REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1536

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego]

Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „lekarzem”;

2) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiocie leczniczym MSW – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

3) lekarzu – należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.

§ 3. [Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach wolnych miejsc szkoleniowych]

Lekarz może odbyć szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych, w:

1) podmiocie leczniczym MSW wpisanym na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie art. 19f ust. 7 ustawy;

2) innym podmiocie leczniczym wpisanym na listę jednostek akredytowanych, o której mowa w pkt 1, za zgodą odpowiednio wojewody albo Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. [Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach urlopu, zwolnienia lub umowy]

Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne odpowiednio:

1) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji;

2) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji z jednoczesnym pozostawaniem na dotychczasowym stanowisku służbowym;

3) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSW;

4) w ramach umowy o pracę zawartej na czas trwania specjalizacji z podmiotem leczniczym MSW;

5) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji;

6) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSW, o którym mowa w § 3 pkt 1, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi, a w przypadku lekarza pełniącego służbę – w ramach zwolnienia od zajęć służbowych, na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w podmiocie leczniczym MSW prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 19f ust. 3 ustawy;

7) w ramach umowy cywilnoprawnej.

§ 5. [Wniosek o odbywanie szkolenia]

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 1 pkt 3 ustawy, lekarz składa po uprzednim uzyskaniu odpowiednio zgody przełożonego albo pracodawcy.

§ 6. [Zawarcie pisemnej umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej]

1. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne po zawarciu pisemnej umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo podmiotu leczniczego MSW, w których pełni służbę lub jest zatrudniony, określającej wzajemne prawa i obowiązki.

2. Tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 3 pkt 2, odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1 i 2 ustawy.

§ 7. [Powiadomienie o rozpoczęciu szkolenia]

Lekarz powiadamia kierownika, o którym mowa w § 6 ust. 1, o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego.

§ 8. [Dokumenty otrzymane przez lekarza zakwalifikowanego do odbywania szkolenia]

Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego otrzymuje:

1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonym podmiocie leczniczym MSW ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania;

2) kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) informację o obowiązującym programie specjalizacji zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 9. [Odbywanie specjalizacji zgodnie z programem i okresem jej trwania]

Lekarz zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 219, poz. 1631 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1084) odbywa ją zgodnie z dotychczasowym programem specjalizacji i okresem jej trwania, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.3)).

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 13, poz. 85, z 2008 r. Nr 170, poz. 1050, z 2010 r. Nr 198, poz. 1320 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1627.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 219, poz. 1631 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1084), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).

Załącznik 1. [WZÓR - KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1536)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR - INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PEOCEDUR MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PEOCEDUR MEDYCZNYCH
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
  • Data wejścia w życie: 2013-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-05-14
  • Dokument traci ważność: 2023-01-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA