reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy beneficjenta lub jego części jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznawania tej pomocy.

§ 2. [Grupa producentów otrzymująca pomoc]

Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.):

1) której został nadany numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców w trybie przepisów o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwany dalej „numerem CRP”;

2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) która składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, zwane dalej „produktami rolnymi lub środkami spożywczymi”, w ramach systemów jakości, o których mowa w pkt 5;

4) której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, o których mowa w pkt 5, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy;

5) której członkowie wytwarzają lub – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

c) objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.), lub

d) objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), lub

e) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), lub

f) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin, lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu:

– „Jakość Tradycja” lub

– „Quality Meat Program”, lub

– „Pork Quality System”, lub

– „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

– „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

– „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;

6) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56);

7) która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie ekologicznym, o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych określonych w pkt 5 lit. b;

8) która, realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;

9) której członkowie – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, zwanej dalej „umową konsorcjum” – zawarli w umowie spółki cywilnej lub w umowie konsorcjum postanowienia dotyczące:

a) sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,

b) wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum, który jest:

– upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

– odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b,

c) miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w lit. b tiret drugie.

§ 3. [Wymagania dotyczące przyznawanej pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana na operację, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 2–4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe;

2) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

3) dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5;

4) jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) – w przypadku gdy operacja dotyczy napojów alkoholowych;

5) jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów.

2. Pomoc jest przyznawana na operację, która będzie realizowana w nie więcej niż 8 etapach, w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r., z tym że w przypadku, gdy operacja będzie realizowana przez okres:

1) nie dłuższy niż 270 dni – operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach;

2) dłuższy niż 270 dni – operacja będzie realizowana w co najmniej trzech etapach, a każdy etap będzie realizowany przez co najmniej 90 dni.

§ 4. [Wysokość kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych niezbędnych do jej realizacji, do których zalicza się koszty:

1) reklamy w mediach, w szczególności w telewizji, radiu lub prasie;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk;

4) przygotowania materiałów reklamowych;

5) udziału w pokazach, wystawach lub targach;

6) organizacji szkoleń lub konferencji;

7) przygotowania lub administrowania stroną internetową;

8) najmu powierzchni reklamowej;

9) publikacji, broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń lub innych materiałów reklamowych;

10) wynagrodzenia dostawców towarów lub usług realizowanych przez podmioty niebędące członkami grupy producentów;

11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12) poniesione poza siedzibą beneficjenta:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w II klasie,

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania – do wysokości 380 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

d) wyżywienia oraz przejazdów do wysokości:

– diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 60 zł na dobę – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) wytworzenia bezpośrednio przez beneficjenta produktów rolnych lub środków spożywczych będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej operacji, z wyłączeniem kosztu marży;

14) tłumaczeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji;

15) podatku od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

2. Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

§ 5. [Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy]

1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów terenowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

4. Agencja udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez Agencję formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz umowy o przyznaniu pomocy oraz formularz wniosku o płatność nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. [Forma wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w formie pisemnej, w Centrali Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji, wydaje się potwierdzenie jego złożenia.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym przesyłkę nadano.

§ 7. [Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz jego członków:

a) numer CRP, jeżeli został nadany,

b) numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany,

c) imię i nazwisko albo nazwę,

d) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

f) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a jeżeli numer ten nie został nadany – numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2) dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, zawierające w szczególności imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres, jeżeli zostało udzielone takie upoważnienie;

3) kwotę wnioskowanej pomocy;

4) informację o otrzymaniu przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków wsparcia ze środków działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wraz ze wskazaniem systemu jakości, w związku z którym to wsparcie zostało przyznane, jeżeli taka sytuacja miała miejsce;

5) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy niezbędne do jej przyznania;

6) informację o załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających uczestnictwo spółdzielni lub jej członków albo członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w systemach jakości, o których mowa w § 2 pkt 5, z wyłączeniem członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, którzy nie wytwarzają produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5;

2) kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji zawierający:

a) informację o szacowanej wielkości produkcji produktów rolnych lub środków spożywczych, których ma dotyczyć operacja, wytwarzanych przez spółdzielnię lub jej członków albo przez producentów będących członkami podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w tym określenie miejsca realizacji operacji, harmonogramu jej realizacji oraz celów, zakresu i kosztów,

b) plan finansowy operacji wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym,

c) wskazanie liczby kanałów przekazu oraz zasięgu terytorialnego operacji;

4) oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

5) kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada takiego numeru;

6) formularz rejestracyjny, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie jest zarejestrowany w centralnym rejestrze przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych;

7) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być potwierdzona przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jednego z jego członków.

§ 8. [Przypadki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) nie zawiera adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych przez Agencję danych, Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

2) nie został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2, Agencja informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

2. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który pisemnie poinformował o rezygnacji z ubiegania się o jej przyznanie, złożony przez ten podmiot wniosek o przyznanie pomocy Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 9. [Wezwanie do usunięcia braków we wniosku]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w § 8 wymagań lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo powtórnego wezwania nie usunął wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.

4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

§ 10. [Kolejność przyznawania pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej przez Prezesa Agencji na podstawie sumy uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) efektywność zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie:

a) kanału przekazu tych działań, którym może być w szczególności: telewizja, radio, internet, prasa, marketing bezpośredni, udział w targach, pokazy, degustacje lub publikacje – za każdy z kanałów przekazu przyznaje się 1 punkt,

b) zasięgu terytorialnego działań informacyjno-promocyjnych realizowanych:

– wyłącznie na obszarze jednego województwa położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 1 punkt,

– na obszarze co najmniej dwóch województw położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 3 punkty,

– na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 5 punktów;

2) brak uzyskania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy oraz przez jego członków wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – przyznaje się 3 punkty;

3) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5 – przyznaje się 3 punkty.

2. W przypadku korzystania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy z więcej niż jednego kanału przekazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, punkty podlegają zsumowaniu, przy czym maksymalnie łącznie przyznaje się 5 punktów.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

4. W pierwszej kolejności pomoc jest przyznawana podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 5 punktów.

5. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, którym przyznano taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba kanałów przekazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, planowanych do wykorzystania w ramach realizowanej operacji, począwszy od największej.

6. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, którym przyznano taką samą liczbę punktów i którzy w ramach realizowanej operacji planują wykorzystać taką samą liczbę kanałów przekazu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, o kolejności przyznania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

7. W trakcie realizacji Programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.

§ 11. [Informacja o kolejności przyznawanej pomocy]

1. Prezes Agencji ustala kolejność przyznania pomocy w terminie 90 dni od dnia upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Przy ustalaniu kolejności przyznania pomocy uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy, wypełnione we wszystkich wymaganych pozycjach, do których załączono wszystkie wymagane dokumenty, oraz spełniające wymagania wynikające z wezwań Agencji, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

3. Kolejność przyznania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.

4. Podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 10 ust. 4, pomocy nie przyznaje się, o czym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest informowany w formie pisemnej.

5. Prezes Agencji, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przyznania pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz liczby punktów przyznanych każdemu z podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.

§ 12. [Termin zawarcia umowy]

1. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 11 ust. 5, Agencja:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy – w przypadku gdy nie są spełnione warunki do jej przyznania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja wyznacza niezwłocznie, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

§ 13. [Przywrócenie terminu wykonania czynności]

1. W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na pisemną prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 14. [Inne postanowienia dotyczące realizacji operacji zawarte w umowie]

1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta do:

1) zachowania ciągłości działania grupy producentów przez czas nie krótszy niż okres trwania umowy o przyznaniu pomocy oraz wynikających z niej obowiązków;

2) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w celu ich akceptacji;

4) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

5) informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach do dnia otrzymania płatności końcowej;

6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy do dnia otrzymania płatności końcowej;

7) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

8) prowadzenia ewidencji uwzględniającej wszystkie transakcje związane z realizowaną operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”;

9) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto;

10) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

11) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową nie później niż w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2;

12) przestrzegania obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.);

13) prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją operacji.

2. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 15. [Wypłacanie środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, z tym że środki te są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) złożył wniosek o płatność:

a) pośrednią – przez który rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym,

b) końcową – przez który rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji

– oraz poniósł koszty związane z realizacją operacji lub jej etapu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach, jeżeli mają one zastosowanie do zadań objętych operacją;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego, z wyłączeniem kwoty do wysokości 5000 zł netto poniesionej w trakcie realizacji całej operacji;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

§ 16. [Rozpatrywanie wniosku o płatność]

1. Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w Centrali Agencji, w terminie określonym w umowie. Przepisy § 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

5. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 17. [Termin rozpatrywania wniosku o płatność]

1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wypełnionego we wszystkich wymaganych pozycjach, do którego załączono wszystkie wymagane dokumenty, oraz spełniającego wymagania wynikające z wezwań Agencji, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się § 13.

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Agencji polecenia wypłaty pomocy.

§ 18. [Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy]

1. W razie rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta po przyznaniu pomocy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się:

1) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

2) w Centrali Agencji;

3) w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 5, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

7. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 7, § 8 ust. 1 pkt 1, § 9, § 12 i § 13.

§ 19. [Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa]

1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz limitu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa określa warunki kontynuowania realizacji operacji.

§ 20. [Podmioty otrzymujące pomoc]

W przypadkach określonych w § 18 i § 19 pomoc przyznaje się następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa do wysokości kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz limitu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 21. [Obliczanie i oznaczanie terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania]

Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 22. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama