reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”, dotyczącej przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zwanych dalej „przedsięwzięciami wydawniczymi”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 2. [Pomoc]

1. Pomoc jest udzielana jako dotacja dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych.

2. Pomoc nie może być udzielana na publikację materiałów reklamowych jednego przedsiębiorcy.

3. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro.

§ 3. [Przesłanki udzielenia pomocy]

Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji przedsięwzięcia wydawniczego, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie wydawnicze, złoży wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z informacjami oraz oświadczeniami albo zaświadczeniami, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2));

2) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 4. [Wyczerpanie środków]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację przedsięwzięć wydawniczych do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

2. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.

§ 5. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy wniosek lub wymagane dokumenty są niekompletne, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek lub wymagane dokumenty, które nie zostały uzupełnione, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku.

§ 6. [Ocena projektowanych przedsięwzięć wydawniczych]

Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projektowane przedsięwzięcia wydawnicze, biorąc pod uwagę:

1) proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa;

2) zawartość merytoryczną;

3) przeznaczenie;

4) sposób dystrybucji;

5) nakład;

6) liczbę wersji językowych i wybrane języki;

7) przydatność w działalności promocyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) budżet przedsięwzięcia wydawniczego i źródła jego finansowania;

9) niezbędność uzyskania pomocy w celu realizacji przedsięwzięcia wydawniczego.

§ 7. [Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy, koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego oraz koszty wysyłki gotowych wydawnictw do odbiorcy docelowego.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 8. [Umowa o udzielenie pomocy]

1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia wydawniczego.

§ 9. [Wyłączenie]

1. Wymogu zachowania terminów, o których mowa w § 3 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2014 r.

2. Termin złożenia wniosku upływa w roku 2021 z dniem 31 maja.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1543, z późn. zm.3)).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2014 r. poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1265, z 2011 r. Nr 67, poz. 352 oraz z 2014 r. poz. 524.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDAWNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1572)

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDAWNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama