| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia nasłuchu radiowego i przekazywania Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu, zwanemu dalej „MRCK”, odebranych zawiadomień o niebezpieczeństwie oraz warunki i sposób zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby akcji poszukiwawczych i ratowniczych wykonywanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, zwaną dalej „Służbą SAR”.
§ 2.
Do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie nadawanych z polskich obszarów morskich służą brzegowe stacje radiowe morskiej radiokomunikacyjnej służby ruchomej, zwane dalej „stacjami nadbrzeżnymi”, działające w następujących pasmach częstotliwości między:

1) 156 MHz a 174 MHz;

2) 1605 kHz a 4000 kHz.

§ 3.
1. Stacje nadbrzeżne odpowiedzialne za nasłuch w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa, zwanym dalej „GMDSS”, utrzymują ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania o niebezpieczeństwie na następujących częstotliwościach dla:

1) Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na częstotliwości 156,525 MHz;

2) Obszaru morza A2 na częstotliwości 2187,5 kHz.

2. Stacje nadbrzeżne utrzymują również ciągły nasłuch sygnałów radiotelefonicznych na kanale 16 VHF na częstotliwości 156,8 MHz.

§ 4.
Nasłuch oraz potwierdzanie odbioru sygnału o niebezpieczeństwie są prowadzone zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111).
§ 5.
1. Sygnały o niebezpieczeństwie, odebrane przez prowadzące nasłuch stacje nadbrzeżne, są niezwłocznie przekazywane do MRCK.

2. Przekazywanie sygnałów o niebezpieczeństwie do MRCK, odebranych przez stacje nadbrzeżne odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS, odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych.

§ 6.
Stacje nadbrzeżne realizujące nasłuch, o którym mowa w § 3, uzgadniają z dyrektorem Służby SAR szczegółowe procedury przekazywania do MRCK odebranych sygnałów o niebezpieczeństwie oraz informacji o tych sygnałach.
§ 7.
1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy pełniący państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, zwaną dalej „służbą meteorologiczną”, zapewnia osłonę meteorologiczną na potrzeby Służby SAR.

2. Osłona meteorologiczna, o której mowa w ust. 1, polega na wykonywaniu obserwacji i pomiarów meteorologicznych, przesyłaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu zebranych informacji, prowadzeniu ciągłej analizy warunków meteorologicznych mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi i ratowania życia na morzu, opracowywaniu prognoz, ostrzeżeń, komunikatów oraz biuletynów o stanie tych warunków.

3. Osłona meteorologiczna, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona na obszarze Morza Bałtyckiego i polskiej strefy brzegowej, a jej wyniki są przekazywane do MRCK.

§ 8.
Zakres osłony meteorologicznej, o której mowa w § 7, obejmuje w szczególności:

1) przekazywanie morskich prognoz meteorologicznych, o których mowa w § 9, do MRCK bezpośrednio po ich opracowaniu, to jest do godzin 0030, 0630, 1230, 1830 czasu uniwersalnego (UTC) oraz prognoz średnioterminowych (prognoz wiatru) na trzy kolejne doby – do godziny 1130 UTC;

2) przekazywanie do MRCK, bezpośrednio po ich opracowaniu, ostrzeżeń o groźnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych;

3) opracowywanie i przekazywanie, na każde żądanie MRCK, szczegółowych prognoz dotyczących wybranych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz wybranych rejonów Morza Bałtyckiego i polskiej strefy brzegowej;

4) przekazywanie do MRCK, niezależnie od pory doby, bezpośrednio po opracowaniu, korekty prognoz, o których mowa w pkt 1;

5) przekazywanie bieżących informacji o aktualnym stanie pogody, zjawiskach meteorologicznych w określonych rejonach morza i strefy brzegowej ze znajdujących się tam stacji i pław pomiarowych – na każde żądanie Służby SAR;

6) zaopatrywanie Służby SAR w opracowane biuletyny informacyjne, mapy zlodzenia i biuletyny lodowe.

§ 9.
Morska prognoza meteorologiczna na najbliższe 12 godzin obejmuje akweny Bałtyku Południowego, Południowo-Wschodniego i Centralnego oraz polską strefę brzegową i dotyczy warunków bieżących oraz przewidywanych w zakresie:

1) sytuacji barycznej;

2) kierunku i siły (prędkości) wiatru;

3) temperatury powietrza;

4) temperatury wody w warstwie przypowierzchniowej – na żądanie MRCK;

5) stanu morza;

6) widzialności;

7) zjawisk atmosferycznych;

8) orientacyjnej prognozy wiatru i stanu morza na następne 12 godzin.

§ 10.
Szczegółowe ustalenia dotyczące technicznych sposobów przekazywania informacji, o których mowa w § 8, zostaną uzgodnione między Służbą SAR a służbą meteorologiczną.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1282, z 2004 r. Nr 232, poz. 2330 oraz z 2007 r. Nr 179, poz. 1271) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 118, poz. 1252), które zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »