REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1904

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.1)) po § 14f dodaje się § 14g w brzmieniu:

„§ 14g. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 pkt 5, beneficjentowi końcowemu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanemu dalej „beneficjentem”, przez dokonanie zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 tego rozporządzenia, przysługującego beneficjentowi za 2014 r.

2. Kwotę zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, ustala się jako iloczyn:

1) kwoty, o jaką zmniejsza się płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwane dalej „płatnościami bezpośrednimi”, za 2014 r. na skutek zastosowania dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 tego rozporządzenia, ustalonej dla danego beneficjenta oraz

2) ustalonego do czwartego miejsca po przecinku ilorazu:

a) kwoty określonej dla Polski w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1259/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, środków przeniesionych z roku budżetowego 2014 (Dz. Urz. UE L 339 z 26.11.2014, str. 1) oraz

b) sumy kwot, o jakie zmniejsza się płatności bezpośrednie za 2014 r. na skutek zastosowania dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, ustalonych dla wszystkich beneficjentów.

3. Do kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, stosuje się zmniejszenia i wykluczenia, o których mowa w art. 71 i art. 72 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.).

4. Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest ustalana w decyzji administracyjnej w sprawie przyznania płatności bezpośrednich.

5. Postępowanie w sprawie ustalenia kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, wszczyna się z urzędu, a o wszczęciu tego postępowania zawiadamia się strony w drodze obwieszczenia umieszczonego na stronie internetowej Agencji oraz w biurze powiatowym Agencji.

6. Do postępowania w sprawie ustalenia kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374, z 2012 r. poz. 408 i 988, z 2013 r. poz. 998 oraz z 2014 r. poz. 527, 1333, 1536 i 1630.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
  • Data wejścia w życie: 2014-12-29
  • Data obowiązywania: 2014-12-29
  • Dokument traci ważność: 2015-02-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA