| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 249, poz. 1667 oraz z 2011 r. Nr 87, poz. 485) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przekazywania środków na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych oraz urzędów obsługujących organy podatkowe w celu zapewnienia realizacji zwrotów nadpłat wynikających z rozliczeń pobranych dochodów;”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Państwowe jednostki budżetowe oraz urzędy obsługujące organy podatkowe mające siedzibę poza miastem, w którym Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę kasową, mogą korzystać, po uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim, z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) w innych bankach.

2. Z zastępczej obsługi kasowej (wpłaty i wypłaty gotówkowe) mogą również korzystać, po uzgodnieniu z Narodowym Bankiem Polskim, sądy rejonowe, w których nie powołano dyrektora sądu i zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

3. Realizacja wypłat gotówkowych następuje do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym odpowiednio państwowej jednostki budżetowej i urzędu obsługującego organ podatkowy, o których mowa w ust. 1, oraz sądu okręgowego, którego dyrektor wykonuje zadania dyrektora sądu rejonowego, o którym mowa w ust. 2.

4. Zasady wpłat i wypłat gotówkowych regulują umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej zawierane przez Narodowy Bank Polski z bankami.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do zastępczej obsługi kasowej w zakresie rachunków bankowych prowadzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego.”.

§ 2. [Termin na dostosowanie umów o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej]

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje umowy o wykonywanie zastępczej obsługi kasowej, zawarte z bankami przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »