reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 23 ust. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przekazania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;

2) otwartym funduszu – rozumie się przez to otwarty fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, 1289 i 1717);

3) depozytariuszu – rozumie się przez to bank będący depozytariuszem, o którym mowa w art. 158 ustawy wymienionej w pkt 2;

4) aktywach – rozumie się przez to aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

5) Zakładzie – rozumie się przez to Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

6) centrali Zakładu – rozumie się przez to centralę Zakładu, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.1));

7) KDPW – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.
Zakład do dnia 24 stycznia 2014 r. przekazuje otwartym funduszom w formie pisemnej za pisemnym potwierdzeniem odbioru numery rachunków bankowych oraz rachunków papierów wartościowych, na które mają być przekazane aktywa, a także inne informacje w zakresie rozrachunku aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
W dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1100 otwarte fundusze dostarczają do centrali Zakładu specyfikację przekazywanych aktywów i ich wycenę oraz informacje w zakresie rozrachunku aktywów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w formie dokumentu papierowego oraz w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) na wskazaną przez Zakład elektroniczną skrzynkę podawczą centrali Zakładu.
§ 5.
1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi bony skarbowe w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400.

2. W celu przekazania bonów skarbowych otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie Zakładowi bonów skarbowych przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych niewymagającego rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

3. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, przekazuje on bony skarbowe przy wykorzystaniu zlecenia przesunięcia bonów skarbowych między swoimi rachunkami i kontami w Narodowym Banku Polskim.

§ 6.
1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe oraz aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, zarejestrowane na poziomie centralnym w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400.

2. W celu przekazania obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie tych obligacji i aktywów Zakładowi przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

3. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie obligacji skarbowych oraz aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do KDPW, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do KDPW.

§ 7.
1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi obligacje skarbowe emitowane na rynki zagraniczne zarejestrowane w międzynarodowych depozytach w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1500.

2. W przypadku obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne, zarejestrowanych i znajdujących się wyłącznie w The Depository Trust Company, otwarte fundusze przekazują je Zakładowi do godz. 1700.

3. Otwarte fundusze zlecają depozytariuszom przekazanie obligacji skarbowych emitowanych na rynki zagraniczne przy wykorzystaniu instrukcji rozrachunku bez zapłaty i zgodnie z informacją oraz specyfikacją, o których mowa w § 3 i § 4.

4. W przypadku gdy depozytariuszem jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych również dla Zakładu, a przekazanie obligacji skarbowych, o których mowa w ust. 1, na rachunek papierów wartościowych Zakładu nie wymaga przekazania instrukcji rozrachunku do międzynarodowego depozytu, depozytariusz może powstrzymać się od jej przekazywania do międzynarodowego depozytu.

§ 8.
1. Otwarte fundusze przekazują Zakładowi aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, zarejestrowane w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400.

2. W celu przekazania aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, otwarte fundusze składają oświadczenie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a jeżeli warunki emisji danych aktywów określają wzór takiego oświadczenia – według wzoru określonego w warunkach emisji, i przekazują je do centrali Zakładu w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1100. Zakład po przyjęciu oświadczenia otwartego funduszu zwraca mu jeden egzemplarz dokumentu zawierającego oświadczenie otwartego funduszu oraz Zakładu.

3. Jeżeli z warunków emisji aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–3 ustawy, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym poza depozytem prowadzonym przez krajowe lub międzynarodowe depozyty, wynika, że w celu przeniesienia praw do tych aktywów, zbywający ma wykonać dodatkowe czynności, otwarty fundusz jest obowiązany do ich wykonania w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 9.
Otwarte fundusze przekazują Zakładowi w dniu 3 lutego 2014 r. do godz. 1400 środki pieniężne na wskazany przez Zakład rachunek bankowy.
§ 10.
Do określania godzin i dat stosuje się czas środkowoeuropejski, który jest czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717.

Załącznik 1. [INFORMACJE W ZAKRESIE ROZRACHUNKU AKTYWÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 stycznia 2014 r. (poz. 117)

Załącznik nr 1

INFORMACJE W ZAKRESIE ROZRACHUNKU AKTYWÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPECYFIKACJA AKTYWÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ OTWARTY FUNDUSZ I ICH WYCENA]

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA AKTYWÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ OTWARTY FUNDUSZ I ICH WYCENA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama