reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 928), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 182, poz. 1083);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 221, poz. 1312);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1219).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 182, poz. 1083), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 221, poz. 1312), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1219), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. (poz. 126)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się:

1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+, przeznaczone na realizację projektów na rzecz środowiska;

2)1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na realizację wskazanych w umowach badań statystycznych, prac metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych oraz opracowań i analiz statystycznych, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) przeznaczone na realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych;

4) środki pochodzące z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczone dla krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską;

5) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności, przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia;

6) środki pochodzące z Europejskiego Urzędu Policji (Europol), stanowiące wsparcie finansowe śledztw i dochodzeń w sprawie fałszowania waluty euro;

7)2) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;

8)3) środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej;

9)4) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego – projekt pod nazwą „Support for the Implementation of the Prague Process and its Action Plan”.

2. Beneficjentami środków, o których mowa w ust. 1, są:

1) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Środowiska – w przypadku środków wymienionych w pkt 1;

2) Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne i jednostki podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne jednostki występujące w umowach jako partner, strona trzecia lub podwykonawca – w przypadku środków wymienionych w pkt 2;

3) podmioty, którym przyznana została pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 3;

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji5) będące koordynatorem krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz inne jednostki występujące w umowach związanych z realizacją zadań dla Europejskiej Sieci Migracyjnej zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji5) jako partnera, stronę trzecią lub podwykonawcę – w przypadku środków wymienionych w pkt 4;

5) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku środków wymienionych w pkt 5;

6) Komenda Główna Policji oraz inne jednostki organizacyjne Policji – w przypadku środków wymienionych w pkt 6;

7)6) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. – w przypadku środków wymienionych w pkt 7;

8)7) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako pośrednik działający w imieniu Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 8;

9)8) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będące koordynatorem projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako stronę – w przypadku środków wymienionych w pkt 9.

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:

1)9) kwalifikowalności wydatków projektów finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5 oraz 9;

2) 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny – w przypadku środków, o których mowa w pkt 2;

3) kwalifikowalności wydatków projektów finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 3, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków – niezwłocznie po ich otrzymaniu;

4)10) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6 i 8;

5)11) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej – w przypadku środków, o których mowa w pkt 7.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia12), z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.13)

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1219), które weszło w życie z dniem 8 listopada 2012 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 182, poz. 1083), które weszło w życie z dniem 1 września 2011 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 221, poz. 1312), które weszło w życie z dniem 17 października 2011 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało zniesione na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500). W miejsce dotychczasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 250, poz. 1501) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 250, poz. 1502).

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 lipca 2010 r.

13) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 980 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 13), które na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama