Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10f ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

§ 2. [Wysokości składek za imprezy turystyczne]

Ustala się następujące wysokości składek za imprezy turystyczne na terytorium:

1) państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 – 15 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

2) państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego – 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

3) państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 – 10 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy;

4) krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej – 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-25
  • Data wejścia w życie: 2016-11-26
  • Data obowiązywania: 2016-11-26
  • Dokument traci ważność: 2018-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw