reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 162, poz. 1148 i Nr 171, poz. 1212);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 338).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 162, poz. 1148 i Nr 171, poz. 1212), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 338), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 lutego 2014 r. (poz. 442)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) „funkcjonariuszu” – rozumie się przez to funkcjonariusza Agencji Wywiadu;

3) „terenie zamkniętym” – rozumie się przez to teren, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

§ 2. 1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariuszy w służbie stałej:

1) nieposiadających samodzielnego lokalu mieszkalnego;

2) przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości.

2. W pozostałych przypadkach funkcjonariuszom w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przydzielenie lokalu.

§ 3. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

§ 4. 1. Norma zaludnienia wynosi 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

§ 5. Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny, a ponadto:

a)2) powołanemu lub mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grup od 0 do 02 – dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b)2) zaszeregowanemu do grupy niższej niż 02, posiadającemu stopień starszego oficera albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień starszego oficera – dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu – dodatkowo jedna norma zaludnienia;

2) samotnemu:

a) określonemu w pkt 1 lit. a – trzy normy zaludnienia,

b) pozostałym – bez względu na grupę zaszeregowania i stanowisko służbowe – dwie normy zaludnienia.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub na jego pisemny wniosek. Przydział takiego lokalu nie pozbawia tego funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia uważa się lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca przynajmniej jeden pokój, jeżeli powierzchnia mieszkalna pozostałych pokoi odpowiada przysługującym normom zaludnienia mnożonym przez 10 m2.

§ 7. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny znajdujący się w należytym stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zamieszkanie.

§ 8. Decyzję w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje Szef Agencji Wywiadu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej „organem”.

§ 9. 1. Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi w służbie stałej na jego wniosek, złożony bezpośrednio do organu.

2. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadkach:

1) gdy funkcjonariusz lub jego małżonek nie zwolnił zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu;

2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia;

3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego można wydać w przypadkach:

1) udostępnienia, bez zgody organu, lokalu mieszkalnego w całości lub w części na podstawie umowy o odpłatne używanie lokalu;

2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie zamkniętym;

3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;

5) jeżeli funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem zamieszkania;

6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności.

3. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, przydziela się inny lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej, w miejscowości, w której funkcjonariusz pełnił służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

2. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3–6, można przydzielić inny lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę, a w przypadku funkcjonariusza samotnego – 10 m2.

§ 12. Funkcjonariusz w służbie stałej może zamienić zajmowany lokal mieszkalny za zgodą organu.

§ 13. 1. Były małżonek funkcjonariusza w służbie stałej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.

2. Organ, na wniosek rozwiedzionych małżonków, może wyrazić zgodę na ich rozkwaterowanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego we własnym zakresie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi w służbie stałej organ może przydzielić inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia, lub zrzec się dyspozycji takim lokalem na rzecz byłego małżonka niebędącego funkcjonariuszem.

§ 14. Przepisy § 2–13 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.3)).

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, określeni w art. 103 ustawy, nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

2. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Funkcjonariuszowi, któremu przydziela się tymczasową kwaterę, przysługują normy zaludnienia:

1) w przypadku, o którym mowa w § 15:

a) posiadającemu rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny,

b) samotnemu – dwie normy zaludnienia;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy – przysługujące mu normy zaludnienia, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny.

2. Powierzchnia mieszkalna tymczasowej kwatery nie może być większa od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia określonymi w ust. 1.

§ 17. Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadku:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

2)4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3–6.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).6)

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 162, poz. 1148 i Nr 171, poz. 1212), które weszło w życie z dniem 23 września 2007 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 338), które weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2012 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 grudnia 2002 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1496), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama