REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 2067

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 332), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 375);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 1057);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 451);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 1611);

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 14 i § 14a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 332, z 1998 r. poz. 1057 oraz z 2001 r. poz. 451), które stanowią:

„§ 14. W okresie do dnia 31 grudnia 2000 r. dopuszcza się wykonywanie badań profilaktycznych pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” przez lekarzy zatrudnionych w kolejowej służbie zdrowia, którzy odbyli w okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. odpowiednie przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

§ 14a. Lekarze, który nie ukończyli kursów doskonalących w terminie określonym w § 7 ust. 2, mogą wykonywać badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną pod warunkiem, że ukończą kurs doskonalący w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 375), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 1057), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 451), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 1611), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) § 2–4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457), które stanowią:

„§ 2. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia lekarskie wydane w formie zaświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Rejestr wydanych zaświadczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się rejestrem wydanych orzeczeń, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.”.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 listopada 2016 r. (poz. 2067)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 30 maja 1996 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Na podstawie art. 179 § 42) i art. 229 § 83) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań;

2) częstotliwość wykonywania badań okresowych;

3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy;

4) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich:

a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy),

b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),

c) (uchylona),4)

d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy),

e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy),

f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy),

g) stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów5) (art. 231 Kodeksu pracy);

5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.

2. Rozporządzenie określa ponadto tryb wydawania zaświadczeń i świadectw lekarskich do celów przewidzianych w art. 92 § 1, art. 1295 pkt 26), art. 177 § 1 i 3, art. 178 § 1, art. 180 § 3 i 4, art. 185 Kodeksu pracy oraz w przepisach o urlopach wychowawczych.

§ 2. 1. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zwane dalej „wskazówkami metodycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

4.7) Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne korzysta z zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom, upowszechnianych przez instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy, a w odniesieniu do osób zatrudnionych w transporcie kolejowym także przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

5.7) Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo

2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

– w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o którym mowa w § 4.

§ 3. 1. W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy.

2. Oceny zagrożeń, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy. Wskazane jest, aby lekarz uzupełnił informacje pracodawcy o spostrzeżenia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy.

3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.

4. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie osobie badanej oraz pracodawcy:8)

1) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e;

2) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b–d, f i g.

5. (uchylony).9)

§ 4. 1. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

1a.10) Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu;

3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony;

4)11) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

3.12) Wzór skierowania na badania lekarskie stanowi załącznik nr 3a do rozporządzenia.

§ 5.13) 1. Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

2. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz pracodawcy, który wydał skierowanie na badania lekarskie.

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;

2) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;

3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;

4) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Lekarz, za pośrednictwem którego jest składane odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 3.

5. Badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 3.

6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

§ 6. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, obejmuje:

1)14) w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b, f i g – przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; skierowanie na badania lekarskie wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy;

2) w razie wystąpienia przypadku choroby zawodowej – wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenie, badań celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników;

3) w razie gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia:

a) wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników,

b) szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wiąże się z pracą wykonywaną w tych warunkach;

3a)15) w przypadku gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczeń wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie optyczne oraz w przypadku gdy w wyniku badań lekarskich stwierdzono u pracownika chorobę lub niekorzystne dla zdrowia skutki, które w opinii lekarza są wynikiem narażenia na promieniowanie optyczne w pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną:

a) zawiadamia pracowników o wynikach badań lekarskich oraz informuje, jakim badaniom lekarskim powinni się poddać po ustaniu narażenia na promieniowanie optyczne,

b) dokonuje okresowych analiz wyników kontroli zdrowia pracowników oraz informuje pracodawcę o wynikach tych analiz z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej;

4) uczestniczenie lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie określonym w art. 23712 Kodeksu pracy.

§ 7. 1. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy wykonują, z zastrzeżeniem ust. 2–5, lekarze, którzy:

1)16) posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy;

2) byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jako:

a) rejonowi lekarze przemysłowi,

b) lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej17),

c) rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,

d) lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej17) dla szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych18), jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1,

e) lekarze zakładowi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej17) – wyłącznie w odniesieniu do pracowników tych zakładów,

f) lekarze w poradniach rehabilitacyjnych dla inwalidów19) – wyłącznie w stosunku do pracowników zatrudnionych w spółdzielczości inwalidzkiej;

3) pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach wojskowych lub zakładach opieki zdrowotnej17) tworzonych i utrzymywanych przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych20) – wyłącznie w stosunku do pracowników objętych ich opieką w tych resortach.

2. Lekarze określeni w ust. 1 pkt 2 lit. a–d są obowiązani ukończyć w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kurs doskonalący, organizowany przez jednostkę badawczo-rozwojową18) w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony przez tę jednostkę.

3. Badania profilaktyczne pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w jednostce badawczo-rozwojowej18) w dziedzinie medycyny pracy.

4. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej lub w ośrodku wyznaczonym przez ten instytut.

5. Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego mogą przeprowadzać lekarze, o których mowa w ust. 1, po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

6.21) Badania profilaktyczne mogą wykonywać również lekarze specjalizujący się w medycynie pracy lub medycynie transportu, po zaliczeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie tych specjalizacji, jednak tylko w okresie szkolenia specjalizacyjnego, określonego w odrębnych przepisach, i w miejscu odbywania stażu specjalizacyjnego.

7. Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.

§ 8. 1. Lekarz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w § 7, który zamierza wykonywać badania profilaktyczne, zgłasza do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. Nie dotyczy to lekarzy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3. Lekarz wpisany do rejestru lekarzy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne posługuje się pieczęcią o wzorze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Jeżeli badania profilaktyczne mają być przeprowadzane przez lekarza zarejestrowanego, w trybie określonym w ust. 1, w innym województwie, lekarz ten jest zobowiązany złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań we właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

4. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy udostępnia rejestr organom Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zainteresowanym pracodawcom.

§ 9. 1. Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną, która obejmuje:

1) kartę badania profilaktycznego;

2)22) rejestr wydanych orzeczeń.

2. Karta badania profilaktycznego powinna zawierać:

1) identyfikator jednostki wykonującej badanie profilaktyczne (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON) oraz lekarza udzielającego świadczeń (imię i nazwisko oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2), a w przypadku lekarza prywatnie praktykującego – imię i nazwisko lekarza, adres, numer identyfikacyjny REGON oraz symbole cyfrowe i literowe umieszczone na pieczęci, o której mowa w § 8 ust. 2;

2) dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami (imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania);

3) dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniami (nazwa, adres, numer identyfikacyjny REGON);

4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej;

5) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracownika lub stwierdzenie ich braku, wynikającą z informacji pracodawcy o występowaniu czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy zajmowanym przez osobę badaną;

6) dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;

7) wyniki badań diagnostycznych i (lub) konsultacyjnych;

8) uzasadnienie poszerzenia zakresu lub skrócenia częstotliwości wykonania badania profilaktycznego w stosunku do ustaleń zawartych we wskazówkach metodycznych;

9) treść orzeczenia.

3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Do przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych stosuje się odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.

§ 10. 1. Kontrola badań profilaktycznych polega na ocenie prawidłowości:

1) trybu, zakresu i częstotliwości tych badań;

2) wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

2.23) Kontrolę wykonuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy terytorialnie ze względu na miejsce wykonywania badań, a w przypadku gdy badania wykonuje lekarz zatrudniony w tym ośrodku – instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy. W przypadku badań profilaktycznych osób zatrudnionych w transporcie kolejowym, przeprowadzanych przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy, kontrolę wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

3. Kontrola zakresu badań profilaktycznych oraz dokumentacji medycznej tych badań może być wykonywana jedynie przez lekarzy.

4.24) Osoby przeprowadzające kontrolę przedstawiają poczynione spostrzeżenia lekarzowi, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania profilaktyczne wykonywane były w podmiocie leczniczym – również kierownikowi tego podmiotu, a ocenę i wnioski – kierownikowi jednostki przeprowadzającej kontrolę, o której mowa w ust. 2.

5. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono istotne uchybienia dotyczące trybu, zakresu i częstotliwości przeprowadzania badań profilaktycznych lub wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich, wykonywanie tych badań bez wymaganych kwalifikacji bądź z pominięciem wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownik jednostki przeprowadzającej kontrolę występuje do właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej lub okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie odpowiedniego postępowania.

§ 11. 1.25) Do celów przewidzianych w art. 92 § 1 Kodeksu pracy zaświadczenia lekarskie wydawane są w trybie i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 229)26).

2. Do celów przewidzianych w pozostałych przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2, zaświadczenia i świadectwa wydawane są przez lekarzy według wzoru Mz/L-1. Z wydanego osobie zainteresowanej zaświadczenia lub świadectwa nie sporządza się kopii, chyba że pracownik jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przepis § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych na podstawie dotychczasowych przepisów, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie nie narusza przepisów dotyczących badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników:

1) zatrudnionych na polskich statkach morskich;

2) dla których w myśl obowiązujących przepisów uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnień do wykonywania określonego zawodu lub czynności bądź jest niezbędne ze względów sanitarno-epidemiologicznych;

3) skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14. (pominięty).27)

§ 14a. (pominięty).27)

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. poz. 296, z 1988 r. poz. 127, z 1992 r. poz. 313 oraz z 1996 r. poz. 45), z wyjątkiem § 15a, który traci moc z dniem 31 grudnia 1996 r.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia28).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r.

Załącznik nr 129)

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Słowniczek pojęć i objaśnienie użytych skrótów

R1 – czynnik o udowodnionym działaniu rakotwórczym

R2 – czynnik o wysoce prawdopodobnym działaniu rakotwórczym

O – konieczność przedłużonej obserwacji poza okres pracy zawodowej

A – czynnik o wysokim ryzyku działania alergizującego

K – czynnik zaburzający rozrodczość (o działaniu genotoksycznym lub teratogennym)

TE – test ekspozycyjny

Użyte określenia:

1) badanie lekarskie otolaryngologiczne, dermatologiczne, okulistyczne, neurologiczne – oznacza, że badanie powinien przeprowadzić lekarz danej specjalności,

2) zdjęcie rtg klatki piersiowej – oznacza zdjęcie pełnowymiarowe, przy czym zdjęcie rtg klatki piersiowej u narażonych na pyły zwłókniające ocenia się zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją pylic, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy (Genewa, 1980 r.),

3) badanie spirometryczne – badanie obejmujące co najmniej pomiar pojemności życiowej (FVC lub VC), natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) i jej wskaźnika odsetkowego (FEV1%VC).

Dla niektórych substancji wskazano możliwość wykonania testów ekspozycyjnych, które mogą stanowić bardzo ważne narzędzie monitorowania stanu zdrowia osób narażonych. Ograniczone możliwości wykonywania takich testów powodują, że są one – poza przypadkiem narażenia na ołów – badaniem fakultatywnym.

 

Lp.

Czynnik szkodliwy lub uciążliwy

Badania wstępne

Badania okresowe

Częstotliwość badań

Ostatnie badanie okresowe

Narządy (układy) krytyczne

Uwagi

lekarskie

pomocnicze

lekarskie

pomocnicze

lekarskie

pomocnicze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Czynniki fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hałas

ogólne; otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne); inne w zależności od wskazań

ogólne; otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)

ogólne co 4 lata; otolaryngologiczne i audiometryczne przez pierwsze 3 lata pracy w hałasie – co rok, następnie co 3 lata

ogólne; otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)

narząd słuchu

1. W razie ujawnienia w okresowym badaniu audiometrycznym ubytków słuchu charakteryzujących się znaczną dynamiką rozwoju, częstotliwość badań audiometrycznych należy zwiększyć, skracając przerwę między kolejnymi testami do 1 roku lub 6 miesięcy.

2. W razie narażenia na hałas impulsowy albo na hałas, którego równoważny poziom dźwięku przekracza stale lub często

110 dB (A), badanie audiometryczne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku

2

Ultradźwięki małej częstotliwości

ogólne; otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)

ogólne; w zależności od wskazań – otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)

co 2 lata

ogólne; otolaryngologiczne

audiometryczne tonalne w zakresie 125–8000 Hz (przewodnictwo powietrzne i kostne)

narząd słuchu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Drgania mechaniczne (wibracja) przekazywane na kończyny górne

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych

próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną; zdjęcia rtg rąk i stawów łokciowych

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych

próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną; w zależności od wskazań – zdjęcia rtg rąk i stawów łokciowych

pierwsze badanie okresowe po roku pracy, następne co 3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych

próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową; ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną

obwodowy układ naczyniowy, nerwowy i kostny w zakresie kończyn górnych

Gdy okres pracy w narażeniu na drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne, trwa krócej niż 5 lat i ostatnie badanie okresowe nie ujawniło zmian wskazujących na rozwój choroby wibracyjnej – nie ma potrzeby powtórnego wykonywania zdjęć rtg kości rąk i stawów łokciowych

4

Drgania mechaniczne przekazywane na całe ciało (wibracja ogólna)

ogólne; neurologiczne

w zależności od wskazań – zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań – zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

co 4 lata

ogólne; neurologiczne

w zależności od wskazań – zdjęcia rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

kręgosłup; układ nerwowy

W przypadku skarg na zawroty głowy – badanie błędnika

5

Promieniowanie jonizujące

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne z oceną soczewek

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne z oceną soczewek

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; retikulocyty

co 3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan skóry; okulistyczne z oceną soczewek

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; retikulocyty

układ krwiotwórczy; soczewki; skóra; gonady

R1, O, K

Zagrożenie rozwoju embrionalnego we wczesnym okresie ciąży.

W razie przekroczenia dopuszczalnej dawki promieniowania obowiązuje kontrola stanu zdrowia. Ujawnienie utrzymującej się granulocytopenii wymaga przeprowadzenia badań czynnościowych układu białokrwinkowego i badania szpiku kostnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Promieniowanie i pola elektromagnetyczne

ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek

EKG; w zależności od wskazań – EEG

ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek

EKG; w zależności od wskazań – EEG

co 4 lata

ogólne; neurologiczne; okulistyczne z oceną soczewek

EKG; w zależności od wskazań – EEG

układ nerwowy;

układ bodźcotwórczy serca; soczewki; układ hormonalny

K

Kobiety w ciąży nie powinny być zatrudniane w narażeniu na pole e–m o natężeniach przekraczających dopuszczalne wartości dla środowiska ogólnego

7

Promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. nadfioletowe (UV)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne

w zależności od wskazań

co 3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne

w zależności od wskazań

narząd wzroku; skóra

u osób powyżej 50. roku życia narażonych na promieniowanie optyczne powyżej 10 lat, badania okresowe powinny być przeprowadzane co 2 lata

2. podczerwone (IR)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek

w zależności od wskazań

co 3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek

w zależności od wskazań

narząd wzroku; skóra

 

3. widzialne (światło)

ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek

w zależności od wskazań

ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek

w zależności od wskazań

co 3 lata

ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek

w zależności od wskazań

narząd wzroku

 

4. laserowe

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek

w zależności od wskazań

co 3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek

w zależności od wskazań

narząd wzroku; skóra

 

8

(uchylona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

(uchylona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Zagrożenie związane z obsługą monitorów ekranowych

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

w zależności od wskazań

co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

w zależności od wskazań

tkanki okołostawowe w obrębie kończyn górnych; skóra, zwłaszcza twarzy (trądzik różowaty)

W przypadku ujawnienia odchyleń ze strony układu ruchu w zakresie kończyn górnych wskazana konsultacja ortopedyczna

11

(uchylona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Mikroklimat gorący

ogólne

EKG

ogólne

EKG

co 3 lata; powyżej 45 roku życia – co 2 lata

ogólne

EKG

układ krążenia

Badania profilaktyczne osób zatrudnionych w klimacie tropikalnym są uregulowane odrębnymi przepisami

13

Mikroklimat zimny

ogólne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

w zależności od wskazań – EKG

ogólne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

w zależności od wskazań – EKG

co 3 lata

ogólne; dermatologiczne

w zależności od wskazań

skóra; obwodowy układ naczyniowy

Należy rozważyć możliwość wykonywania pracy w warunkach mikroklimatu zimnego u osób ze stanami zapalnymi w układzie ruchu i układzie oddechowym oraz z chorobą niedokrwienną serca

14

Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne

ogólne; otolaryngologiczne; neurologiczne; stomatologiczne

EKG

ogólne; otolaryngologiczne, neurologiczne; stomatologiczne

EKG

co 3 lata

ogólne; otolaryngologiczne; neurologiczne

EKG

układ krążenia; ośrodkowy układ nerwowy; narząd słuchu

Badania profilaktyczne nurków i personelu latającego są uregulowane odrębnymi przepisami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II

Pył przemysłowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne co 2 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 4 latach pracy, następne co 2 lata; dodatkowo – patrz uwagi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy

R2, O

Przy zawartości SiO2 powyżej 50% – po 4 latach narażenia badania okresowe co rok. U narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co rok, łącznie ze zdjęciem rtg klatki piersiowej

2

Pyły nieorganiczne zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy

R2, O

3

Pyły kopalń węgla kamiennego

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy

R2, O

W razie stwierdzenia w obrazie rtg płuc zmian nieregularnych typu s.t.u – badania okresowe co 2 lata

4

Pyły grafitu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne co 4 lata; pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy

R2, O

5

Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku

pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach pracy – co rok

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi w spoczynku i po wysiłku

układ oddechowy

R1, O

6

Pył talku zawierający włókna azbestu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia – co rok

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy

R1, O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

pierwsze badanie okresowe po roku pracy, następne co 2–4 lata; zdjęcie rtg klatki piersiowej co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w miarę możliwości – badanie gazów krwi

układ oddechowy; skóra

A, O

W przypadku narażenia na kobalt patrz cz. III pkt 28

8

Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii, układ oddechowy, skórę i błony śluzowe

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

co 4 lata; po 15 latach pracy – co rok

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

układ oddechowy; skóra i błony śluzowe

A, O

9

Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wywiad w kierunku alergii, układ oddechowy i skórę

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

spirometria; w zależności od wskazań – testy skórne

pierwsze badanie po roku pracy, następne co 4 lata

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

układ oddechowy; skóra

R1 – pyły drewna twardego A

Wskazane korzystanie przy badaniach okresowych ze specjalnych kwestionariuszy dotyczących: byssinozy, przewlekłego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej

III

Czynniki toksyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Związki akrylowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) akrylonitryl

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, skórę i błony śluzowe

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, skórę i błony śluzowe

w zależności od wskazań

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

w zależności od wskazań

układ nerwowy; skóra; błony śluzowe

R2, O, A

b) akrylany

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, skórę, błony śluzowe

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, skórę, błony śluzowe

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

jak wyżej

jak wyżej

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

układ nerwowy; wątroba; skóra; błony śluzowe

jak wyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aldehydy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) akrylowy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

układ oddechowy; skóra; spojówki

A

b) mrówkowy (formaldehyd)

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

R2, O, A

3

Amoniak

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

układ oddechowy; spojówki; rogówki

 

4

Arsen i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; EKG; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i wątrobę; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby; EKG

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby; zdjęcie rtg klatki piersiowej; EKG; w zależności od wskazań – badanie przewodnictwa nerwów obwodowych

układ oddechowy; skóra; wątroba; nerki; układ krwiotwórczy; obwodowy układ nerwowy; obwodowy układ naczyniowy

R1, O

Po 10 latach narażenia – zdjęcie rtg klatki piersiowej

w tym – arsenowodór

ogólne

morfologia krwi

ogólne

morfologia krwi

co 2–4 lata

ogólne

morfologia krwi

układ czerwonokrwinkowy

 

5

Azotu tlenki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy; spojówki

 

6

Bar i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria

co 4 lata; pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; w zależności od wskazań – badanie gazów krwi

płuca

 

7

Benzen

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co rok

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

układ krwiotwórczy; układ nerwowy

R1, O, K TE: oznaczanie zawartości fenolu w moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

Benzo(a)piren

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 1–2 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy; skóra; pęcherz moczowy

R2

9

Beryl i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, powieki i spojówki

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby

co 3–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, powieki i spojówki

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – badanie gazów krwi

układ oddechowy; skóra; wątroba

R1, O

10

Brom i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

układ oddechowy; skóra; spojówki

A

11

Chlor, chlorowodór i tlenki chloru

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań – laryngologiczne

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań – laryngologiczne

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki; w zależności od wskazań – laryngologiczne

spirometria

układ oddechowy; skóra; spojówki

 

12

Chrom i chromiany

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; w zależności od wskazań – laryngologiczne, dermatologiczne

w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 3–4 lata; po 10 latach pracy – co 2 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę; laryngologiczne i dermatologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy; skóra

R1, O, A

13

Czterochlorek węgla

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, układ nerwowy

badania czynności wątroby; HBsAg; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, układ nerwowy

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu; w zależności od wskazań – HBsAg

co 1–2 lata

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

wątroba; nerki; ośrodkowy układ nerwowy

 

14

Czterochloroetylen (PER)

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EKG, EEG

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EKG, EEG

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EKG, EEG

układ nerwowy; wątroba

R2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

Czteroetylek ołowiu

ogólne; neurologiczne

w zależności od wskazań

ogólne; neurologiczne

oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w zależności od wskazań – EEG i badanie psychologiczne

co rok

ogólne; neurologiczne

oznaczenie poziomu ołowiu we krwi; w zależności od wskazań – EEG i badania psychologiczne

ośrodkowy układ nerwowy

Wymieniony zakres badań profilaktycznych nie dotyczy kierowców samochodowych i pracowników stacji obsługi paliw

16

Dwumetyloformamid

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

wątroba; nerki

A

17

Epichlorhydryna

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby, spirometria

układ oddechowy; skóra; wątroba; nerki

R2, O, A, K

18

Fenol i polifenole

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

układ nerwowy; wątroba; nerki; skóra

O

TE: oznaczanie zawartości fenolu w moczu

19

Fluor i fluorki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia

spirometria; zdjęcie rtg kości jednego podudzia

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia; laryngologiczne

spirometria; fosfataza alkaliczna

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia; laryngologiczne

spirometria; zdjęcie rtg kości podudzia lub miednicy, z uwzględnieniem uwagi w kolumnie 11; po 10 latach pracy – zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego, fosfataza alkaliczna

układ oddechowy; układ kostny

Zdjęcie rtg kości co 6 lat, naprzemiennie: jednego podudzia lub miednicy. TE: oznaczanie zawartości fluorków w moczu

20

Fosfor biały (żółty)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny

spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny

spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi

co 1–2 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę, błony śluzowe, wątrobę i układ kostny

spirometria; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; oznaczanie wapnia i fosforu w surowicy krwi

skóra; błony śluzowe; układ oddechowy; układ kostny; wątroba; nerki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

Fosforu związki chlorowe

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i spojówki

spirometria

układ oddechowy; spojówki

 

22

Ftalowy bezwodnik

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

układ oddechowy; skóra

A

23

Furfurol

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

układ oddechowy; skóra; spojówki

 

24

Glinu tlenek

ogólne

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–4 lata

ogólne

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy

A

25

Izocyjanianowe związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne 1–2 razy w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria

układ oddechowy; skóra; spojówki

A

26

Kadm i jego związki

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i nerki; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby

co 3–4 lata

ogólne; w zależności od wskazań – laryngologiczne

zdjęcie rtg klatki piersiowej; spirometria; morfologia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby

nerki; układ oddechowy; wątroba

R1, O

W miarę możliwości oznaczenie stężenia beta2 mikroglobuliny w moczu.

TE: oznaczanie zawartości kadmu w moczu

27

Ketony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) aceton

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki

spirometria

układ oddechowy; skóra; spojówki

 

b) metyloetyloketon, metyloizobutyloketon

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań – badanie przewodnictwa nerwów obwodowych

jak wyżej

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań – badanie przewodnictwa nerwów obwodowych

obwodowy układ nerwowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

c) diaceton, tlenek mezytylu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

jak wyżej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

badania czynności wątroby; stężenie kreatyniny w surowicy; badanie ogólne moczu

wątroba; nerki

 

28

Kobalt

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę

EKG; spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę

EKG; spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia, oddechowy i skórę

EKG; spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

mięsień sercowy; układ oddechowy; skóra

A

29

Ksylen

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

co 2–4 lata

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

układ krwiotwórczy; układ nerwowy

TE: oznaczanie zawartości metylohipurowego w moczu

30

Mangan i jego związki

ogólne; neurologiczne

badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

ogólne; neurologiczne

badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

układ nerwowy; wątroba; nerki

K

31

Nafta i jej produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) benzyna ekstrakcyjna, nafta

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

układ krwiotwórczy; skóra

 

b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty

jak wyżej

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej

jak wyżej

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 1–2 lata

jak wyżej

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badanie ogólne moczu; zdjęcie rtg klatki piersiowej

skóra; układ krwiotwórczy; pęcherz moczowy; układ oddechowy

R1, O

32

Naftalen i pochodne (naftol, dekalina, tetralina)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

wątroba; nerki; krwinki czerwone

A

33

Nikiel i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

skóra; układ oddechowy

R1, O, A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

34

Nitrogliceryna i nitroglikol

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i nerwowy

EKG

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i nerwowy

EKG

co 1–2 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ krążenia i układ nerwowy

EKG

układ nerwowy; układ krążenia

 

35

Ołów i jego związki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi; badanie ogólne moczu;

stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi;

badanie ogólne moczu;

stężenie kreatyniny w

surowicy.

Stężenie:

ołowiu we krwi oraz co

najmniej jednego z

następujących:

cynkoprotoporfiryny w

erytrocytach lub kwasu

deltaaminolewulinowego w moczu

u pracowników rozpoczynających pracę w narażeniu na ołów oznaczanie stężenia ołowiu we krwi przez pierwsze trzy miesiące

– co miesiąc, a następnie co 3 miesiące

– w pierwszym roku zatrudnienia. W kolejnych latach u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300–500 µg/l (1,45–2,42 µmol/l) u mężczyzn

i 200–300 µg/l (0,97–1,45 µmol/l) u kobiet – co 6 miesięcy. –

U pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 µg/l (1,45 µmol/l) u mężczyzn i poniżej 200 µg/l (0,97 µmol/l) u kobiet – co 12 miesięcy, pod warunkiem że stężenia ołowiu w powietrzu nie przekraczają wartości NDS

ogólne;

w zależności od wskazań – neurologiczne

morfologia krwi;

badanie ogólne

moczu;

stężenie kreatyniny w

surowicy.

Stężenie:

ołowiu we krwi oraz

co najmniej jednego z

następujących:

cynkoprotoporfiryny

w erytrocytach lub

kwasu deltaaminolewulinowego w moczu

układ krwiotwórczy; układ nerwowy, nerki

K

Wskazaniami do trwałego odsunięcia od pracy w narażeniu na ołów są:

1) nawracające, trzykrotne, początkowe

objawy ołowicy w

ciągu

ostatnich 3 lat

pracy

w narażeniu na

ołów,

2) nawracająca, dwukrotna kolka ołowicza,

3) encefalopatia i/lub

polineuropatia ołowicza,

4) nefropatia ołowicza. Wskazane jest stosowanie aktualnych „Zaleceń dotyczących rozpoznawania i profilaktyki medycznej ołowicy”, opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36

Pestycydy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione poniżej nazwy chemiczne występują jako składniki wielu preparatów handlowych o różnych nazwach w zależności od producenta

1. Hamujące aktywność cholinesterazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

aktywność cholinesterazy krwinkowej

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań

1 raz w roku

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

w zależności od wskazań

w układzie enzymatycznym; inhibitor cholinesterazy krwinkowej

TE: u osób narażonych sezonowo należy oznaczać aktywność cholinesterazy krwinkowej przed i po każdym okresie oprysków

b) karbaminiany, np. aldikarb, karbaryl

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

2. Węglowodory chlorowane:

– związki dwuchlorodwufenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor

– chlorowane cyklodieny, np. aldrin, dieldrin

– związki chlorowane benzenu, np. lindan, cykloheksanon

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby

1 raz w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę

morfologia krwi; badania czynności wątroby

układ nerwowy; wątroba; skóra

Morfologię krwi wykonywać tylko u narażonych na chlorowane związki benzenu

3. Związki kwasu dwuchlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę

badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę

badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

1 raz w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę i skórę; w zależności od wskazań – neurologiczne

badania czynności wątroby; poziom cukru we krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

układ nerwowy; wątroba; skóra, nerki

A

Mogą działać

miotoksycznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

4. Pestycydy dwutiokarbaminianowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU) i propylenotiomocznik (PTU), np. chloroksuron, linuron

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę

badania czynności wątroby; badanie EKG; w zależności od wskazań – badania czynności tarczycy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę

badania czynności wątroby; badanie EKG; badania czynności tarczycy

1 raz w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy, wątrobę, tarczycę i skórę

badania czynności wątroby; badanie EKG; badania czynności tarczycy

układ nerwowy; serce – układ bodźcoprzewodzący; wątroba; tarczyca; skóra

A

5. Związki dwupirydylowe np. parakwat, dikwat

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

1 raz w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

płuca

 

6. Dwunitroalkilofenole np. dinoseb, dinokap

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; w zależności od wskazań – okulistyczne

morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; badanie okulistyczne

morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; stężenie methemoglobiny we krwi; badanie ogólne moczu

1 raz w roku, badanie okulistyczne co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę; w zależności od wskazań – okulistyczne

morfologia krwi; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby

wątroba; nerki; krwinki czerwone

 

7. Piretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna, permetryna

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę

w zależności od wskazań

1 raz w roku

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i skórę

w zależności od wskazań

układ nerwowy; skóra

A

37

Pirydyna

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy

badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy

badania czynności wątroby

co 4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, skórę, spojówki i układ nerwowy

badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – badanie przewodnictwa nerwów obwodowych

wątroba; skóra; spojówki; układ nerwowy

 

38

Rtęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) metaliczna i jej związki nieorganiczne

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i stan psychiczny

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy i stan psychiczny

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; w zależności od wskazań – EEG i badanie psychologiczne

co 1–2 lata

ogólne; neurologiczne

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; w zależności od wskazań – EEG i badanie psychologiczne

układ nerwowy; nerki

K

TE: oznaczanie

zawartości rtęci w

moczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

b) związki organiczne

ogólne; neurologiczne

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby

ogólne, w zależności od wskazań – neurologiczne; okulistyczne

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EEG, badanie psychologiczne, badanie pola widzenia

1 raz w roku

ogólne; neurologiczne; okulistyczne

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EEG, badanie psychologiczne, badanie pola widzenia

układ nerwowy; nerki; wątroba; nerw wzrokowy

jak wyżej

39

Siarkowodór

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, spojówki, układ nerwowy i sprawność powonienia

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, spojówki, układ nerwowy i sprawność powonienia; w zależności od wskazań – okulistyczne

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i nerwowy

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy; układ nerwowy; rogówki; spojówki

 

40

Siarki tlenki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy

R1, O – mgły kwasu siarkowego

41

Terpentyna

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

co 2–3 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę i nerki

badanie ogólne moczu; stężenie kreatyniny w surowicy

skóra; nerki

A

42

Toluen

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi

układ krwiotwórczy; układ nerwowy

TE: oznaczanie zawartości kwasu hipurowego w moczu

43

Trójchloroetylen (TRI)

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań – EEG

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań – EEG

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

badania czynności wątroby; EKG; w zależności od wskazań – EEG

układ nerwowy; wątroba; serce – układ bodźcoprzewodzący

R2

TE: oznaczanie zawartości kwasu trójchlorooctowego w moczu

44

Wanadu pięciotlenek

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy; skóra

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

45

Węgla dwusiarczek

ogólne; neurologiczne

poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG

ogólne; neurologiczne; okulistyczne

poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; poziom cukru we krwi; EKG; w zależności od wskazań – EEG, badanie przewodnictwa nerwów obwodowych, badanie psychologiczne

co 2–3 lata

ogólne; neurologiczne; okulistyczne; w zależności od wskazań – psychiatryczne

poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi; EKG; w zależności od wskazań – EEG, badanie przewodnictwa nerwów obwodowych, badanie psychologiczne

układ nerwowy; układ krążenia

K

Wskazane pierwsze badanie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach pracy

46

Węgla tlenek

ogólne

EKG

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne

EKG

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

EKG

układ nerwowy; układ krążenia

 

47

Węglowodorów alifatycznych związki nitrowe i aminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) związki aminowe (metyloamina, dwumetyloamina, dwuetylenoamina) i dwuaminowe (etylenodwuamina, tetrametylenodwuamina)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, nerwowy, skórę i spojówki

w zależności od wskazań

układ oddechowy; układ nerwowy; skóra; błony śluzowe

A

b) związki nitrowe (nitroetan, nitropropan)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe

badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe

badania czynności wątroby

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i błony śluzowe

badania czynności wątroby

wątroba; błony śluzowe

 

48

 

Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe i aminowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) związki nitrowe, np. nitrotolueny, nitrobenzeny

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – badanie zawartości methemoglobiny we krwi

1–2 razy w roku

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby

krwinki czerwone; wątroba

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

pierwsze badanie po 3–6 miesiącach pracy, następne 1–2 razy w roku

ogólne

morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu; badania czynności wątroby

krwinki czerwone; wątroba; pęcherz moczowy

R1, O, A W przypadku narażenia na anilinę, w zależności od wskazań – badanie zawartości methemoglobiny we krwi

49

Winylobenzen (styren)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układu nerwowy

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układ nerwowy; w zależności od wskazań – neurologiczne, dermatologiczne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, wątrobę, skórę i układ nerwowy; w zależności od wskazań – neurologiczne, dermatologiczne

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby

skóra, układ oddechowy; układ nerwowy; układ krwiotwórczy; wątroba

R2, O, K – tlenek

styrenu

TE: oznaczanie

zawartości kwasu

migdałowego w

moczu

50

Winylu chlorek

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę

badania czynności wątroby; HBsAg; próba oziębiania rąk; zdjęcie rtg rąk

ogólne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

badania czynności wątroby; próba oziębiania rąk

co 1–2 lata

ogólne; w zależności od wskazań – dermatologiczne

badania czynności wątroby; próba oziębiania rąk; zdjęcie rtg rąk

obwodowy układ naczyniowy; wątroba; skóra; kości palców rąk

R2, O, K USG wątroby po 10 latach pracy, następne w zależności od wskazań. W przypadku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym – zdjęcie rtg rąk

51

Żywice epoksydowe

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy i skórę

spirometria

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – dermatologiczne

spirometria

co 3–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy; w zależności od wskazań – dermatologiczne

spirometria

skóra; układ oddechowy

A

52

Mieszaniny rozpuszczalników organicznych

ogólne; neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EEG

ogólne; neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby

co 2–4 lata

ogólne; neurologiczne

morfologia krwi z rozmazem; płytki krwi; badania czynności wątroby; w zależności od wskazań – EEG

układ nerwowy; układ krwiotwórczy; wątroba

Rozszerzenie zakresu badań lekarskich i pomocniczych, w tym psychologicznych powinno wynikać ze specyfiki działania na organizm poszczególnych składników mieszaniny rozpuszczalników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

53

Cytostatyki

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę i skórę

morfologia krwi z rozmazem; badania czynności wątroby; badanie ogólne moczu

wątroba; układ krwiotwórczy

R1 lub R2, K

IV

Czynniki*) biologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Wykonanie badania serologicznego służącego rozpoznaniu zakażenia czynnikiem biologicznym wymaga uzyskania pisemnej zgody badanego, poinformowanego uprzednio o celu, sposobie wykonania i ewentualnych skutkach badania.

1

Wirus zapalenia wątroby – typ B (HBV)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

wątroba

R1 – po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią

2

Wirus zapalenia wątroby – typ C (HCV)

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

co 2–4 lata

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę

bilirubina; ALAT w surowicy; inne w zależności od wskazań

wątroba

R1 – po udokumentowanym zachorowaniu na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią

3

Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV)

ogólne

w zależności od wskazań

ogólne

w zależności od wskazań

co 2 lata

ogólne

w zależności od wskazań

układ odpornościowy

Pracownicy służby zdrowia zatrudnieni w kontakcie z krwią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Pałeczki Brucella abortus bovis

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu

badania czynności wątroby; badanie audiometryczne

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu

badania czynności wątroby; badanie audiometryczne; w zależności od wskazań odczyn Wrighta

co 3–5 lat

ogólne, ze zwróceniem uwagi na wątrobę, śledzionę, układ ruchu, układ nerwowy, narząd słuchu

badania czynności wątroby; badanie audiometryczne

wątroba; śledziona; układ ruchu; układ nerwowy; narząd słuchu

Służba weterynaryjna i zootechniczna. Pracownicy obsługi bydła, zakładów mięsnych i produkcji pasz biologicznych

5

Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym

ogólne

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

ogólne

spirometria; w zależności od wskazań – zdjęcie rtg klatki piersiowej

co 2–3 lata

ogólne

spirometria; zdjęcie rtg klatki piersiowej

układ oddechowy

A

6

Inne szkodliwe czynniki biologiczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) prątek gruźlicy

ogólne

w zależności od wskazań

ogólne

w zależności od wskazań

co 2–3 lata

ogólne

w zależności od wskazań

układ oddechowy

Zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia gruźlicy narządowej

b) wirus kleszczowego zapalenia mózgu

jak wyżej

jak wyżej

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ nerwowy

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

ośrodkowy układ nerwowy

Wyniki badań i rozpoznanie powinny być konsultowane w klinice chorób zakaźnych akademii medycznej

c) Chlamydia psittaci

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

układ oddechowy

jak wyżej

d) Toxoplasma gondii

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

układ nerwowy; narząd wzroku; układ chłonny

jak wyżej

e) Borrelia burgdorferi

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

skóra; stawy; układ nerwowy; mięsień sercowy

jak wyżej

V

Inne czynniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Niekorzystne czynniki psychospołeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny

poziom cholesterolu; EKG

ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny

poziom cholesterolu; EKG

co 2–4 lata

ogólne

poziom cholesterolu; EKG

układ krążenia; ośrodkowy układ nerwowy

Wskazane jest korzystanie przez lekarza z konsultacji psychologicznej w przypadku oceny, że wykonywanie pracy może powodować narażenie życia własnego lub innych. Zakres badań i ich interpretacja przez psychologa powinna być zależna od oceny krytycznej funkcji psychologicznej decydującej o wykonywaniu pracy

 

b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

 

c) zagrożenia wynikające z narażania życia

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

jak wyżej

 

d) zagrożenia wynikające z monotonii pracy

ogólne

w zależności od wskazań

jak wyżej

w zależności od wskazań

jak wyżej

jak wyżej

w zależności od wskazań

ośrodkowy układ nerwowy

 

2

Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

ogólne; okulistyczne; neurologiczne

testy sprawności psychoruchowej

ogólne; w zależności od wskazań – okulistyczne, neurologiczne

w zależności od wskazań – testy sprawności psychoruchowej

co 3–4 lata; powyżej 50 roku życia – co 2 lata

ogólne

w zależności od wskazań

 

 

3

Praca na wysokości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) do 3 m

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne

w zależności od wskazań

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne

w zależności od wskazań

co 3–5 lat

ogólne

w zależności od wskazań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

b) powyżej 3 m

ogólne; neurologiczne; okulistyczne; otolaryngologiczne z oceną błędników

w zależności od wskazań

ogólne; neurologiczne; okulistyczne; otolaryngologiczne

w zależności od wskazań

co 2–3 lata; powyżej 50 roku życia – co rok

ogólne

w zależności od wskazań

 

Wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia (nie dotyczy soczewek kontaktowych)

4

Praca zmianowa

ogólne

w zależności od wskazań

ogólne

w zależności od wskazań

co 3–5 lat

ogólne

w zależności od wskazań

 

 

5

Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal/8 godzin lub 3 kcal/min dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal/8 godz. lub ponad 2 kcal/min dla kobiet

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: ruchu, krążenia i oddechowy

EKG; w zależności od wskazań – spirometria; zalecana próba wysiłkowa: VO2max

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układy: ruchu, krążenia i oddechowy

EKG; w zależności od wskazań – spirometria; zalecana próba wysiłkowa: VO2max

co 5 lat; powyżej 45 roku życia – co 3 lata

ogólne

EKG

 

 

6

Praca w wymuszonej pozycji

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu

w zależności od wskazań

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne, ortopedyczne

w zależności od wskazań

co 3–5 lat

ogólne; w zależności od wskazań – neurologiczne, ortopedyczne

w zależności od wskazań

układ ruchu

 

7

Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu i obwodowy układ nerwowy

w zależności od wskazań

ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu i obwodowy układ nerwowy

w zależności od wskazań

co 3–5 lat

ogólne

w zależności od wskazań

układ ruchu; obwodowy układ nerwowy

 

8

Praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego

ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa – badanie foniatryczne

w zależności od wskazań

ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa – badanie foniatryczne

w zależności od wskazań

co 5 lat

ogólne; laryngologiczne; w zależności od wskazań laryngologa – badanie foniatryczne

w zależności od wskazań

narząd głosu

 

VI

Praca bez określonego czynnika narażenia

ogólne

w zależności od wskazań

ogólne

w zależności od wskazań

co 5 lat

ogólne

w zależności od wskazań

 

 

Załącznik nr 230)

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 330)

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3a31)

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

REJESTR LEKARZY PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA PROFILAKTYCZNE

Lp. (nr)

Imię i nazwisko, adres, nr tel.

Miejsce wykonywania badań profilaktycznych

Podstawa wydania zaświadczenia

Nr prawa wykonywania zawodu lekarza

Data wydania zaświadczenia

Potwierdzenie odbioru

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liczba porządkowa

2. Dane personalne: imię i nazwisko, adres, nr telefonu

3. Adres ZOZ17) lub miejsce wykonywania prywatnej praktyki

4. Wpis dotyczący rodzaju dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych Symbol(e) cyfrowy(we) dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych Standard zapisu:

1 - specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,

2 - specjalizacja w dziedzinie higieny pracy,

3 - specjalizacja w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,

4 - specjalizacja w dziedzinie medycyny kolejowej,

5 - specjalizacja w dziedzinie medycyny lotniczej,

6-xx – 6-letni staż pracy; xx ostatnie dwie cyfry roku, w którym lekarz odbył wymagane przeszkolenie,

7-xx – odbywanie specjalizacji z zakresu medycyny pracy lub medycyny kolejowej – xx ostatnie dwie cyfry roku zakończenia specjalizacji w trybie obowiązujących przepisów,

8-xx – możliwość przeprowadzenia badań profilaktycznych z ograniczeniem czasowym – xx ostatnie dwie cyfry roku upływu okresu ważności,

9 - specjalizacja w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej,

J - przeszkolenie w jednostce badawczo-rozwojowej18) w dziedzinie medycyny pracy w zakresie badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,

T - przeszkolenie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,

K - przeszkolenie w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,

M - możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych ograniczona do określonych grup pracowników.

Uwaga: Podać wszystkie cyfrowe symbole standardów, także poszerzających lub ograniczających możliwość przeprowadzania badań profilaktycznych.

Przykład 1: 1J = specjalizacja z medycyny pracy i możliwość przeprowadzania badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące,

Przykład 2: 696M = lekarz przepracował minimum 6 lat w charakterze lekarza zakładowego w publicznym ZOZ17), odbył wymagany kurs doskonalący w 1996 r., może wykonywać badania profilaktyczne wyłącznie pracowników ZOZ17) zatrudniającego lekarza.

5. Nr prawa wykonywania zawodu

6. Data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru

7. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia

Załącznik nr 5

ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO REJESTRU LEKARZY PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIA PROFILAKTYCZNE

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR PIECZĘCI LEKARZA PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIA PROFILAKTYCZNE

infoRgrafika

Załącznik nr 732)

REJESTR WYDANYCH ORZECZEŃ

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Obecnie art. 179 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) nie stanowi upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1405), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.; na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zachowały moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie były sprzeczne z ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

3) Art. 229 § 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.; zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej akt wykonawczy wydany na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.; zachowany w mocy akt wykonawczy może być zmieniany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w granicach określonych w art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

5) Obecnie: i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2081), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

6) Obecnie ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) nie zawiera art. 1295, zgodnie z art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 1611), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2010 r.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 451), które weszło w życie z dniem 12 maja 2001 r.

17) Obecnie: zakładach leczniczych podmiotów leczniczych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

18) Obecnie: instytutów badawczych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.

19) Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r., ilekroć w przepisach regulujących m.in. sprawy zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ubezpieczenia społecznego jest mowa o inwalidach bez określania grupy, rozumie się przez to niezdolność do pracy.

20) Obecnie: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088), które weszło w życie z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

26) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

27) Zamieszczony w obwieszczeniu.

28) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 czerwca 1996 r.

29) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 375), które weszło w życie z dniem 29 czerwca 1997 r., § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16, oraz § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

31) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA