| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa

Na podstawie art. 182c ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) warunki i tryb wydawania świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa i nieposiadającego ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, zwanego dalej „świadectwem”;

3) wzór certyfikatu oraz wzór świadectwa.

§ 2.
1. Wniosek o wydanie certyfikatu zawiera następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty, numer rejestrowy oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) nazwę i siedzibę przewoźnika, który faktycznie wykonuje przewóz;

3) nazwę i siedzibę właściciela statku;

4) nazwę i siedzibę armatora statku;

5) sygnał rozpoznawczy statku;

6) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

7) nazwę i siedzibę podmiotu lub podmiotów udzielających ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera oraz, gdy jest ono inne niż siedziba, miejsce ustanowienia ubezpieczenia;

8) rodzaj i okres ważności ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera;

9) okres, na jaki ma być wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiedniego dla danego statku ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera albo uwierzytelnionych odpisów takich dokumentów.

§ 3.
1. Wniosek o wydanie świadectwa zawiera następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty, numer rejestrowy oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) nazwę i siedzibę przewoźnika, który faktycznie wykonuje przewóz;

3) nazwę i siedzibę właściciela statku;

4) nazwę i siedzibę armatora statku;

5) sygnał rozpoznawczy statku;

6) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

7) okres, na jaki ma być wydane świadectwo.

2. Warunkiem wydania świadectwa jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela statku, że ponosi on odpowiedzialność w wysokości odpowiedniej dla danego statku.

§ 4.
Dyrektor urzędu morskiego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 oraz § 3, z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach.
§ 5.
Wzór certyfikatu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 6.
Wzór świadectwa jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068, 1069 i 1398.

Załącznik 1. [WZÓR - CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA LUB INNEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB SZKODY NA OSOBIE PASAŻERA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 4 grudnia 2012 r. (poz. 1408)

Załącznik nr 1

WZÓR – CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA LUB INNEGO ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB SZKODY NA OSOBIE PASAŻERA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ŚWIADECTWO WYDANE DLA STATKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO WYDANE DLA STATKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »