reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. Nr 249, poz. 1855), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. Nr 236, poz. 1629);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. poz. 897).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. Nr 236, poz. 1629), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. poz. 897), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 123)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

Na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat od banków na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami.

§ 2. 1. Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego za dany rok oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danego banku w sumie aktywów bilansowych wszystkich banków w danym roku oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru bankowego w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danego banku w sumie aktywów bilansowych banków w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,021% sumy aktywów bilansowych wszystkich banków w danym roku kalendarzowym.

2. Wysokość sumy aktywów bilansowych wszystkich banków oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru ustala Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „organem nadzoru”.

§ 3. 1. Bank ustala co kwartał zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w wysokości 0,00525% sumy aktywów bilansowych w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego kwartał, za który jest uiszczana zaliczka.

2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, bank wpłaca za każdy kwartał najpóźniej do końca pierwszego miesiąca tego kwartału, przelewem na rachunek bankowy urzędu obsługującego organ nadzoru.

3. Bank wpłacając zaliczkę, w terminie określonym w ust. 2, informuje organ nadzoru o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

4.2) Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w danym roku kalendarzowym, w przypadku gdy kwota uiszczonych przez banki zaliczek jest wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad bankami.

5.2) Organ nadzoru, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, informuje banki o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na miesiąc przed terminem wpłaty zaliczki za kolejny kwartał danego roku kalendarzowego.

§ 4. 1. Jeżeli suma zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1, wpłaconych za dany rok kalendarzowy jest wyższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny albo podlega zwrotowi na pisemny wniosek banku.

2. Organ nadzoru informuje o wysokości nadpłaty, o której mowa w ust. 1, bank, w którym powstała nadpłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

3. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku banku o jej zwrot.

§ 5. 1. Jeżeli suma wpłaconych zaliczek, o których mowa w § 3 ust. 1, jest niższa niż obliczona na podstawie § 2 ust. 1 wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata.

2. Organ nadzoru informuje o wysokości niedopłaty, o której mowa w ust. 1, bank, w którym powstała niedopłata, w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

3. Bank pokrywa niedopłatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Wraz z informacją, o której mowa w § 4 ust. 2 albo § 5 ust. 2, organ nadzoru przekazuje bankowi również informacje o wysokości sumy aktywów bilansowych wszystkich banków w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości procentowego udziału danego banku w sumie aktywów bilansowych wszystkich banków w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości kosztów nadzoru bankowego ogółem w roku będącym przedmiotem rozliczenia, wysokości należnej od banku wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru oraz wysokości wpłaconych przez bank zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy suma wpłaconych zaliczek jest równa wysokości należnej wpłaty obliczonej na podstawie § 2 ust. 1.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567.

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. Nr 236, poz. 1629), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. poz. 897), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama