| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Pozwolenie wojskowe, zwane dalej „pozwoleniem”, wydaje się żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej i żołnierzowi służby kandydackiej, zwanym dalej „żołnierzem” – na podstawie złożonego przez niego wniosku – który uzyskał uprawnienie do kierowania pojazdem w wyniku odbycia szkolenia w jednostce wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców, zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz spełniającemu wymagania określone w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Żołnierz ubiegający się o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem na prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców, może złożyć wniosek, według wzoru wraz z załącznikami określonymi w przepisach w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

3. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, dowódca jednostki prowadzącej szkolenie kierowców przesyła je wraz z aktami ewidencyjnymi żołnierza do właściwego starosty, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 2.
Wzór i opis pozwolenia wojskowego do kierowania pojazdem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.2)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 37, poz. 342 oraz z 2004 r. Nr 180, poz. 1862), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113).

Załącznik 1. [WZÓR I OPIS POZWOLENIA WOJSKOWEGO DO KIEROWANIA POJAZDEM SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB POBRANYM W RAMACH ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 czerwca 2012 r. (poz. 771)

WZÓR I OPIS POZWOLENIA WOJSKOWEGO DO KIEROWANIA POJAZDEM SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB POBRANYM W RAMACH ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY

infoRgrafika

infoRgrafika

AWERS

REWERS

 

Opis wzoru pozwolenia wojskowego:

1. Format A7 (układ pionowy).

2. Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

3. Zafoliowanie obustronne – po wypełnieniu.

4. Na pierwszej stronie umieszcza się:

1) godło państwowe;

2) wyrazy o treściach:

a) w jednym wierszu – „Ministerstwo Obrony Narodowej”,

b) w dwóch wierszach – „POZWOLENIE WOJSKOWE NR ......”,

c) linię ciągłą o długości 68 mm,

d) w siedmiu wierszach – „1. Nazwisko ..., 2. Imię/imiona ..., 3. Imiona rodziców ..., 4. Adres zamieszkania: miejscowość ...., ulica ...., nr budynku ...., nr lokalu ....”,

e) w dziewięciu wierszach – „5. Organ wydający ...., (imienna pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)”,

f) w dwóch wierszach –„6. ........ (podpis posiadacza)”;

3) ramkę o wymiarze 45 × 35 mm, a w niej wyrazy o treści: „Miejsce na fotografię 45 × 35 mm”;

4) symbol „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną.

5. Na drugiej stronie umieszcza się:

1) w jednym wierszu wyrazy o treści – „KATEGORIE, NA KTÓRE POZWOLENIE JEST WAŻNE”;

2) tabelę o wymiarach 70 × 70 mm, podzieloną na trzy kolumny i siedem wierszy. Kolumny tabeli dzielą się na:

a) pierwsza – siedem pól o wymiarach 10 × 10 mm każde, w których umieszcza się wyrazy o treści odpowiednio „Kat.”, „B”, „C”, „C+E”, „D”,

b) druga – siedem pól o wymiarach 10 × 25 mm każde, w pierwszym umieszcza się wyrazy o treści „Data wydania”,

c) trzecia – siedem pól o wymiarach 10 × 35 mm każde, w pierwszym umieszcza się wyrazy o treści „Odcisk pieczęci”, w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym – symbol „mp.”;

3) w jednym wierszu – „7. Okres ważności:”;

4) w jednym wierszu – „8. Adnotacje urzędowe:”;

5) w dwóch wierszach – „POUCZENIE: Niezapełnione rubryki przekreślić linią koloru czerwonego.”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »