reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość, tryb, terminy i sposób wypłacania skierowanym na studia lub naukę do szkół wojskowych albo niewojskowych oraz na staże, kursy lub specjalizację za granicą, zwane dalej „nauką za granicą”, oraz jednostki wojskowe właściwe w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami”:

1) stypendium miesięcznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą;

2) zwrotu kosztów zakwaterowania;

3) jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów;

5) zwrotu opłat wizowych.

§ 2.
1. Wysokość stypendium miesięcznego, o którym mowa w § 1 pkt 1, wynosi 125% stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego żołnierz został skierowany na naukę za granicą, zwanego dalej „docelowym państwem”, na podstawie przepisów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.2)).

2. Stypendium miesięczne za jeden dzień wynosi 1/30 jego kwoty miesięcznej.

3. Stypendium miesięczne dla żołnierza skierowanego na naukę za granicą, który w czasie skierowania nie otrzymuje bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu za każdy nieotrzymany posiłek, odpowiednio o:

1) 15% – na śniadanie,

2) 30% – na obiad,

3) 30% – na kolację

– w wysokości dziennej stawki diety określonej dla docelowego państwa, w którym pobiera naukę, w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

4. Stypendium miesięczne może zostać podwyższone do wysokości 150% stawki dodatku zagranicznego bazowego, w związku z poniesieniem przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dodatkowych kosztów mających bezpośredni związek z pobieraną nauką.

§ 3.
1. Zwrotu kosztów zakwaterowania dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego.

2. Wysokość limitu miesięcznego nie może przekroczyć miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania określonej przez organizatora szkolenia, a w przypadku braku takiego określenia – wysokości trzydziestokrotności limitu hotelowego w docelowym państwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.
1. Jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej dokonuje się na podstawie przedstawionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki, w wysokości nieprzekraczającej stypendium miesięcznego.

2. Żołnierz skierowany na naukę za granicą, na pisemny wniosek, może otrzymać zaliczkę na wydatki rzeczowe, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w § 1 pkt 4, poniesionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą w związku z przejazdem z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca nauki za granicą i z powrotem oraz z miejsca nauki za granicą do miejsca pobytu określonego w programie szkolenia i z powrotem, stosuje się odpowiednio przepisy art. 86 ust. 7 pkt 2, ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 15 tej ustawy, w części dotyczącej zagranicznych podróży służbowych żołnierzy zawodowych.

2. Zwrot kosztów przejazdów, z miejsca nauki za granicą do miejsca zamieszkania i z powrotem, przysługuje raz w każdym okresie nauki za granicą przekraczającym sześć miesięcy.

§ 6.
Zwrotu opłat wizowych dokonuje się na podstawie przedstawionych przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dokumentów potwierdzających wysokość tych opłat.
§ 7.
1. Wysokość należności, o których mowa w § 2 i § 3, oraz środek transportu właściwy do odbycia przejazdów i dojazdów określa się w zarządzeniu wyjazdu.

2. Zarządzenie wyjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje organ wojskowy właściwy w sprawie kierowania żołnierza na naukę za granicą albo dowódca jednostki wojskowej wskazany przez organ kierujący w decyzji o skierowaniu żołnierza na naukę za granicą.

3. O zwrocie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 3–5, rozstrzyga organ, który wydał zarządzenie wyjazdu.

§ 8.
1. Wypłaty stypendium miesięcznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą oraz zaliczek na pokrycie kosztów zakwaterowania dokonuje się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Wypłaty jednorazowego zwrotu uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej, zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów oraz zwrotu opłat wizowych, o których mowa w § 1 pkt 3–5, dokonuje się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia przez żołnierza skierowanego na naukę za granicą dokumentów (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki.

3. Żołnierz skierowany na naukę za granicą na czas krótszy niż trzy miesiące może otrzymać, na jego pisemny wniosek, zaliczkę, w wysokości wydatków przewidywanych w okresie tej nauki.

§ 9.
1. Należności, o których mowa w § 1, wypłacane są na pisemny wniosek żołnierza skierowanego na naukę za granicą:

1) w złotych – na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo

2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla docelowego państwa lub w walucie tego państwa – gotówką, w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju.

2. Na pisemny wniosek żołnierza skierowanego na naukę za granicą należności, o których mowa w § 1, mogą być przekazywane w walucie określonej w ust. 1 pkt 2 również na rachunek bankowy w kraju lub poza granicami kraju. W takim przypadku koszty opłat bankowych ponosi żołnierz.

3. W przypadku gdy należności, o których mowa w § 1, wypłacane są w innej walucie niż kwota bazowa ustalona dla docelowego państwa, wysokość tych należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym następuje wypłata należności.

§ 10.
1. Wypłaty należności, o których mowa w § 1, dokonuje jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz skierowany na naukę za granicą pozostaje w okresie tego skierowania.

2. Organ kierujący może wskazać inną jednostkę wojskową niż określona w ust. 1, właściwą w sprawach wypłacania żołnierzowi skierowanemu na naukę za granicą należności, o których mowa w § 1, jeżeli jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, nie prowadzi rozliczeń w walutach obcych.

3. Należności, o których mowa w § 1, podlegają rozliczeniu w terminie czternastu dni od dnia powrotu żołnierza skierowanego na naukę za granicą do kraju.

§ 11.
Do żołnierzy zawodowych skierowanych na naukę za granicą do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz. U. Nr 60, poz. 372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama