REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1787

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 102 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 41, poz. 243 oraz z 2011 r. Nr 110, poz. 647) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Należność zagraniczną, o której mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu za okres od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska. Dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej na wniosek żołnierza może wypłacić zaliczkę na poczet należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1.”,

b) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, na wskazany przez niego rachunek bankowy w kraju lub za granicą. Na wniosek żołnierza należność zagraniczna może być wypłacana w złotych na wskazany prowadzony w kraju rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

7. W przypadku braku możliwości dokonania wypłaty na rachunek, o którym mowa w ust. 6, wypłaty należności zagranicznej dokonuje się na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu zawartym pomiędzy żołnierzem zawodowym a płatnikiem należności zagranicznej.

8. Do przeliczania należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, na złote przyjmuje się średnie kursy walut w Narodowym Banku Polskim obowiązujące w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.”;

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 5 oraz § 4 ust. 12 i 12a pkt 1.”;

3) w § 4:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Stopień wojskowy dla stanowiska służbowego, o którym mowa w ust. 1, określa się w rozkazie personalnym o skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c, posiadającemu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, pełniącemu służbę w strefie działań wojennych stawkę należności zagranicznej wynikającą z ust. 1 zwiększa się o:

1) 250% najniższego uposażenia – jeżeli posiada co najmniej jedną z następujących specjalizacji lekarskich lub lekarsko-dentystycznych: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, medycyna transportu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, psychiatria, radiologia i diagnostyka obrazowa lub stomatologia zachowawcza z endodoncją;

2) 150% najniższego uposażenia – innemu niż wymieniony w pkt 1 lekarzowi lub lekarzowi dentyście.”,

b) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej, na wniosek żołnierza zawodowego, może wypłacić zaliczkę na poczet należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1.

12. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, za jeden dzień wynosi 1/30 jej miesięcznej stawki.”,

c) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Należność zagraniczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek żołnierza zawodowego:

1) w złotych – na wskazany rachunek bankowy w kraju;

2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa – w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa.”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku żołnierzy zawodowych wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, dla których nie określono docelowego państwa skierowania albo określono kilka takich państw, wyboru państwa, którego stawka diety stanowi podstawę ustalenia wysokości należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje bezpośredni przełożony dowódcy jednostki pływającej Marynarki Wojennej.”;

5) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a. 1. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d, uczestniczący w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych w składzie stałych zespołów morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. e, otrzymują należność zagraniczną w miesięcznej wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożników najniższego uposażenia określonych w § 4 ust. 1, z tym że należność ustala się według stawek przewidzianych dla stanowiska służbowego oznaczonego stopniem wojskowym odpowiadającym stopniowi wojskowemu posiadanemu przez żołnierza.

2. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 4, 7–10, 12, 12a i 13–16.”;

6) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Jednorazowy zasiłek adaptacyjny wypłaca się żołnierzowi zawodowemu niezwłocznie po objęciu przez niego stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku przepisy § 2 ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

3. Na wniosek żołnierza zawodowego zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju.”;

7) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b–e, odbywającemu podróż służbową poza miejscowością, w której pełni on służbę poza granicami państwa, przysługują należności pieniężne określone w przepisach dla zagranicznych podróży służbowych żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2–6.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b–e, należności pieniężne określone w przepisach dla zagranicznych podróży służbowych wypłaca się, o ile podróż nie odbywa się w rejonie działania misji pokojowej w ramach wykonywania zadań tej misji, które wynikają z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz zawodowy pełni służbę poza granicami państwa.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b–e, przysługują należności pieniężne ustalone na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych odbywających krajowe podróże służbowe. W takim przypadku dieta wynosi 50% stawki diety przysługującej z tytułu odbywania krajowej podróży służbowej.”;

8) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej, nie częściej jednak niż jeden raz w trakcie roku kalendarzowego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-11
  • Data wejścia w życie: 2014-12-26
  • Data obowiązywania: 2014-12-26
  • Dokument traci ważność: 2024-01-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA