reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.,

podpisany w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 22 marca 2012 r. w Nikozji został podpisany Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

o zmianie Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Cypru, powodowane chęcią zawarcia Protokołu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (zwaną dalej „Umową”), Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 2]

Artykuł 2 ustęp 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy Umowa, należą w szczególności:

a) w Polsce:

i) podatek dochodowy od osób fizycznych;

ii) podatek dochodowy od osób prawnych;

(zwane dalej „podatkami polskimi”)

b) na Cyprze:

i) podatek dochodowy;

ii) podatek dochodowy od osób prawnych;

iii) danina specjalna na obronę Republiki;

iv) podatek od zysków ze sprzedaży majątku;

(zwane dalej „podatkami cypryjskimi”).”.

ARTYKUŁ 2 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 3]

1. Artykuł 3 ustęp 1 litera b) Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b) określenie „Cypr” oznacza Republikę Cypru, a użyte w sensie geograficznym obejmuje terytorium państwa, jego wody terytorialne i każdy obszar poza wodami terytorialnymi, włącznie ze strefą przyległą, wyłączną strefą ekonomiczną oraz szelfem kontynentalnym, które zostały lub mogą zostać określone, na podstawie ustawodawstwa Cypru i zgodnie z prawem międzynarodowym, jako obszar, na którym Cypr może wykonywać suwerenne prawa lub jurysdykcję;”.

2. Artykuł 3 ustęp 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przy stosowaniu niniejszej Umowy w dowolnym czasie przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane ma takie znaczenie jakie w tym czasie ma ono w prawie tego Państwa dla celów podatków, do których ma zastosowanie Umowa, przy czym jakiekolwiek znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne tego Państwa.”.

ARTYKUŁ 3 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 9]

W artykule 9 Umowy uchyla się ustępy 3 i 4.

ARTYKUŁ 4 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 10]

Artykuł 10 ustęp 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednakże, dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

a) 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), która posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy przez nieprzerwany 24 miesięczny okres;

b) 5 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.”.

ARTYKUŁ 5 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 11]

Artykuł 11 ustęp 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.”.

ARTYKUŁ 6 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 12]

1. Artykuł 12 ustęp 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednakże, takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli osoba uzyskująca należności jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty należności licencyjnych brutto.”.

2. Artykuł 12 ustęp 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Określenie „należności licencyjne” użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności otrzymywane w związku z użytkowaniem lub prawem do użytkowania wszelkich praw autorskich, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje (know-how) związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; określenie to oznacza również wszelkiego rodzaju należności otrzymywane w związku z użytkowaniem lub prawem do użytkowania wszelkich praw do filmów dla kin oraz filmów lub taśm do transmisji w radiu lub telewizji).”.

ARTYKUŁ 7 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 14]

Artykuł 14 ustęp 1 litera b) Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b) osoba ta przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w każdorazowym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; w takim przypadku dochód tej osoby może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim pochodzi z wykonywania działalności w tym drugim Państwie.”.

ARTYKUŁ 8 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 15]

Artykuł 15 ustęp 2 litera a) Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i”.

ARTYKUŁ 9 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 16]

Artykuł 16 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 16

Wynagrodzenia dyrektorów

Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.”.

ARTYKUŁ 10 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 24]

1. Artykuł 24 ustęp 1 litera b) Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12 lub 13, mogą być opodatkowane na Cyprze, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Cyprze. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku uzyskane na Cyprze;”.

2. W artykule 24 Umowy uchyla się ustęp 3.

ARTYKUŁ 11 [Umowa z Cyprem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - artykuł 27]

Artykuł 27 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 27

Wymiana informacji

1. Właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Umowy albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa Umawiających się Państw dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez Umawiające się Państwa lub ich jednostki terytorialne albo organy władzy lokalnej w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z Umową. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami Artykułów 1 i 2.

2. Wszelkie informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo zgodnie z ustępem 1 będą stanowiły tajemnicę na takiej samej zasadzie, jak informacje uzyskane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tego Państwa i będą mogły być ujawnione jedynie osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) zajmującym się wymiarem lub poborem, egzekucją lub ściganiem albo rozpatrywaniem odwołań w zakresie podatków, lub sprawującym nadzór nad wyżej wymienionymi. Takie osoby lub organy będą wykorzystywać informacje wyłącznie w takich celach. Mogą one ujawniać te informacje w jawnym postępowaniu sądowym lub w orzeczeniach sądowych.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do:

a) stosowania środków administracyjnych, które są sprzeczne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;

b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na podstawie ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo działalność handlową lub informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public).

4. Jeżeli Umawiające się Państwo występuje o informację zgodnie z niniejszym artykułem, drugie Umawiające się Państwo użyje środków służących zbieraniu informacji aby ją uzyskać nawet jeżeli to drugie Państwo nie potrzebuje tej informacji dla własnych celów podatkowych. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega ograniczeniom, o których mowa w ustępie 3, lecz w żadnym przypadku takie ograniczenia nie mogą być rozumiane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia informacji jedynie dlatego, że nie ma ono wewnętrznego interesu w odniesieniu do takiej informacji.

5. Postanowienia ustępu 3 w żadnym przypadku nie będą interpretowane jako zezwalające Umawiającemu się Państwu na odmowę dostarczenia informacji wyłącznie z takiego powodu, że informacja jest w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo dotyczy relacji właścicielskich w danym podmiocie.

6. Wnioskujące Umawiające się Państwo, przekazując wniosek o udzielenie informacji, przedstawi następujące informacje w celu wykazania istotności znaczenia żądanych informacji:

a) dane identyfikujące osobę, w sprawie której prowadzone jest postępowanie lub dochodzenie;

b) opis żądanej informacji, włącznie z określeniem jej rodzaju i formy, w jakiej wnioskujące Umawiające się Państwo chciałoby otrzymać informację od Państwa proszonego o pomoc;

c) cel podatkowy, dla którego informacje są wnioskowane;

d) powody, dla których powstało przypuszczenie, iż wnioskowana informacja znajduje się na terytorium Umawiającego się Państwa proszonego o pomoc, bądź jest w posiadaniu lub pod kontrolą osób znajdujących się we właściwości Umawiającego się Państwa proszonego o pomoc;

e) w zakresie, w jakim jest to znane, nazwisko (nazwę) i adres każdej osoby, która przypuszczalnie może być w posiadaniu żądanych informacji;

f) oświadczenie, że wniosek jest zgodny z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną wnioskującego Umawiającego się Państwa, że gdyby wnioskowane informacje znajdowały się na terytorium wnioskującego Umawiającego się Państwa, wówczas właściwy organ wnioskującego Umawiającego się Państwa mógłby je uzyskać zgodnie z ustawodawstwem tego wnioskującego Umawiającego się Państwa lub normalną praktyką administracyjną, oraz że wniosek jest zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy;

g) oświadczenie, że wnioskujące Umawiające się Państwo wyczerpało na swoim terytorium wszelkie dostępne środki w celu uzyskania informacji, z wyjątkiem tych, które pociągałyby za sobą niewspółmierne trudności;

h) oświadczenie, że wnioskujące Umawiające się Państwo może przekazać informację takiego samego rodzaju zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym.”.

ARTYKUŁ 12 [Wejście w życie]

Umawiające się Państwa poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu. Niniejszy Protokół wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej z not, o których mowa wyżej i jego postanowienia będą miały zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

a) w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do kwot dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie;

b) w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Nikozja dnia 22.03.2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, rozstrzygający jest tekst sporządzony w języku angielskim.

infoRgrafika

Wersja w języku greckim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama