reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich2)

Na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór formularza ewidencyjnego zawierającego informacje o ładunku i pasażerach znajdujących się na statku oraz formularzy sprawozdawczych dla statków wchodzących do portu i wychodzących z portu polskiego, sposób ich przekazywania oraz postępowania ze złożonymi formularzami.
§ 2.
Wzór formularza:

1) ewidencyjnego – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawozdawczego:

a) zgłoszenie ogólne – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) zgłoszenie ładunku – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zgłoszenie zasobów statku – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) zgłoszenie rzeczy załogi – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

e) lista załogi – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

f) lista pasażerów – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia,

g) ładunki niebezpieczne – określa załącznik nr 8 do rozporządzenia,

h) morska deklaracja o stanie zdrowia – określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego formularz, o którym mowa w § 2 pkt 1:

1) niezwłocznie po przybyciu statku do portu;

2) nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po wyjściu statku z portu;

3) nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu danego miesiąca – w przypadku formularza zawierającego informacje zbiorcze za dany miesiąc.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, kapitan statku lub jego przedstawiciel składa w postaci elektronicznej, a w przypadku braku możliwości złożenia w tej formie – w postaci papierowej.

3. Dyrektor urzędu morskiego po sprawdzeniu kompletności danych ewidencyjnych zawartych w otrzymanych formularzach przesyła raz w miesiącu w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, dane ewidencyjne do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, przesyła się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przy użyciu aplikacji do badania statystycznego przewozu towarów i pasażerów drogą morską.

5. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, przez okres 3 lat.

§ 4.
1. Kapitan statku lub jego przedstawiciel, w przypadku statku zmierzającego do portu polskiego, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego formularze sprawozdawcze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, c, d, e, f, h:

1) przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem do portu;

2) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny lub

3) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.

2. Kapitan statku lub jego przedstawiciel, w przypadku statku zmierzającego do portu polskiego i przewożącego ładunki niebezpieczne, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. g, najpóźniej w chwili opuszczenia przez statek portu załadunku. Jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży, przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 mają odpowiednio zastosowanie do zbiornikowca nieodgazowanego po przewozie gazów, cieczy łatwopalnych, olejów, określonych w załączniku I do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., oraz Protokołu z 1978 r. dotyczącego tej konwencji, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołu z 1997 r. uzupełniającego Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzonego w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679), oraz zbiornikowca nieumytego po przewozie chemikaliów płynnych kategorii szkodliwości X.

4. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego, niezwłocznie po wejściu statku do portu, formularz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a.

5. Kapitan statku lub jego przedstawiciel składa dyrektorowi urzędu morskiego, przed wyjściem statku z portu, formularze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, b, c, e, f, g.

6. Przepisy ust. 1–5 nie mają zastosowania do:

1) statków pomocniczych o pojemności brutto poniżej 300 – nieprzewożących ładunku lub pasażerów;

2) statków pasażerskich o pojemności brutto poniżej 300:

a) w żegludze krajowej – nieprzewożących pasażerów,

b) uprawiających regularną pasażerską żeglugę osłoniętą,

c) uprawiających regularną pasażerską żeglugę pomiędzy portami Zatoki Pomorskiej lub Zatoki Gdańskiej, które uzyskały zwolnienia ze składania zgłoszenia wstępnego statku zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055);

3) statków rybackich o długości do 45 m;

4) jachtów morskich.

7. Formularze, o których mowa w § 2 pkt 2, składa się za pośrednictwem systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS) wchodzącego w skład Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

8. Dyrektor urzędu morskiego przechowuje formularze, o których mowa w ust. 7, przez okres 5 lat.

§ 5.
Do formularzy złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do portów lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2010, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim (Dz. U. Nr 14, poz. 74), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - Formularz ewidencyjny]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 22 czerwca 2012 r. (poz. 761)

Załącznik nr 1

WZÓR – Formularz ewidencyjny

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA
do formularza ewidencyjnego

Badaniem objęte są:

a) statki morskie, które:

– zawinęły do portu morskiego lub wyszły z portu morskiego, zwanego dalej „portem meldunkowym” (port, którego dotyczy sprawozdanie), jeżeli ich podróż całkowicie lub częściowo odbywała się lub będzie się odbywać po wodach morskich (dotyczy również transportu morsko-śródlądowego i śródlądowo-morskiego), zarówno jeżeli zawinięcie związane było z wyładunkiem lub załadunkiem ładunków, wyokrętowaniem lub zaokrętowaniem pasażerów, zejściem na ląd w celach turystycznych i powrotem na statek wycieczkowiec pasażerów tego statku, jak też gdy było to zawinięcie pod balastem (nie wiązało się z wyładunkiem lub załadunkiem ładunków, wyokrętowaniem lub zaokrętowaniem pasażerów albo z zejściem na ląd w celach turystycznych pasażerów wycieczkowca z zachowaniem kabiny na statku),

– z powodu swojego zanurzenia albo z innych względów nie mogły zawinąć do portu i których załadunek albo wyładunek prowadzony był poza obszarem portu, a miejscem przeznaczenia ładunku był port meldunkowy lub z portu meldunkowego prowadzony był ich załadunek,

b) ładunki wyładowane z tych statków lub na nie załadowane, włączając w to:

– ładunki przywiezione/wywiezione z/do usytuowanych na morzu instalacji (ang. offshore installation), np. platform wiertniczych,

– ładunki pozyskane z dna morskiego i wyładowane w porcie, jeżeli są one przedmiotem handlu,

c) osoby będące pasażerami tych statków, które:

– w porcie meldunkowym rozpoczęły lub zakończyły podróż,

– w trakcie morskiej podróży okrężnej statkiem wycieczkowcem, podczas pobytu w porcie meldunkowym, schodzą na ląd w celach turystycznych, po czym wracają na ten sam statek przed jego wyjściem z portu meldunkowego.

Badaniem nie są objęte:

a) statki rybackie (łowcze i przetwórnie ryb), statki wiertnicze i poszukiwawcze, statki obsługujące instalacje morskie, holowniki, pchacze, pogłębiarki, statki naukowo-badawcze, jednostki pływające Marynarki Wojennej, jednostki pływające Straży Granicznej i inne statki wykorzystywane wyłącznie do celów niehandlowych,

b) załadowane na statek zapasy własne oraz bunkier, jeżeli bunkrowanie lub zaopatrzenie statku odbywa się w porcie meldunkowym (nie jest związane z transportem bunkru lub produktów zaopatrzenia statku do innego portu),

c) wewnątrzportowe manipulacyjne przewozy statkiem, dokonywane na obszarze portu meldunkowego.

Uwagi:

a) statki morskie są to statki inne niż te, które pływają wyłącznie po wodach śródlądowych lub ich częściach albo przylegających do nich wodach chronionych lub obszarach, gdzie stosuje się przepisy portowe,

b) statki o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100 są wyłączone z badania, jednak kapitan portu może, w przypadkach uzasadnionych względami statystycznymi (np. częstotliwość ruchu lub znaczna waga ładunku transportowanego np. przez holownik), zadecydować o ich ujęciu w badaniu,

c) badaniem należy objąć statki zaopatrzeniowe i bunkierki (oraz załadowane na nie produkty zaopatrzenia statków i paliwo) tylko wtedy, gdy dokonują one przewozu tych produktów pomiędzy portami lub z portu do statku zacumowanego na otwartym morzu; sposób ewidencji danych przedstawia poniższy przykład:

– w porcie, w którym bunkier jest załadowany na bunkierkę – wykazać jego załadunek, wypełniając formularz dotyczący wyjścia statku (bunkierki); w formularzu – w dziale 2 pkt 5 rubryka 1 – jako przewidywany port wyładunku przewożonego paliwa podać port, w którym paliwo z bunkierki będzie wykorzystane do zabunkrowania statku; w przypadku bunkrowania statku poza portem (w morzu) zamiast nazwy portu wpisać „inne PL”,

– w porcie, w którym bunkier jest wyładowany z bunkierki w celu zabunkrowania statku – wykazać jego wyładunek, wypełniając formularz dotyczący wejścia statku (bunkierki); w dziale 2 pkt 5 rubryka 1 – jako port załadunku podać port, w którym paliwo zostało załadowane na bunkierkę,

d) ilekroć w objaśnieniach jest mowa o statku, należy przez to rozumieć również szczególne typy statków, np. barki lub tzw. promy (statki ro-ro eksploatowane w żegludze promowej),

e) uwzględnia się przewozy sprzętu wojskowego i transportujące go statki, jeżeli nie są to jednostki pływające Marynarki Wojennej (transport odbywa się na warunkach handlowych),

f) uwzględnia się wyładunek i załadunek z tytułu przewozów pomiędzy morskim portem meldunkowym a portami śródlądowymi,

g) zawinięcie do portu meldunkowego wycieczkowca bez pasażerów kończących lub rozpoczynających podróż w porcie meldunkowym, jedynie z pasażerami schodzącymi w porcie meldunkowym na ląd w celach turystycznych i wracających na statek należy przyjmować jako ruch statku typu balast/balast.

INFORMACJE PORZĄDKOWE

Pkt 3 Numer ewidencyjny nowego lub korygowanego formularza:

– w przypadku nowego formularza – kolejny numer formularza w roku sprawozdawczym dla danego sprawozdawcy,

– w przypadku korekty – numer ewidencyjny formularza korygowanego przez sprawozdawcę.

Pkt 4 Nazwa morskiego portu meldunkowego – port, którego dotyczy zgłoszenie; polski port morski, do którego wszedł lub z którego wyszedł statek albo do którego przeznaczony był ładunek wyładowany na redzie, lub port, z którego pochodzi ładunek transportowany w celu dolichtunku statku na redzie. Analogiczna zasada dotyczy pasażerów.

Dział 1. INFORMACJE O STATKU

Klasyfikacja statków objętych badaniem

Kod

Typ statku

Kategoria statku

10

Do ładunków masowych ciekłych

Zbiornikowiec-ropowiec

Zbiornikowiec-chemikaliowiec

Zbiornikowiec-gazowiec (do gazu ciekłego)

Barka-zbiornikowiec

Pozostałe zbiornikowce

20

Do ładunków masowych suchych

Ropomasowiec

Masowiec

31

Kontenerowiec (oprócz ro-ro)

Pełnokontenerowiec

32

Specjalistyczny

Barkowiec

Chemikaliowiec

Statek do transportu materiałów radioaktywnych

Statek do przewozu żywego inwentarza

Pojazdowiec

Pozostałe statki specjalistyczne

33

Drobnicowiec niespecjalistyczny

Chłodniowiec

Statek ro-ro pasażerski

Statek ro-ro kontenerowy

Statek ro-ro do przewozu innych ładunków tocznych

Statek drobnicowo-pasażerski

Statek drobnicowo-kontenerowy

34

Barka do ładunków suchych

Barka pokładowa

Barka samowyładowcza (szalanda)

Barka do przewozu w systemie Lash-Seabee

Barka otwarta (odkryta) do ładunków suchych

Barka kryta do ładunków suchych

Pozostałe barki do ładunków suchych

35

Pasażerski (oprócz wycieczkowców)

Statek pasażerski (z wyłączeniem wycieczkowców – cruise passenger)

36

Wycieczkowiec (cruise passenger)

Statek pasażerski odbywający co najmniej kilkudniową podróż okrężną, posiadający kabiny dla wszystkich pasażerów oraz udogodnienia służące rozrywce. Nie są wliczane:

– statki eksploatowane w żegludze promowej,

– statki towarowe,

– statki realizujące jednodniowe rejsy turystyczne

41

Rybacki1)

Statek łowczy1)

Przetwórnia rybacka1)

42

Serwisowiec (offshore activities)

Statek wiertniczy i poszukiwawczy1)

Statek obsługujący instalacje morskie1)

43

Holownik/pchacz

Holownik1)

Pchacz1)

 

Kod

Typ statku

Kategoria statku

49

Inne

Pogłębiarka1)

Statek naukowo-badawczy1)

Pozostałe statki gdzie indziej niesklasyfikowane1)

XX

Nieznany

Nieokreślone typy statków

1) Statki objęte badaniem tylko w przypadku transportu towaru.

 

Dział 2. INFORMACJE O RUCHU STATKU I PRZEWOZACH

Pkt 2 Liczba wejść lub wyjść ujętych w formularzu

Osobny formularz powinien być sporządzony dla wejścia statku, osobny – dla wyjścia.

Określenie „wejście statku z ładunkiem” oznacza wejście statku z ładunkiem przeznaczonym do wyładowania w porcie meldunkowym i/lub z pasażerami kończącymi podróż w tym porcie. Analogicznie „wyjście statku z ładunkiem” oznacza wyjście statku z ładunkiem załadowanym w porcie meldunkowym i/lub z pasażerami, którzy rozpoczęli swoją podróż w tym porcie.

Określenie „wejście statku pod balastem” oznacza, że statek wchodzi bez ładunku przeznaczonego do wyładowania w porcie meldunkowym i bez pasażerów kończących podróż w porcie meldunkowym. Analogicznie „wyjście statku pod balastem” oznacza, że statek wychodzi bez ładunku załadowanego w porcie meldunkowym i bez pasażerów rozpoczynających podróż w porcie meldunkowym.

Zaznaczyć odpowiedni typ ruchu statku, przy czym:

– balast/ładunek – oznacza wejście statku pod balastem, wyjście z ładunkiem,

– ładunek/balast – wejście z ładunkiem, wyjście pod balastem,

– ładunek/ładunek – wejście z ładunkiem, wyjście z ładunkiem,

– balast/balast – wejście pod balastem i wyjście pod balastem (np.: statek wchodzi tylko po dostawy bunkru i zapasów na potrzeby własne, w celu schronienia przy niesprzyjającej pogodzie, w przypadku awarii, w celu wysadzenia chorego na brzeg, w celach postojowych, do stoczni na remont, w celu dokonania wyłącznie odprawy granicznej itp. albo statek wycieczkowiec zawija do portu meldunkowego, ale nikt z pasażerów nie kończy ani nie rozpoczyna podróży w tym porcie).

W przypadku gdy liczba wejść lub wyjść statku w miesiącu jest większa od 1, można wypełnić formularze zbiorcze (osobny dla wejść, osobny dla wyjść), podając odpowiednio liczbę wejść z ładunkiem i/lub pod balastem oraz liczbę wyjść z ładunkiem i/lub pod balastem. W dziale 2 należy wówczas podać dane zbiorcze dotyczące przewiezionych w tych podróżach ładunków i/lub pasażerów.

Jeżeli statek wchodzi i/lub wychodzi pod balastem, należy w dziale 2 pkt 4 podać nazwę portu i kraju: w przypadku wejścia – skąd statek przybył, w przypadku wyjścia – port i kraj przeznaczenia (analogicznie jak w pkt 6 w „Zgłoszeniu ogólnym” IMO General Declaration).

Wielokrotne wejścia i wyjścia typu balast/balast (np. w celu dokonania odprawy granicznej) również można ująć w formularzach zbiorczych za dany miesiąc (osobno – wejścia, osobno – wyjścia).

W formularzach zbiorczych nie można ujmować łącznie ruchu statków typu balast/balast z innymi przypadkami ruchu (balast/ładunek, ładunek/balast, ładunek/ładunek).

Pkt 3 Data wejścia lub wyjścia

W formularzach zbiorczych należy podać tylko miesiąc i rok.

Pkt 4 Pasażerowie kończący podróż w porcie meldunkowym (wejście statku) albo rozpoczynający podróż w porcie meldunkowym (wyjście statku)

Pasażerami są wszystkie osoby przewożone statkiem, w tym kierowcy samochodów ciężarowych i autokarów przewożonych statkami. Za pasażerów nie uznaje się załogi statku.

W rubrykach 1 i 2 – dla pasażerów kończących podróż w porcie meldunkowym (dotyczy wejścia statku) – podać port i kraj rozpoczęcia ich podróży danym statkiem; dla pasażerów rozpoczynających podróż w porcie meldunkowym (dotyczy wyjścia statku) – przewidywany port i kraj zakończenia ich podróży tym statkiem. Port meldunkowy może być równocześnie portem rozpoczęcia i zakończenia podróży morskiej wyłącznie w przypadku podróży okrężnych, w szczególności statkiem wycieczkowcem (kod statku 36).

W rubryce 4 – liczba pasażerów kończących lub rozpoczynających podróż w morskim porcie meldunkowym (dotyczy pasażerów przewożonych wszystkimi typami statków, w tym pasażerów statków wycieczkowców, którzy w porcie meldunkowym kończą lub rozpoczynają swoją podróż).

Pasażerów, którzy do morskiego portu meldunkowego dopłynęli z portu śródlądowego (i odwrotnie: którzy z morskiego portu meldunkowego wypłynęli w rejs do portu śródlądowego), należy uwzględniać na ogólnych zasadach, tzn. tak jak pasażerów rejsów morskich.

Zmiana statku przez pasażera podczas podróży (w tym przypadku – pasażer przesiada się z jednego statku na inny) jest uważana za jego zaokrętowanie po wyokrętowaniu. Pasażerów takich należy wykazać dwukrotnie: w sprawozdaniu dotyczącym wejścia pierwszego statku (wyokrętowanie) oraz w sprawozdaniu dotyczącym wyjścia drugiego statku (zaokrętowanie).

Jeżeli pasażerowie wjeżdżają na pokład statku pojazdem (np. autokarem, samochodem osobowym lub ciężarowym albo motocyklem) lub opuszczają statek pojazdem, należy w punkcie 4 podać liczbę pasażerów, natomiast w punkcie 5 – dane o używanych przez te osoby pojazdach.

Pkt 4A Liczba pasażerów wycieczkowca wracających na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych

„Zejście na ląd w celach turystycznych” oznacza krótkie zwiedzanie przez pasażera statku wycieczkowca atrakcji turystycznych związanych z portem lub okolicą, przy równoczesnym zachowaniu przez niego kabiny na pokładzie statku. Momentem sprawozdawczym jest powrót (wejście) pasażera na statek.

Wypełniać tylko w formularzach dotyczących wyjścia statku wycieczkowca. Należy podać liczbę pasażerów statku wycieczkowca, którzy w porcie meldunkowym zeszli na ląd w celach turystycznych, po czym wracają na ten sam statek przed jego wyjściem z portu meldunkowego. Pasażerów tych nie ujmować w pkt 4 działu 2.

Pkt 5 Wyładunek w porcie meldunkowym (wejście statku) albo załadunek w porcie meldunkowym (wyjście statku)

Wykazać wszystkie ładunki dowiezione do portu meldunkowego drogą morską i wyładowane ze statku (dotyczy wejścia statku) oraz wszystkie ładunki załadowane w porcie meldunkowym na statek i wywiezione drogą morską (dotyczy wyjścia statku). Należy wykazać również te ładunki, które są transportowane przy wykorzystaniu nietypowych jednostek pływających (np. element konstrukcji statku ciągnięty przez holownik lub ładunek transportowany przez dźwig pływający).

Należy ująć również wyładunek oraz załadunek z tytułu transportu pomiędzy morskim portem meldunkowym a portami śródlądowymi.

W przypadku bezpośredniego przeładunku ze statku na statek należy wypełnić dwa odrębne formularze: na wejście pierwszego statku (wyładunek) i wyjście drugiego statku (załadunek).

W rubrykach 1 i 2 – nazwy portów i krajów, w których załadowano ładunki wyładowane w porcie meldunkowym (dotyczy wejścia statku), lub nazwy portów i krajów, w których ładunki załadowane w porcie meldunkowym zostaną wyładowane (dotyczy wyjścia statku).

W rubrykach 4 i 5 – nazwa towaru oraz 3-znakowy kod grupy towarowej według poniższej tabeli:

Klasyfikacja grup towarowych (NST 2007)

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

01

 

Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa

 

 

01.1

Zboża

01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.12

 

01.2

Ziemniaki

01.13.51

 

01.3

Burak cukrowy

01.13.71

 

01.4

Pozostałe świeże owoce i warzywa

01.11.6, 01.11.7, 01.13.1, 01.13.2, 01.13.3, 01.13.4, 01.13.52, 01.13.53, 01.13.59, 01.13.8, 01.13.9, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25.1, 01.25.3, 01.25.9, 01.26, 02.30.4

 

01.5

Produkty leśnictwa i pozyskiwania drewna

02.10.1, 02.10.3, 02.2, 02.30.1, 02.30.2, 02.30.3

 

 

01.6

Żywe rośliny i kwiaty

01.13.6, 01.13.72, 01.19.2, 01.25.2, 01.30

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

 

01.7

Inne substancje pochodzenia roślinnego

01.11.5, 01.11.8, 01.11.9, 01.15, 01.16, 01.19.1, 01.19.3, 01.27, 01.28, 01.29

 

01.8

Żywe zwierzęta

01.41.1, 01.42.1, 01.43, 01.44, 01.45.1, 01.46, 01.47.1, 01.49.1

 

01.9

Mleko surowe z bydła, owiec i kóz

01.41.2, 01.45.2

 

01.A

Inne surowce pochodzenia zwierzęcego

01.42.2, 01.45.3, 01.47.2, 01.49.2, 01.49.3

 

01.B

Ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa

03

02

 

Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

 

 

02.1

Węgiel kamienny i brunatny

05

 

02.2

Ropa naftowa

06.1

 

02.3

Gaz ziemny

06.2

03

 

Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor

 

 

03.1

Rudy żelaza

07.1

 

03.2

Rudy metali nieżelaznych (z wyjątkiem rud uranu i toru)

07.29

 

03.3

Minerały chemiczne i do produkcji nawozów (naturalne)

08.91

 

03.4

Sól

08.93

 

03.5

Kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane

08.1, 08.92, 08.99

 

03.6

Rudy uranu i toru

07.21

 

04

 

Produkty spożywcze, napoje i tytoń

 

 

04.1

Mięso, skóry i skórki surowe oraz produkty mięsne

10.1

 

04.2

Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

10.2

 

04.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane

10.3

 

04.4

Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

10.4

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

 

04.5

Przetwory mleczne i lody

10.5

 

04.6

Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe oraz pasza dla zwierząt

10.6, 10.9

 

04.7

Napoje

11

 

04.8

Inne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane i wyroby tytoniowe (z wyjątkiem paczkowanych lub pogrupowanych)

10.7, 10.8, 12

 

04.9

Różne produkty spożywcze i wyroby tytoniowe paczkowane lub pogrupowane

Różne w 10, 11 lub 12

05

 

Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane

 

 

05.1

Materiały włókiennicze

13

 

05.2

Odzież i wyroby futrzarskie

14

 

05.3

Skóra i produkty skórzane

15

06

 

Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji

 

 

06.1

Wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli)

16

 

06.2

Masa włóknista, papier i wyroby z papieru

17

 

06.3

Druki i nośniki informacji

18, 58, 59

07

 

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

 

 

07.1

Produkty pieców koksowniczych, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe

19.1, 19.20.1

 

07.2

Ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej

19.20.2

 

07.3

Produkty z ropy naftowej w stanie gazowym, skropione lub sprężone

19.20.3

 

07.4

Produkty rafinacji ropy naftowej w stanie stałym

19.20.4

 

 

 

i w formie wosku

 

08

 

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe

 

 

08.1

Podstawowe mineralne produkty chemiczne

20.11, 20.12, 20.13.2, 20.13.3, 20.13.4, 20.13.5, 20.13.6

 

08.2

Podstawowe organiczne produkty chemiczne

20.14

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

 

08.3

Nawozy i związki azotowe (z wyłączeniem nawozów naturalnych)

20.15

 

08.4

Tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych

20.16, 20.17

 

08.5

Wyroby farmaceutyczne i parachemikalia włącznie z pestycydami i pozostałymi środkami agrochemicznymi

20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6,21

 

08.6

Wyroby z gumy lub z tworzyw sztucznych

22

 

08.7

Paliwo jądrowe

20.13.1

09

 

Inne niemetaliczne wyroby mineralne

 

 

09.1

Szkło, wyroby ze szkła, wyroby ceramiczne

23.1, 23.2, 23.3, 23.4

 

09.2

Cement, wapno i gips

23.5

 

09.3

Inne materiały i wyroby budowlane

23.6, 23.7, 23.9

10

 

Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia

 

 

10.1

Żeliwo, stal i żelazostopy oraz żeliwo i stal poddane wstępnej obróbce (z wyłączeniem rur)

24.1, 24.3

 

10.2

Metale nieżelazne i wyroby z nich

24.4

 

10.3

Rury, przewody rurowe, profile drążone i ich łączniki

24.2, 24.5

 

10.4

Wyroby konstrukcyjne metalowe

25.1

 

10.5

Grzejniki, elementy mocujące i inne wyroby metalowe

25.2, 25.3, 25.4, 25.7, 25.9

11

 

Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane, urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej

 

 

 

 

niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary

 

 

11.1

Maszyny rolnicze i leśnicze

28.3

 

11.2

Sprzęt gospodarstwa domowego gdzie indziej niesklasyfikowany (sprzęt AGD)

27.5

 

11.3

Urządzenia biurowe i komputery

26.2, 28.23

 

11.4

Maszyny elektryczne i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane

27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.9

 

11.5

Części elektroniczne oraz urządzenia nadawcze

26.1, 26.3

 

11.6

Odbiorniki telewizyjne i radiowe; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich

26.4, 26.8

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

 

11.7

Instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne, zegarki i zegary

26.5, 26.6, 26.7, 32.5

 

11.8

Inne maszyny, narzędzia mechaniczne i części

28.1, 28.21, `28.22, 28.24,28.25, 28.29, 28.4, 28.9

12

 

Sprzęt transportowy

 

 

12.1

Produkty przemysłu samochodowego

29

 

12.2

Pozostały sprzęt transportowy

30

13

 

Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

13.1

Meble

31

 

13.2

Inne wytworzone towary

32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.9

14

 

Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

 

 

14.1

Odpady z gospodarstw domowych i odpady miejskie

38.11.31

 

14.2

Inne odpady i surowce wtórne

37.00.20, Pozostałe

38.11, 38.12, 38.13,

15

 

Listy, paczki

 

 

15.1

Listy

Nie dotyczy

 

15.2

Paczki, małe pakunki

Nie dotyczy

16

 

Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

 

 

16.1

Kontenery i nadwozia wymienne, puste

Nie dotyczy

 

 

16.2

Palety i inne opakowania, puste

Nie dotyczy

17

 

Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

17.1

Przeprowadzki mieszkaniowe

Nie dotyczy

 

17.2

Bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych

Nie dotyczy

 

17.3

Pojazdy do naprawy

Nie dotyczy

 

17.4

Sprzęt z fabryk, rusztowania

Nie dotyczy

 

17.5

Inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

Nie dotyczy

Sekcja

Grupa

Opis

Klasyfikacja Produktów według Działalności (CPA) 2008

18

 

Towary mieszane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem

 

 

18.0

Towary pogrupowane

Nie dotyczy

19

 

Towary, których nie można zidentyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 0116

 

 

19.1

Towary, których nie można zidentyfikować w kontenerach lub nadwoziach wymiennych

Nie dotyczy

 

19.2

Inne towary, których nie można zidentyfikować

Nie dotyczy

20

 

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

20.0

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

Nie dotyczy

XX

 

Nieznane

 

 

Dla każdego rodzaju towaru wypełnić jeden wiersz. Jeżeli jeden rodzaj towaru (np. maszyny – kod grupy towarowej 11.1) jest transportowany jako różne grupy ładunkowe (np. w kontenerach 20' – kod grupy ładunkowej 31 i w skrzyniach jest kod grupy ładunkowej 99), wypełnia się oddzielny wiersz dla każdej grupy ładunkowej, podając wagę towaru. Jeżeli w jednej jednostce ładunkowej (kontener, samochód ciężarowy itp.) jest transportowanych więcej różnych rodzajów towaru, należy wpisać albo towar przeważający pod względem wagi, albo jako rodzaj towaru „towary mieszane” jest kod grupy towarowej 18.0 lub „towary, których nie można zidentyfikować” jest kod grupy towarowej 19.1 lub 19.2. Jeżeli wyładowywany albo załadowywany jest jeden rodzaj towaru, który pochodzi z kilku portów załadunku, albo jest przeznaczony do kilku portów wyładunku, wypełnia się oddzielny wiersz dla każdego portu załadunku względnie wyładunku.

W rubryce 6 – waga brutto towaru w tonach, wliczając opakowanie, jednak bez wagi własnej jednostek ładunkowych, tj. bez wagi kontenerów ≥ 20' i jednostek tocznych; wagę własną tych jednostek podawać tylko w przypadku, gdy one same są przedmiotem handlu.

W rubryce 7 – 2-znakowy kod dla poszczególnych grup ładunkowych (również w przypadku pustych jednostek ładunkowych) według poniższej tabeli:

Klasyfikacja grup ładunkowych

Kategorie ładunkowe

Grupy ładunkowe

Liczba jednostek ładunkowych

Waga towaru

kod

opis

kod

opis

ogółem

w tym pustych

 

1

Ładunki masowe ciekłe

11

Gaz ciekły

 

 

 

(niejednostkowane)

12

Ropa naftowa

 

 

Kategorie ładunkowe

Grupy ładunkowe

Liczba jednostek ładunkowych

Waga towaru

kod

opis

kod

opis

ogółem

w tym pustych

 

 

 

13

Produkty z ropy naftowej

 

 

 

 

19

Inne ciekłe ładunki masowe

 

 

 

 

1X

Nieznane masowe ciekłe

 

 

2

Ładunki

21

Rudy i złom

 

 

 

masowe suche

22

Węgiel i koks

 

 

 

(niezjednostkowane)

23

Produkty rolnicze (np. zboże, soja, tapioka)

 

 

 

 

29

Inne suche ładunki masowe

 

 

 

 

2X

Nieznane masowe suche

 

 

3

Kontenery duże

31

Kontenery 20'

 

 

*

 

(lo-lo)

32

Kontenery 40'

 

 

*

 

 

33

Kontenery > 20' i < 40'

 

 

*

 

 

34

Kontenery > 40'

 

 

*

 

 

3X

Nieznane kontenery duże

 

 

*

5

Ładunki toczne (ro-ro) samobieżne

51

Drogowe pojazdy ciężarowe

 

 

*

 

 

 

 

z przyczepą lub bez

 

 

 

 

 

52

Samochody osobowe i motocykle z przyczepą lub bez

 

 

 

 

 

53

Autokary

 

 

 

 

 

54

Samochody i inne pojazdy będące przedmiotem handlu

 

 

 

 

 

56

Żywe zwierzęta wchodzące na statek

 

 

 

 

 

59

Inne jednostki toczne samobieżne****

 

 

 

 

 

5X

Nieznane jednostki toczne samobieżne****

 

 

 

Kategorie ładunkowe

Grupy ładunkowe

Liczba jednostek ładunkowych

Waga towaru

kod

opis

kod

opis

ogółem

w tym pustych

 

6

Ładunki toczne (ro-ro) niesamobieżne

61

Towarowe drogowe przyczepy/naczepy niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

 

 

*

 

 

62

Przyczepy osobowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem

 

 

 

 

 

63

Wagony kolejowe towarowe

 

 

*

 

 

64

Wagony kolejowe pasażerskie

 

 

 

 

 

65

Rolltrailery** pokładowe

 

 

*

 

 

66

Barki pokładowe***

 

 

*

 

 

69

Inne jednostki toczne niesamobieżne****

 

 

 

 

 

6X

Nieznane jednostki toczne niesamobieżne****

 

 

 

9

Pozostałe ładunki

91

Produkty leśne

 

 

 

 

 

drobnicowe (w tym małe kontenery < 20')

 

 

 

 

 

 

 

92

Wyroby z żelaza i stali

 

 

 

 

 

99

Pozostałe ładunki drobnicowe

 

 

 

 

 

9X

Nieznane pozostałe ładunki drobnicowe

 

 

 

 

* Waga brutto towaru łącznie z wagą opakowania, ale bez wagi własnej jednostek ładunkowych (kontenerów, jednostek tocznych).

** Rolltrailery pokładowe – przyczepy usprawniające załadunek na statek, służące do transportu towarów w systemie „od portu do portu”.

*** Barki pokładowe – barki przewożone statkiem morskim.

**** W przypadku jednostek niesłużących do przewozu ładunku podać tylko liczbę jednostek ogółem.

 

W rubrykach 8 i 9 – liczba jednostek ładunkowych dla wszystkich ładunków zjednostkowanych, tzn. grup ładunkowych należących do kategorii 3, 5, 6 zgodnie z zasadą podaną w tabeli „Klasyfikacja grup ładunkowych”. Dla kategorii ładunkowych 1, 2 i 9 nie wypełniać pól „Liczba jednostek ładunkowych”.

Uwagi do tabeli „Klasyfikacja grup ładunkowych”

Zaliczenie towaru do odpowiedniej kategorii i grupy ładunkowej zależy od sposobu, w jaki ładunek jest dostarczony na pokład statku. Dlatego zawsze podaje się „zewnętrzną” grupę ładunkową. Przykładowo: samochód osobowy (będący przedmiotem handlu) zaliczany jest do grupy ładunkowej 54. Jeżeli ten sam samochód byłby transportowany na wagonie kolejowym wjeżdżającym na prom, całą jednostkę ładunkową należałoby zaliczyć do kategorii 6 „Toczne niesamobieżne” i grupy ładunkowej 63 „Wagony kolejowe towarowe”.

Wszystkie kontenery ≥ 20', przeładowywane w systemie lo-lo (dźwigiem), należy zaliczyć do kategorii 3 „Kontenery duże”. Natomiast kontenery transportowane w/na jednostkach ro-ro (w tym kontenery na rolltrailerach) zalicza się do kategorii 5 i 6 – „Ładunki toczne samobieżne” lub „Ładunki toczne niesamobieżne”.

Do kategorii 5 i 6 obejmujących ładunki toczne (ro-ro: samobieżne lub niesamobieżne) należy zaliczyć wszelkie ładunki przeładowywane w systemie poziomym, w szczególności takie, które w porcie meldunkowym wjeżdżają, są wtaczane lub wciągane na pokład statku lub w ten sposób opuszczają pokład statku.

Dodatkowo w kategorii „Ładunki toczne samobieżne” znajdują się żywe zwierzęta (np. bydło, konie) wprowadzane na statek.

Pojazdy i żywe zwierzęta, przeładowane w systemie lo-lo (dźwigiem), są zaliczane do grupy ładunkowej 99 „Pozostałe ładunki drobnicowe”.

W przypadku samochodów i innych pojazdów, którymi pasażerowie wjeżdżają na pokład statku (lub odwrotnie), w pkt 5 należy podać odpowiednio – w zależności od grupy ładunkowej – dane dotyczące tych pojazdów, a w pkt 4 – dane dotyczące pasażerów. W szczególności zasada ta obejmuje kierowców wszystkich typów samochodów, w tym autobusów.

Kategoria 9 obejmuje ładunki drobnicowe nieopakowane, w opakowaniu konwencjonalnym lub w kontenerach < 20'. Nie obejmuje drobnicy w kontenerach ≥ 20' ani drobnicy na jednostkach ro-ro.

Grupa ładunkowa „Produkty leśne” zawiera zarówno nieprzetworzone, jak i przetworzone produkty przemysłu drzewnego, tj. logi (pnie, kloce), tarcicę, pulpę papierową i makulaturę oraz produkty papierowe. Są one najczęściej przewożone jako ładunki całostatkowe lub wypełniające całą ładownię, są pakowane w duże unosy (jednostki), które umożliwiają bardziej specjalistyczną obsługę i składowanie niż drobnica konwencjonalna w różnych opakowaniach.

Załącznik 2. [WZÓR - ZGŁOSZENIE OGÓLNE]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE OGÓLNE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ZGŁOSZENIE ŁADUNKU]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZGŁOSZENIE ŁADUNKU

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - ZGŁOSZENIE ZASOBÓW STATKU]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZGŁOSZENIE ZASOBÓW STATKU

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - ZGŁOSZENIE RZECZY ZAŁOGI]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZGŁOSZENIE RZECZY ZAŁOGI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - LISTA ZAŁOGI]

Załącznik nr 6

WZÓR – LISTA ZAŁOGI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - LISTA PASAŻERÓW]

Załącznik nr 7

WZÓR – LISTA PASAŻERÓW

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE]

Załącznik nr 8

WZÓR – ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - MORSKA DEKLARACJA O STANIE ZDROWIA]

Załącznik nr 9

WZÓR – MORSKA DEKLARACJA O STANIE ZDROWIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama