reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1860), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 943).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 943), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 listopada 2013 r. (poz. 260)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, polegających na:

1) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej;

2) złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 2. Czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także czynności niejawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.

§ 3. Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:

1) zakupie, odebraniu dostawy, objęciu w najem, wypożyczeniu albo wejściu w inny sposób w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1;

2) przyjęciu lub wręczeniu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych środków płatniczych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.

§ 4. Nabyty lub przejęty przedmiot oraz przyjętą korzyść majątkową można poddać specjalistycznym badaniom, zwłaszcza gdy:

1) zachodzi wątpliwość dotycząca ich istoty, właściwości lub ilości;

2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się na nich ślady umożliwiające identyfikację osoby, czasu, miejsca lub rzeczy.

§ 5. 1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do właściwego miejscowo wojskowego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie czynności, zawierający:

a) numer sprawy i jej kryptonim,

b) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę,

c) opis działalności przestępczej,

d) dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być zastosowana,

e) cel, rodzaj, czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

2) zgoda wojskowego prokuratora okręgowego na zarządzenie przeprowadzenia czynności;

3) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia czynności;

4) informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakończeniu i wynikach czynności, skierowana do wojskowego prokuratora okręgowego;

5) rejestr wniosków i zarządzeń;

6) rejestr zgód;

7) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności, która zawiera:

a) numer sprawy i kryptonim,

b) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę,

c) określenie rodzaju zastosowanych czynności,

d) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

e) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności, oraz osób przeprowadzających je,

f) informacje o wynikach czynności,

g) informacje o ujawnionym przestępstwie, a także osobach uczestniczących w jego popełnieniu;

8) wyniki badań specjalistycznych, jeżeli zostały przeprowadzone.

2. Wzór:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – stanowi załącznik nr 1;

2) zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – stanowi załącznik nr 2;

3) informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – stanowi załącznik nr 3;

4) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – stanowi załącznik nr 4;

5) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 – stanowi załącznik nr 5.

3. W przypadku zastosowania urządzeń technicznych rejestrujących obraz lub dźwięk, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.

§ 6. Materiały uzyskane w wyniku czynności, które nie dostarczyły danych mogących być dowodem, podlegają niezwłocznemu protokolarnemu komisyjnemu zniszczeniu w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej sprawę. Protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów przechowuje się w tej jednostce, w której materiały te zostały zniszczone.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r.

Załącznik nr 11)

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 21)

WZÓR – ZARZĄDZENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 31)

WZÓR - INFORMACJA

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR – REJESTR ZGÓD DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, ORAZ PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 943), które weszło w życie z dniem 5 września 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama