REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 25

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 oraz z 2007 r. Nr 212, poz. 1567) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) struktura cyklu przeglądowo-naprawczego – kolejność występowania po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw wykonywanych w ramach procesu utrzymania pojazdu kolejowego.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, dysponenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej powinni prowadzić dokumentację związaną z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewniać zgodność procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.”;

3) w § 13:

a) w ust. 1 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego wyraża się w kilometrach i jednostkach czasu, zgodnie z poziomami utrzymania pojazdu kolejowego określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 4 i 5 należy wskazać wartości maksymalne.

1b. Dla poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 1 i 2 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego można wyrazić w kilometrach albo jednostkach czasu.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Warunkiem eksploatacji pojazdu kolejowego jest posiadanie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentacji systemu utrzymania pojazdu kolejowego.

2. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, dysponenci, przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, użytkownicy bocznic kolejowych i przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz w przepisach, o których mowa w § 3 pkt 2, § 5 oraz § 6.

4. Dokumentacja systemu utrzymania pojazdów kolejowych załączona do wniosku może obejmować swoim zakresem różne typy pojazdów kolejowych o podobnej budowie i przeznaczeniu.

5. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdza dokumentację systemu utrzymania pojazdów kolejowych po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3.

6. W przypadku pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) zmiany w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli w procesie oceny ryzyka dokonanej w ramach działalności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury, na podstawie kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, uznano taką zmianę za znaczącą.

7. W przypadku pojazdów kolejowych niepodlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) należy zgłosić Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego zamiar dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych wraz z opisem projektowanych zmian. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może zażądać przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, jeżeli uzna, że mogą one mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, jeżeli dokumentacja systemu utrzymania podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

9. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się do dokumentacji systemu utrzymania wagonów towarowych objętych procesem utrzymania realizowanym przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), który posiada certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 11.05.2011, str. 22, z późn. zm.).”.

§ 2. [Pozostawienie wniosków bez rozpoznania]

Wnioski o zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania wagonów towarowych objętych procesem utrzymania realizowanym przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), które posiadają certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. [Rozpatrzenie wniosków na podstawie przepisów dotychczasowych]

Wnioski o zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych innych niż określone w § 2, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
  • Data wejścia w życie: 2015-01-23
  • Data obowiązywania: 2015-01-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA