) przechowuje się w sposób zapewniający, że nie zostaną ponownie wprowadzone do obrotu;

2) zabezpiecza się przed dostępem osób postronnych;

3) zabezpiecza się przed wywołaniem zagrożenia dla środowiska, w szczególności zanieczyszczeniem gleby i wody.

2. Substancję chemiczną, jej mieszaninę lub wyrób, w stosunku do których wydano decyzje o wycofaniu z obrotu, przechowuje się, zapewniając właściwy poziom ochrony zdrowia i środowiska.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania (Dz. U. Nr 164, poz. 1115), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 88 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »