| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 listopada 2012 r.

w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z co najmniej trzech różnych miejsc partii winogron przeznaczonych do sporządzenia każdego nastawu na wino pobiera się próbkę winogron wynoszącą 1 kg.

2. Z próbki winogron pobranej w sposób określony w ust. 1 sporządza się moszcz, miesza się go, przesącza przez suchą gazę złożoną czterokrotnie i odrzuca pierwsze krople przesączu, a następnie pobiera się próbkę moszczu w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach.

§ 2.
Próbki winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji i wina w trakcie fermentacji pobiera się w miejscu przeprowadzania wzbogacania wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, nie później niż w dniu przeprowadzenia wzbogacania.
§ 3.
Pobieranie próbek moszczu winogronowego oraz wina w trakcie fermentacji w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach odbywa się zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.2)), dotyczącymi pobierania próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych.
§ 4.
Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym ustala się:

1) w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

2) w miejscu przeprowadzania wzbogacania wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, w dniu pobrania próbek.

§ 5.
Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się:

1) przez oznaczenie zawartości alkoholu, cukrów redukujących oraz sacharozy z zastosowaniem metod analiz opublikowanych przez Komisję Europejską na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz

2) przez zsumowanie:

a) zawartości alkoholu oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1,

b) ilości alkoholu, którą można uzyskać z cukrów redukujących, oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 gramów tych cukrów uzyskuje się 57 mililitrów alkoholu,

c) ilości alkoholu, którą można uzyskać z sacharozy, oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 gramów sacharozy uzyskuje się 61 mililitrów alkoholu.

§ 6.
Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz. U. Nr 114, poz. 952), które na podstawie art. 100 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [USTALANIE NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WINOGRONACH ORAZ W MOSZCZU WINOGRONOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. (poz. 1337)

USTALANIE NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WINOGRONACH ORAZ W MOSZCZU WINOGRONOWYM

1. Aparatura i sprzęt

Do oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym stosuje się następujący sprzęt i aparaturę:

1) refraktometr wyposażony w skalę podającą:

a) procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% lub

b) współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;

2) termometr ze skalą o zakresie co najmniej od +15°C do +25°C.

2. Oznaczanie

W celu oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym przeprowadza się, w temperaturze 20°C (+/–5°C), następujące czynności:

1) umieszcza się niewielką ilość próbki na dolnym pryzmacie refraktometru i wykonuje pomiar zgodnie z instrukcją obsługi refraktometru;

2) odczytuje się procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% lub współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;

3) przeprowadza się co najmniej dwa oznaczenia tej samej próbki;

4) zapisuje się temperaturę, w której przeprowadzono oznaczanie.

3. Obliczanie wyniku oznaczania

Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym wyraża się w procentach objętościowych, w temperaturze 20°C.

W przypadku oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego w procentowej zawartości sacharozy:

1) w temperaturze 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej procentowej zawartości sacharozy odczytuje się odpowiadającą zawartość alkoholu w procentach objętościowych;

2) w temperaturze innej niż 20°C – do odczytanego wyniku procentowej zawartości sacharozy na skali refraktometru dodaje się albo odejmuje wartość liczbową zgodnie z tabelą nr 2, a następnie dla tak obliczonej wartości w tabeli nr 1 odczytuje się zawartość alkoholu w procentach objętościowych.

W przypadku oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego we współczynniku załamania światła:

1) w temperaturze 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadającą tej wartości zawartość alkoholu w procentach objętościowych;

2) w temperaturze innej niż 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadającą tej wartości procentową zawartość sacharozy, a następnie do tej wartości dodaje się lub odejmuje wartość liczbową zgodnie z tabelą nr 2. Dla tak obliczonej procentowej zawartości sacharozy w tabeli nr 1 odczytuje się odpowiadającą jej zawartość alkoholu w procentach objętościowych.

Procentową zawartość sacharozy w zależności od współczynnika załamania światła oraz odpowiadającą tym wartościom gęstość i zawartość alkoholu w procentach objętościowych, w przypadku oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym w temperaturze 20°C, określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Procentowa zawartość sacharozy

Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C

Gęstość w temperaturze 20°C

Zawartość alkoholu w procentach objętościowych w temperaturze 20°C

1

2

3

4

10,0

1,347820

1,03910

4,89

10,1

1,347980

1,03950

4,95

10,2

1,348130

1,03990

5,01

10,3

1,348290

1,04030

5,08

10,4

1,348440

1,04070

5,14

10,5

1,348600

1,04110

5,20

10,6

1,348750

1,04150

5,27

10,7

1,348910

1,04190

5,32

10,8

1,349060

1,04230

5,39

10,9

1,349220

1,04270

5,46

11,0

1,349370

1,04310

5,52

11,1

1,349530

1,04360

5,58

11,2

1,349680

1,04400

5,65

11,3

1,349840

1,04440

5,71

11,4

1,349990

1,04480

5,77

11,5

1,350150

1,04520

5,84

11,6

1,350310

1,04560

5,90

11,7

1,350460

1,04600

5,96

11,8

1,350620

1,04640

6,03

11,9

1,350770

1,04680

6,09

12,0

1,350930

1,04720

6,15

12,1

1,351090

1,04770

6,22

12,2

1,351240

1,04810

6,28

12,3

1,351400

1,04850

6,35

12,4

1,351560

1,04890

6,41

12,5

1,351710

1,04930

6,47

12,6

1,351870

1,04970

6,54

12,7

1,352030

1,05010

6,60

12,8

1,352190

1,05060

6,67

12,9

1,352340

1,05100

6,73

13,0

1,352500

1,05140

6,79

13,1

1,352660

1,05180

6,86

13,2

1,352820

1,05220

6,92

13,3

1,352980

1,05270

6,99

13,4

1,353130

1,05310

7,05

13,5

1,353290

1,05350

7,11

13,6

1,353450

1,05390

7,18

13,7

1,353610

1,05430

7,24

13,8

1,353770

1,05480

7,31

13,9

1,353930

1,05520

7,38

14,0

1,354080

1,05560

7,44

 

1

2

3

4

14,1

1,354240

1,05600

7,51

14,2

1,354400

1,05640

7,57

14,3

1,354560

1,05690

7,64

14,4

1,354720

1,05730

7,70

14,5

1,354880

1,05770

7,76

14,6

1,355040

1,05810

7,83

14,7

1,355200

1,05860

7,89

14,8

1,355360

1,05900

7,96

14,9

1,355520

1,05940

8,02

15,0

1,355680

1,05980

8,09

15,1

1,355840

1,06030

8,15

15,2

1,356000

1,06070

8,22

15,3

1,356160

1,06110

8,28

15,4

1,356320

1,06160

8,35

15,5

1,356480

1,06200

8,42

15,6

1,356640

1,06240

8,48

15,7

1,356800

1,06280

8,55

15,8

1,356960

1,06330

8,61

15,9

1,357130

1,06370

8,68

16,0

1,357290

1,06410

8,74

16,1

1,357450

1,06460

8,81

16,2

1,357610

1,06500

8,87

16,3

1,357770

1,06540

8,94

16,4

1,357930

1,06590

9,01

16,5

1,358100

1,06630

9,07

16,6

1,358260

1,06670

9,14

16,7

1,358420

1,06720

9,21

16,8

1,358580

1,06760

9,27

16,9

1,358740

1,06800

9,34

17,0

1,358910

1,06850

9,40

17,1

1,359070

1,06890

9,47

17,2

1,359230

1,06930

9,53

17,3

1,359400

1,06980

9,60

17,4

1,359560

1,07020

9,67

17,5

1,359720

1,07070

9,73

17,6

1,359890

1,07110

9,80

17,7

1,360050

1,07150

9,87

17,8

1,360210

1,07200

9,93

17,9

1,360380

1,07240

10,00

18,0

1,360540

1,07290

10,07

18,1

1,360700

1,07330

10,13

18,2

1,360870

1,07370

10,20

18,3

1,361030

1,07420

10,26

18,4

1,361200

1,07460

10,33

18,5

1,361360

1,07510

10,40

 

1

2

3

4

18,6

1,361530

1,07550

10,47

18,7

1,361690

1,07600

10,53

18,8

1,361850

1,07640

10,60

18,9

1,362020

1,07680

10,67

19,0

1,362190

1,07730

10,73

19,1

1,362350

1,07770

10,80

19,2

1,362520

1,07820

10,87

19,3

1,362680

1,07860

10,94

19,4

1,362850

1,07910

11,00

19,5

1,363010

1,07950

11,07

19,6

1,363180

1,08000

11,14

19,7

1,363340

1,08040

11,20

19,8

1,363510

1,08090

11,27

19,9

1,363680

1,08130

11,34

20,0

1,363840

1,08180

11,40

20,1

1,364010

1,08220

11,47

20,2

1,364180

1,08270

11,54

20,3

1,364340

1,08310

11,61

20,4

1,364510

1,08360

11,67

20,5

1,364680

1,08400

11,74

20,6

1,364840

1,08450

11,81

20,7

1,365010

1,08490

11,87

20,8

1,365180

1,08540

11,95

20,9

1,365350

1,08580

12,01

21,0

1,365510

1,08630

12,08

21,1

1,365680

1,08670

12,15

21,2

1,365850

1,08720

12,21

21,3

1,366020

1,08760

12,28

21,4

1,366190

1,08810

12,35

21,5

1,366350

1,08850

12,42

21,6

1,366520

1,08900

12,49

21,7

1,366690

1,08950

12,56

21,8

1,366860

1,08990

12,62

21,9

1,367030

1,09040

12,69

22,0

1,367200

1,09080

12,76

22,1

1,367370

1,09130

12,83

22,2

1,367540

1,09170

12,90

22,3

1,367710

1,09220

12,97

22,4

1,367870

1,09270

13,03

22,5

1,368040

1,09310

13,10

22,6

1,368210

1,09360

13,17

22,7

1,368380

1,09400

13,24

22,8

1,368550

1,09450

13,31

22,9

1,368720

1,09500

13,38

23,0

1,368890

1,09540

13,44

 

1

2

3

4

23,1

1,369060

1,09590

13,51

23,2

1,369240

1,09640

13,58

23,3

1,369410

1,09680

13,65

23,4

1,369580

1,09730

13,72

23,5

1,369750

1,09770

13,79

23,6

1,369920

1,09820

13,86

23,7

1,370090

1,09870

13,92

23,8

1,370260

1,09910

14,00

23,9

1,370430

1,09960

14,06

24,0

1,370600

1,10010

14,13

24,1

1,370780

1,10050

14,20

24,2

1,370950

1,10100

14,27

24,3

1,371120

1,10150

14,34

24,4

1,371290

1,10190

14,41

24,5

1,371460

1,10240

14,48

24,6

1,371640

1,10290

14,55

24,7

1,371810

1,10330

14,62

24,8

1,371980

1,10380

14,69

24,9

1,372160

1,10430

14,76

25,0

1,372330

1,10470

14,83

25,1

1,372500

1,10520

14,89

25,2

1,372670

1,10570

14,96

25,3

1,372850

1,10620

15,04

25,4

1,373020

1,10660

15,10

25,5

1,373190

1,10710

15,17

 

Wartości liczbowe korygujące procentową zawartość sacharozy, w przypadku oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym w temperaturze innej niż 20°C, określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Temperatura w °C

Sacharoza w gramach na 100 gramów produktu

 

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Odjąć

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Dodać

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,12

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »