reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc–80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Udostępnianie danych]

[1] Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, Szefowi Biura Ochrony Rządu, sądom, prokuraturze, organom Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.

§ 3. [Dane udostępniane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i innym organom]

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 3a. [Dane udostępniane Organom Inspekcji Ochrony Środowiska]

[2] Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, pkt 10 – w zakresie terminu badania technicznego, pkt 13 – w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, pkt 16, pkt 17 – w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz pkt 18 – w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 4. [Dane udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych]

[3] Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, 7, 8, 13 – w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa, pkt 14, 17 i 20 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 5. [Dane udostępniane wojskowym komendantom uzupełnień]

[4] Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, b, d, e, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. a, b, d, e, pkt 10 – w zakresie terminu badania technicznego i odczytu liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, pkt 13 – w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji, pkt 14 – w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań oraz pkt 18 ustawy – w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu albo dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

§ 6. [Dane udostępniane zakładom ubezpieczeń]

Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 13, 14 oraz 16–18 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 7. [Dane udostępniane stacjom kontroli pojazdów]

Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8, z wyłączeniem danych osobowych, 9–13, 15, 17 oraz 18 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 8. [Dane udostępniane dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego]

Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, 8, 10, 13 oraz 16–18 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 9. [Udostępnianie danych organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania]

[5] Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, pkt 13 – w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, pkt 14 oraz pkt 17 – w zakresie wyrejestrowania pojazdu, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 10. [Udostępnianie danych ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego]

[6] Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, 7, 13 – w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, pkt 14, pkt 16 oraz pkt 17 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 11. [Udostępnianie danych organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych]

[7] Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, 7 oraz pkt 8 i 20 ustawy.

§ 12. [Udostępnianie danych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych]

Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–5, 8 oraz 9 ustawy.

§ 13. [Udostępnianie danych właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu]

[8] Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–18 i 20 ustawy, dotyczące ich pojazdów.

§ 14. [Udostępnianie danych]

[9] Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1–18 i 20 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy.

§ 15. [Udostępnianie danych do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych]

[10] Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2–4 – w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz numeru identyfikacyjnego REGON, pkt 6 z wyłączeniem imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby), daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument, oraz cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, pkt 12–14 oraz pkt 17 ustawy – w zakresie wyrejestrowania pojazdu.

§ 15a. [Terminy udostępniania danych]

[11] 1. Podmiotom wskazanym w § 2, 3 i 4, § 6, § 10 i 11, § 13 oraz § 14 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.

2. Podmiotom wskazanym w § 2 i 3, § 6 i 7, § 13 oraz § 14 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy, udostępnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 16. [Wejście w życie]

[12] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[2] § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[3] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[4] § 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[5] § 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[6] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[7] § 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[8] § 13 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[9] § 14 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[10] § 15 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[11] § 15a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[12] § 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2081). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

§ 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 2114). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama