Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 226

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1062) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Podmioty prowadzące ewidencje, o których mowa w § 1, dokonują zamknięcia i podsumowania ewidencji za każdy miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Podmioty prowadzące w formie elektronicznej ewidencje, o których mowa w § 1, przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań tych ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego raport z zamknięć i podsumowań tych ewidencji za wskazane miesiące. Raport roczny należy przekazywać w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który raport jest przekazywany, a w przypadku raportu przekazywanego na żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
  • Data wejścia w życie: 2013-03-06
  • Data obowiązywania: 2013-03-06
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

Dziennik Ustaw