REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 26 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz. 2542 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 690) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci;”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Oferta zawiera w szczególności:

1) wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składany na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

2) wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu – w przypadku gdy specyfikacja zawiera informacje, o których mowa w § 5 ust. 2;

3) inne dokumenty wymagane w specyfikacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim.”;

3) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE INWESTYCYJNEJ POMOCY REGIONALNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, REALIZOWANE NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, SKŁADANY W RAMACH OFERTY NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 listopada 2014 r. (poz. 1767)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE INWESTYCYJNEJ POMOCY REGIONALNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, REALIZOWANE NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, SKŁADANY W RAMACH OFERTY NA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA