| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 oraz z 2011 r. Nr 295, poz. 1747) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi nie mniej niż 35%, z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do dnia uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej, poinformuje na piśmie ministra o możliwości przeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.”;

2) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szczególności dla samorządów powiatów na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację:

1) programów specjalnych, na wniosek starosty (prezydenta miasta);

2) projektów pilotażowych, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta).”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »