reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, zwanego dalej „zezwoleniem”;

2) sposób i tryb wydawania zezwolenia;

3) wzór i sposób wypełnienia zezwolenia oraz wzory dokumentów związanych z jego wydaniem;

4) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

§ 2.
Zezwolenia wydają:

1) szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) – w przypadku przejazdów między obszarami odpowiedzialności regionalnych baz logistycznych (RBLog) i przejazdów poza granicami kraju;

2) szef komórki organizacyjnej właściwej do spraw transportu podległej komendantowi RBLog – w przypadku przejazdów między wojskowymi komendami transportu (WKTr) na obszarze odpowiedzialności danej RBLog;

3) komendant WKTr – w przypadku przejazdów na obszarze odpowiedzialności danej WKTr.

§ 3.
1. Zezwolenie jest wydawane na podstawie zapotrzebowania na przejazd drogowy, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”.

2. Wzór zapotrzebowania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Sposób wypełniania zapotrzebowania i zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Książkę ewidencji przejazdów drogowych, zwaną dalej „książką”, prowadzi organ wydający zezwolenie, w formie pisemnej na nośniku papierowym, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub w systemie teleinformatycznym.

2. Książka prowadzona w systemie teleinformatycznym zawiera dane, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
Dowódca jednostki wojskowej organizującej transport towarów niebezpiecznych składa zapotrzebowanie do szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw transportu i ruchu wojsk, z której rejonu odpowiedzialności rozpoczyna się przejazd drogowy.
§ 6.
Zezwolenie jest wydawane przez uprawniony organ w następujących terminach, licząc od dnia wpłynięcia zapotrzebowania do WKTr:

1) w terminie nie późniejszym niż trzydzieści dni kalendarzowych – w przypadku planowania międzynarodowego przejazdu drogowego;

2) w terminie nie późniejszym niż pięć dni roboczych – w przypadku planowania krajowego przejazdu drogowego.

§ 7.
Komendant WKTr, z której obszaru odpowiedzialności rozpoczyna się przejazd:

1) uzgadnia trasę i warunki przejazdu z właściwymi komendantami WKTr, przez których rejon odpowiedzialności jest planowany przejazd;

2) na podstawie uzgodnień opracowuje projekt zezwolenia na przejazd drogowy i przesyła go wraz z zapotrzebowaniem co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem przejazdu odpowiednio do właściwego komendanta RBLog lub szefa STiRW-CKRW w celu dalszego procedowania.

§ 8.
Organ wydający zezwolenie przesyła zezwolenie co najmniej na jeden dzień przed terminem realizacji przejazdu do:

1) dowódcy, o którym mowa w § 5 – w formie pisemnej;

2) dowódców jednostek wojskowych oraz instytucji zabezpieczających przewóz towarów niebezpiecznych według potrzeb – w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

3) komend uczestniczących w jego uzgadnianiu – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

4) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9.
Zezwolenie powinno być przewożone w kabinie pojazdu razem z dokumentacją przewozową.
§ 10.
Obowiązkowi wystąpienia o zezwolenie podlega drogowy przewóz towarów niebezpiecznych wyszczególnionych w wykazie, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 11.
§ 11.
Obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlegają przejazdy pojazdów:

1) przewożących towary niebezpieczne klasy 1, po drogach publicznych w rejonie ośrodków szkolenia poligonowego lub garnizonu, wykonywane pojazdami wojskowymi oraz cywilnymi środkami transportu do przewozów wojskowych w celu realizacji zajęć programowych;

2) przewożących towary niebezpieczne w okresie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, a także w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub akcji związanej z przywracaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) używanych do prowadzenia akcji ratowniczej posiadających na wyposażeniu urządzenia zawierające towary niebezpieczne.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


Załącznik 1. [WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEJAZD DROGOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2012 r. (poz. 1257)

Załącznik nr 1

WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEJAZD DROGOWY

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD DROGOWY]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD DROGOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEJAZD DROGOWY

I

Nadawca i jego adres

II

Adres organu transportu wydającego zezwolenie na przejazd drogowy

III

Zakreślić odpowiednią cyfrę

IV do VI

Wypełnia się tylko w czasie stanu nadzwyczajnego

IV

Podaje się rodzaj operacji oraz nazwę kolumny (np. dywizyjna, brygadowa) i numery dróg, po których realizowany jest przejazd, gdy przebiega on po więcej niż jednej drodze

V

Miejsce w kolumnie, w ugrupowaniu marszowym (dotyczy operacji, tej samej drogi)

VI

Odstęp czasowy między maszerującymi kolumnami

 

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD DROGOWY

I

Numer zezwolenia na przejazd drogowy. Numer zezwolenia na przejazd drogowy składa się z 8 znaków, w tym dwóch cyfr oznaczających dzień miesiąca, w którym rozpoczyna się przejazd, trzech liter oznaczających organ wydający zezwolenie (POL – STiRW-CKRW, RBA – 1 Regionalna Baza Logistyczna, RBB – 2 Regionalna Baza Logistyczna, RBC – 3 Regionalna Baza Logistyczna, RBD – 4 Regionalna Baza Logistyczna, WKA – Wojskowa Komenda Transportu Szczecin, WKB – Wojskowa Komenda Transportu Gdańsk, WKC – Wojskowa Komenda Transportu Olsztyn, WKD – Wojskowa Komenda Transportu Warszawa, WKE – Wojskowa Komenda Transportu Lublin, WKF – Wojskowa Komenda Transportu Kraków, WKG – Wojskowa Komenda Transportu Katowice, WKH – Wojskowa Komenda Transportu Wrocław) oraz trzech cyfr oznaczających kolejny numer zgodnie z książką ewidencji przejazdów drogowych

II

Nazwa i adres organu transportu wydającego zezwolenie na przejazd drogowy

III do V

Wypełnia się tylko w czasie stanu nadzwyczajnego

III

Podaje się rodzaj operacji

IV

Miejsce w kolumnie, w ugrupowaniu marszowym (dotyczy operacji, tej samej drogi)

V

Odstęp czasowy między maszerującymi kolumnami

 

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEJAZD DROGOWY ORAZ ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD DROGOWY

A

Rodzaj sił zbrojnych i numer jednostki, która realizuje przejazd, oraz pozostałe dane niezawarte w rubryce I

B

Przynależność narodowa jednostki (wg STANAGU 1059)

C

Podległość służbowa lub organizacyjna jednostki wykonującej przejazd (RSZ, DGW)

D

Kryptonim (gdy występuje)

E1 do H

Wypełnia się w czasie kryzysu i wojny

E1 do E3

Stopień gotowości bojowej (alarmowej), zestaw, kategoria gotowości, w ramach której przejazd jest przeprowadzany

F1 lub F2

Najwcześniejszy lub najpóźniejszy termin rozpoczęcia przejazdu (podaje się dzień, godzinę, miesiąc, rok)

G lub H

Zakreśla się „Na sygnał” po ogłoszeniu WSGB lub „Priorytet”, który został nadany w planie przejazdu

I

Liczba pojazdów w kolumnie, osobno pojazdy kołowe i gąsienicowe (przyczep i motocykli nie bierze się pod uwagę)

J

Typ i liczba najcięższych pojazdów wraz z ładunkiem; gdy zachodzi potrzeba, dodatkowe informacje wpisuje się pod literą T

K

Maksymalna wojskowa klasa obciążenia (MLC), dopuszczalna masa całkowita najcięższego pojazdu w kolumnie; pozostałe szczegóły (tylko w przypadku pojazdów kołowych) są wpisywane pod literą T

 

L

Maksymalna szerokość, wysokość i długość największych pojazdów w kolumnie

M

Odległości między pojazdami, które należy zachować w czasie przejazdu, oddzielnie dla autostrad i pozostałych dróg

N

Planowana prędkość przejazdu kolumny (oddzielnie na autostradach i pozostałych drogach)

O

Wpisuje się liczbę przemieszczających się kolumn oddziałowych, pododdziałowych i małych grup

P

Odstępy czasowe między kolumnami (oddziałów, pododdziałów, małych grup pojazdów) wymienionymi pod literą O

Q

Nazwa miejscowości, w której wyznaczono punkt wyjściowy (w przypadku wjazdu do/wyjazdu z Polski nazwa przejścia granicznego), jego współrzędne UTM i kod państwa

R

Miejsce, miejscowość zakończenia przemieszczenia, jego współrzędne UTM i kod państwa

S

Droga przejazdu od punktu wyjściowego do miejsca przeznaczenia

S1

Numery dróg, którymi odbywa się przejazd

S2

Nazwy miejscowości, w których przewiduje się:

– punkt wyjściowy,

– punkty kontrolne (linie wyrównania),

– miejsce planowanych postojów, odpoczynków oraz miejsce przeznaczenia,

– miejsce przekroczenia granicy,

(w razie potrzeby – punkty wejścia na drogę i zejścia z drogi)

S3

Współrzędne UTM punktów z S2

S4

Data i czas realizacji przedsięwzięć określonych w S2 (ich rodzaj), w godzinach i minutach

T

Rubryka przeznaczona jest do wpisywania dodatkowych informacji dotyczących najcięższego pojazdu w kolumnie. Uzupełnia ona dane zawarte pod literami J, K lub L

U

Podaje się dane dotyczące przejazdu:

1) pojazdów nienormatywnych, m.in.: wymagania i wskazówki dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak np. potrzeba pilotowania pojazdu nienormatywnego, sposób jego przemieszczania po mostach i wiaduktach itp.;

2) pojazdów przewożących towary niebezpieczne, które przewożą towar w sztukach przesyłki, kontenerach, cysternach, np.:

a) miejsce załadunku i wyładunku towarów niebezpiecznych,

b) rodzaj i typ pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,

c) masę brutto amunicji (kg), masę netto materiału wybuchowego (kg),

d) klasę, kod klasyfikacyjny, nazwę i opis zgodnie z ADR oraz ilość towaru w określonej jednostce miary;

3) stopień, imię i nazwisko dowódcy kolumny (pojazdu), nr tel. kom. dowódcy kolumny (pojazdu)

 

Uwaga:

Sposób wypełniania formularzy obowiązuje w czasie pokoju, kryzysu lub wojny.


Załącznik 4. [WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI PRZEJAZDÓW DROGOWYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI PRZEJAZDÓW DROGOWYCH

infoRgrafika


Załącznik 5. [WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ PODLEGA OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA ZEZWOLENIA WOJSKOWEGO NA PRZEJAZD DROGOWY]

Załącznik nr 5

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ PODLEGA OBOWIĄZKOWI UZYSKANIA ZEZWOLENIA WOJSKOWEGO NA PRZEJAZD DROGOWY

Klasa

Towary niebezpieczne, których przewóz podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy

1

materiały wybuchowe i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości, która zgodnie z ADR wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej

2

gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC i TOC, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów

3, 4.2, 4.3

towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów

5.1

towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu amonowego, przewożone w cysternie (cysternach) lub luzem w ilości większej niż 3000 litrów lub 3000 kg

5.2

towary przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów

6.1

towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów oraz towary przewożone w sztukach przesyłki w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej

6.2

materiały zakaźne kategorii A

7

materiały promieniotwórcze o łącznej aktywności większej niż 3000A1 lub 3000A2 przewożone w sztukach przesyłki typu B(M) i typu C, materiały promieniotwórcze przewożone w sztuce przesyłki typu B(M), materiały rozszczepialne, dla których suma wskaźników bezpieczeństwa krytycznościowego dla sztuk przesyłki przekracza 50, wypalone paliwo jądrowe, materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych

8

towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3000 litrów

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama