| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) skorzysta z usług doradczych, o których mowa w pkt 5, przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”;

2) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Pomoc na usługi doradcze wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).”;

3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia 30 maja 2014 r.”,

b) uchyla się ust. 5;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką listową będącą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.”;

5) w § 6:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;”,

b) w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informacja o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uprawnionego podmiotu doradczego, jeżeli uprawniony podmiot doradczy podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub tej ewidencji;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) uprawnionego podmiotu doradczego;”;

6) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wnioskodawca składa wniosek o płatność, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

3. Jeżeli usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane przez uprawniony podmiot doradczy w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, wnioskodawca składa wniosek o płatność w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 416 i Nr 129, poz. 869, z 2011 r. Nr 103, poz. 595 oraz z 2013 r. poz. 689.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »