| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez podmioty zobowiązane do ich dostarczania;

2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień przesyłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) system teleinformatyczny – system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.1)), w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Karny;

2) dokument elektroniczny – dokument w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);

3) Biuro Informacyjne – wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego prowadzące Krajowy Rejestr Karny;

4) Moduł Udostępniania Danych KRKeksport – moduł w systemie teleinformatycznym Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;

5) certyfikat – certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

6) bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

7) weryfikacja podpisu elektronicznego – weryfikacja w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

8) Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa – podmiot, któremu Minister Sprawiedliwości powierzył wydawanie bezpiecznych podpisów elektronicznych na potrzeby sądów powszechnych i postępowania sądowego.

§ 2.
1. Aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wykorzystuje dokumenty elektroniczne w standardzie XML w wersji 1.0., zgodnie ze schematem XSD w wersji 1.0. (rekomendacja W3C – World Wide Web Consortium). Kodowanie dokumentu elektronicznego dokonuje się w standardzie UTF-8.

2. Aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień zapewnia komunikację za pomocą interfejsu z zastosowaniem protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTPS).

3. Biuro Informacyjne udostępnia podmiotom zobowiązanym do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień strukturę dokumentu elektronicznego XML oraz schemat XSD na ich wniosek. Wniosek złożony drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 3.
1. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przesyła zawiadomienia do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez transfer plików FTP generowanych przez Moduł Udostępniania Danych KRKeksport.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, przesyłane są z zapewnieniem poufności, integralności, autentyczności i rozliczalności, z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych.

§ 4.
1. Certyfikaty do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego uprawniającego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień wydaje, zawiesza i unieważnia Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

2. Bezpieczne podpisy elektroniczne i certyfikaty dla sędziów i pracowników sądu sporządzających karty rejestracyjne i zawiadomienia wydawane są odpowiednio na wniosek przewodniczącego wydziału lub kierownika sekretariatu skierowany do podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

3. Certyfikaty dla sędziów są zawieszane lub unieważniane na wniosek przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu, certyfikaty dla pracowników sądu – także na wniosek kierownika sekretariatu. Wniosek kieruje się do podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

4. Wniosek o wydanie bezpiecznych podpisów elektronicznych i certyfikatów, a także o zawieszenie i unieważnienie certyfikatów składa się w postaci elektronicznej przez stronę internetową podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
Biuro Informacyjne weryfikuje bezpieczny podpis elektroniczny, którym opatrzono kartę rejestracyjną lub zawiadomienie przesłane do systemu teleinformatycznego, wykorzystując dane udostępniane przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz. 1445.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »