| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do podjęcia studiów, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2 i art. 53 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanych dalej „studiami zawodowymi”, uprawnia świadectwo dojrzałości oraz dyplom ukończenia:

1) w przypadku pielęgniarek:

a) pięcioletniego liceum medycznego,

b) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

c) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

d) trzyletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki;

2) w przypadku położnych:

a) dwuletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej,

b) dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej.

§ 2.
Czas trwania studiów zawodowych nie może być krótszy niż:

1) w przypadku pielęgniarek:

a) dwa semestry lub 1150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,

b) trzy semestry lub 2410 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,

c) dwa semestry lub 1984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,

d) dwa semestry – dla absolwentów trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;

2) w przypadku położnych:

a) trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,

b) dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

§ 3.
1. Program kształcenia na studiach zawodowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych, ustala uczelnia, uwzględniając różnice pomiędzy treściami kształcenia określonymi w standardach kształcenia dla kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo oraz programami nauczania zrealizowanymi odpowiednio w szkołach, o których mowa w § 1.

2. Program kształcenia dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając wymagania dotyczące treści kształcenia określone w załączniku do rozporządzenia.

3. Program kształcenia:

1) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje kształcenie teoretyczne stanowiące nie mniej niż 400 godzin programu kształcenia i kształcenie praktyczne stanowiące nie mniej niż 750 godzin tego programu;

2) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b–d, oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje kształcenie teoretyczne stanowiące nie mniej niż 33% programu kształcenia i kształcenie praktyczne stanowiące nie mniej niż 50% tego programu.

4. Przewidziane w programie kształcenia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku:

1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;

2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b–d, oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk.

5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia zawodowe, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

6. Zajęcia zrealizowane w ramach programu nauczania w szkołach, o których mowa w § 1, odnotowuje w indeksie kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 5.

§ 4.
1. Po zaliczeniu przewidzianych programem kształcenia na studiach zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przystępuje do teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia zawodowe.

2. Terminy i miejsce egzaminów oraz komisję egzaminacyjną wyznacza kierownik jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 5.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący komisji egzaminacyjnej i członkowie komisji egzaminacyjnej.

4. O terminach i miejscu egzaminów kierownik jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 5, zawiadamia studenta oraz komisję egzaminacyjną, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem egzaminu.

5. Egzamin teoretyczny i praktyczny nie może być przeprowadzany w tym samym dniu.

6. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, podejmując uchwałę zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

7. Ocenę łączną egzaminu kończącego studia zawodowe określa się łącznym stopniem: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

8. Z przebiegu egzaminu kończącego studia zawodowe wyznaczony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członek komisji egzaminacyjnej sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej; protokół zawiera w szczególności wynik egzaminu kończącego studia zawodowe.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 420), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707).

Załącznik 1. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE TREŚCI KSZTAŁCENIA DLA PIELĘGNIAREK ABSOLWENTÓW PIĘCIOLETNICH LICEÓW MEDYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 770)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TREŚCI KSZTAŁCENIA DLA PIELĘGNIAREK ABSOLWENTÓW PIĘCIOLETNICH LICEÓW MEDYCZNYCH

1. Grupy treści kształcenia i liczba godzin zajęć zorganizowanych

Lp.

Grupa treści kształcenia

Liczba godzin

1

2

3

1

Grupa treści podstawowych

135

2

Grupa treści kierunkowych

1015

Razem

1150

 

2. Składniki treści kształcenia w grupach i liczba godzin zajęć zorganizowanych

2.1. Grupa treści podstawowych – 135 godzin

Lp.

Treści kształcenia w zakresie:

Liczba godzin

1

2

3

1

Elementów anatomii z fizjologią

20

2

Biochemii i biofizyki

10

3

Farmakologii

10

4

Radiologii

10

5

Mikrobiologii i parazytologii

10

6

Zdrowia publicznego

10

7

Badań fizykalnych

25

8

Prawa

15

9

Pedagogiki

15

10

Psychologii

10

 

2.2. Grupa treści kierunkowych – 1015 godzin

Lp.

Treści kształcenia w zakresie:

Liczba godzin
kształcenia
teoretycznego

Liczba godzin
kształcenia
praktycznego

265

750

1

2

3

4

1

Podstaw pielęgniarstwa

15

2

Filozofii i etyki zawodu

15

3

Promocji zdrowia

10

25

4

Podstawowej opieki zdrowotnej

20

85

5

Interny i pielęgniarstwa internistycznego

20

80

6

Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego

15

85

7

Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

20

85

8

Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego

20

80

9

Rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych

15

85

10

Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego

20

85

11

Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego

10

45

12

Anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia

20

50

13

Ratownictwa medycznego

10

14

Opieki paliatywnej

15

45

15

Dietetyki

10

16

Badań w pielęgniarstwie

20

17

Przedmiotu do wyboru: promocji zdrowia psychicznego, zakażeń szpitalnych, języka migowego

10

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »