| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „lekarzem”;

2) wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiocie leczniczym MSW – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

3) lekarzu – należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.

§ 3.
Lekarz może odbyć szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych, w:

1) podmiocie leczniczym MSW wpisanym na listę jednostek akredytowanych prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na podstawie art. 19f ust. 7 ustawy;

2) innym podmiocie leczniczym wpisanym na listę jednostek akredytowanych, o której mowa w pkt 1, za zgodą odpowiednio wojewody albo Ministra Obrony Narodowej.

§ 4.
Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne odpowiednio:

1) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji;

2) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji z jednoczesnym pozostawaniem na dotychczasowym stanowisku służbowym;

3) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSW;

4) w ramach umowy o pracę zawartej na czas trwania specjalizacji z podmiotem leczniczym MSW;

5) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji;

6) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSW, o którym mowa w § 3 pkt 1, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi, a w przypadku lekarza pełniącego służbę – w ramach zwolnienia od zajęć służbowych, na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w podmiocie leczniczym MSW prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 19f ust. 3 ustawy;

7) w ramach umowy cywilnoprawnej.

§ 5.
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 1 pkt 3 ustawy, lekarz składa po uprzednim uzyskaniu odpowiednio zgody przełożonego albo pracodawcy.
§ 6.
1. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne po zawarciu pisemnej umowy z kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo podmiotu leczniczego MSW, w których pełni służbę lub jest zatrudniony, określającej wzajemne prawa i obowiązki.

2. Tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym, o którym mowa w § 3 pkt 2, odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi odpowiednio na podstawie art. 16x ust. 1 i 2 ustawy.

§ 7.
Lekarz powiadamia kierownika, o którym mowa w § 6 ust. 1, o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego.
§ 8.
Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego otrzymuje:

1) skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonym podmiocie leczniczym MSW ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania;

2) kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) informację o obowiązującym programie specjalizacji zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 9.
Lekarz zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 219, poz. 1631 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1084) odbywa ją zgodnie z dotychczasowym programem specjalizacji i okresem jej trwania, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.3)).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 13, poz. 85, z 2008 r. Nr 170, poz. 1050, z 2010 r. Nr 198, poz. 1320 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1627.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 219, poz. 1631 oraz z 2009 r. Nr 131, poz. 1084), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).

Załącznik 1. [WZÓR - KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1536)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR - INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PEOCEDUR MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – INDEKS WYKONANYCH ZABIEGÓW I PEOCEDUR MEDYCZNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »