REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2131

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 po wyrazach „specjalistyczne badania konsultacyjne” dodaje się przecinek oraz wyrazy „w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne,”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

2. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Załącznik 1. [WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 listopada 2020 r. (poz. 2131)

WSKAZÓWKI METODYCZNE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Czynnik niebezpieczny, szkodliwy lub uciążliwy

Zakres badań profilaktycznych

Częstotliwość badań profilaktycznych

I

Czynniki fizyczne

1

Hałas

Badanie lekarskie, badanie otoskopowe i akumetryczne; audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5–8 kHz) obligatoryjna przy hałasie o poziomie LEX8h ≥ 80 dB

Co 1 rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3 lata

2

Hałas ultradźwiękowy

Badanie lekarskie, badanie otoskopowe, audiometria tonalna (badanie przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości 0,5–8 kHz)

Co 3 lata

3

Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne (drgania miejscowe)

Badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem układów: naczyniowego, nerwowego i kostnego; próba oziębiania z termometrią skórną i próbą uciskową

Pierwsze badanie okresowe po 1 roku, następne co 3 lata

4

Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka (drgania ogólne)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na dolny odcinek kręgosłupa

Co 4 lata

5

Promieniowanie jonizujące

Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem, retikulocyty; w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia, ocena dna oka, ocena przezierności soczewek

Pracownicy zakwalifikowani do kategorii A – co 1 rok, do kategorii B – co 3 lata

6

Pola elektromagnetyczne

Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKG

Do 45. r.ż. co 4 lata, powyżej 45. r.ż. co 2 lata

7

Sztuczne promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm):

 

 

a) nadfioletowe (UV)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku – szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek i rogówek oczu, ostrość widzenia i przezierność soczewek

Co 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na UV powyżej 10 lat co 2 lata

b) podczerwone (IR)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku – szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka oraz przezierność soczewek

Co 3 lata, u osób powyżej 50. r.ż. narażonych na IR powyżej 10 lat co 2 lata

c) laserowe

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku – szczególne zwrócenie uwagi na stan spojówek, rogówek oczu i dna oka, ostrość widzenia, pole widzenia i przezierność soczewek

Co 3 lata

d) widzialne (światło)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na skórę; w badaniu narządu wzroku – szczególne zwrócenie uwagi na ostrość widzenia

Co 3 lata

8

Mikroklimat gorący

Badanie lekarskie, EKG, spirometria, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Do 45. r.ż. co 3 lata,

po 45. r.ż. co 2 lata

9

Mikroklimat zimny

Badanie lekarskie, EKG, spirometria, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi

Do 45. r.ż. co 3 lata,

po 45. r.ż. co 2 lata;

w przypadku pracy w zakresie temperatur od –25°C do –45°C pierwsze badanie okresowe po 6 miesięcach, następne co 1 rok;

w przypadku pracy w temperaturze poniżej –45°C pierwsze badanie okresowe po 3 miesiącach, kolejne co 6 miesięcy

10

Zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne

Badanie lekarskie;

badania lotniczo-lekarskie odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970); badania osób wykonujących prace podwodne odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 i 1337)

Co 3 lata

II

Pył przemysłowy

1

Pyły nieorganiczne zawierające krzemionkę krystaliczną

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 4 latach narażenia, kolejne co 2–4 lata;

przy stężenich frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej równej lub powyżej wartości NDS – po 2 latach narażenia badania okresowe co 1 rok; u narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co 1 rok łącznie z rtg klatki piersiowej

2

Pyły węgla (kamiennego, brunatnego)

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata

3

Pyły grafitu (naturalnego, syntetycznego)

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, następne po 8 latach narażenia, a kolejne co 4 lata

4

Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Pierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia co rok

5

Pył talku

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Pierwsze badanie okresowe po 3 latach narażenia, następne co 2 lata; po 15 latach narażenia co rok

6

Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt)

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Pierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następne co 4 lata

7

Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 4 lata, po 15 latach narażenia co rok

8

Pył organiczny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

Badanie lekarskie, spirometria

Co rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3–4 lata

9

Pył drewna

Badanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przednia

Co rok przez pierwsze 3 lata narażenia, następne co 3–4 lata;

od 45. r.ż. i po 15 latach narażenia co 1–2 lata

10

Pył mąki

Badanie lekarskie, spirometria, ze zwróceniem uwagi na: drogi oddechowe, skórę i spojówki

Co rok przez pierwsze 3 lata, następne co 3 lata

III

Czynniki chemiczne

1

Akrylowe związki:

 

 

a) akrylonitryl

Badanie lekarskie

Co 2–4 lata

b) akrylany

Badanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

2

Aldehydy:

 

 

a) akrylowy (akrylaldehyd)

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

b) formaldehyd

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

3

Amoniak

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

4

Arsen i jego związki

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, EKG, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 10 latach narażenia, a następne co 4 lata

– arsenowodór (arsan)

Badanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, EKG

Co 2–4 lata

5

Azotu tlenki

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

6

Bar i jego związki:

 

 

a) rozpuszczalne w wodzie

Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia potasu i wapnia, kinazy kreatynowej we krwi, badanie ogólne moczu, EKG

Co 2–4 lata

b) nierozpuszczalne w wodzie

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej po 8 latach narażenia, a następne w zależności od wskazań

7

Benzen i jego homologi (ksylen, toluen)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi i badanie akumetryczne; morfologia krwi z rozmazem; toluen, ksylen – dodatkowo: ALT, AST, GGTP

Benzen: pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co rok Toluen, ksylen: co 1–2 lata

8

Benzo[a]piren

Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowej

Co 1–2 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata

9

Brom i jego związki

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

10

Beryl i jego związki

Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, ALT, AST, GGTP

Co 3–4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po roku narażenia

11

Chlor, chlorowodór i tlenki chloru

Badanie lekarskie, spirometria, rynoskopia przednia

Co 2–4 lata

12

Chrom i związki chromu (VI)

Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, spirometria, morfologia krwi, CRP, rynoskopia przednia

Pierwsze badanie okresowe po roku narażenia, następne co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej po 40. r.ż. lub po 10 latach narażenia co 2 lata

13

Czteroetylek ołowiu (tetraetylek ołowiu)

Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP

Co rok

14

Dwumetyloformamid (N,N-dimetyloformamid)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie bilirubiny, kreatyniny we krwi

Co 2–4 lata

15

Epichlorohydryna (1-chloro-2,3-epoksypropan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, stężenie kreatyniny we krwi, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej należy wykonać po 6 latach narażenia, a następne co 4 lata

16

Fenol lub jego homologi (krezol, kreozot) oraz ich chlorowcopochodne lub nitropochodne

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, stężenie kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

17

Fluor i fluorki

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na układ ruchu i oddechowy, spirometria, rtg kości jednego przedramienia i kości miednicy, po 10 latach narażenia rtg kręgosłupa lędźwiowego

Co 2–4 lata; w badaniach okresowych rtg kości jednego przedramienia i miednicy należy wykonywać co 6 lat

18

Fosfor biały, żółty (tertrafosfor)

Badanie lekarskie, spirometria, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczanie stężenia wapnia i fosforu we krwi, CRP

Co 1–2 lata

19

Fosforu związki chlorowe (np. trichlorek fosforu)

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata

20

Ftalowy bezwodnik

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Pierwsze badanie okresowe po 6 miesiącach narażenia, następne co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych

21

Furfurol (2-furaldehyd)

Badanie lekarskie

Co 2–4 lata

22

Glinu tlenek (tritlenek glinu)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata

23

Glikole:

 

 

a) etylenowy, dietylenowy, butano-1,4-diol, glicerol

Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi

Co 2–4 lata

b) nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny – nitrogliceryna (triazotan (V) glicerolu), nitroglikol (diazotan (V) glikolu etylenowego)

Badanie lekarskie, EKG, morfologia krwi

Pierwsze badanie okresowe

po 6–12 miesiącach, następne co 1–2 lata

24

Izocyjanianowe związki

Badanie lekarskie, morfologia krwi, CRP, spirometria, rtg klatki piersiowej

Pierwsze badanie okresowe

po 6–12 miesiącach narażenia, następne co 1–2 lata; rtg klatki piersiowej tylko przy badaniu wstępnym oraz gdy wywiad lub badanie przedmiotowe wskazują na zmiany w dolnych drogach oddechowych

25

Kadm i jego związki

Badanie lekarskie, rtg klatki piersiowej, rtg kości miednicy i podudzia, spirometria, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, CRP

Co 3–4 lata; pierwsze rtg klatki piersiowej

po 10 latach narażenia, następne co 3 lata, rtg kości miednicy i podudzia po 10 latach narażenia, następne co 5 lat

26

Ketony:

 

 

a) aceton

Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP, spirometria

Co 2–4 lata

b) metyloetyloketon (butan-2-ol, MEK), metyloizobutyloketon (4-metylopentan-2-on, MIBU)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego układu nerwowego

Co 2–4 lata

c) diaceton, tlenek mezytylu (4-metylopent-3-en-2-on)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

d) keton butylowo-etylowy (heptan-3-on, EBK)

Badanie lekarskie

Co 2–4 lata

e) keton dipropylowy (heptan-4-on, DPK)

Badanie lekarskie

Co 2–4 lata

27

Kobalt

Badanie lekarskie, EKG, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej co 4 lata

28

Mangan i jego związki

Badanie lekarskie, spirometria, badanie ogólne moczu, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

29

Nafta i jej produkty:

 

 

a) benzyna ekstrakcyjna, nafta

Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem

Co 2–4 lata

b) mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty

Badanie lekarskie, morfologia krwi z rozmazem; badanie ogólne moczu, rtg klatki piersiowej

Co 1–2 lata

30

Naftalen i pochodne (naftol, dekalina (bicyklo[4.4.0]dekan), tetralina (1,2,3,4-tetrahydronaftalen))

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

31

Nikiel i jego związki

Badanie lekarskie, przy narażeniu wziewnym rynoskopia przednia, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2 lata, rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, u osób po 40. r.ż. i w przypadku narażenia powyżej 10 lat co 2 lata

32

Ołów i jego związki

Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następujących metabolitów: cynk oprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu

U pracowników rozpoczynających pracę w narażeniu na ołów morfologia krwi i oznaczanie stężenia ołowiu we krwi oraz cynk oprotoporfiryny w erytrocytach lub kwasu deltaaminolewulinowego w moczu co 3 miesiące w pierwszym roku narażenia; następnie u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300–500 μg/l (1,45–2,42 μmol/l) u mężczyzn i 200–300 μg/l (0,97–1,45 μmol/l) u kobiet – co 6 miesięcy;

u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 μg/l (1,45 μmol/l) u mężczyzn i poniżej 200 μg/l (0,97 μmol/l) u kobiet – co 12 miesięcy; pozostałe badania wykonuje się co 12 miesięcy

33

Pestycydy:

 

 

1. Hamujące aktywność cholinesterazy:

 

 

a) związki fosforoorganiczne, np. paration, malation, mefosfolan, sulfotep, dimetoat

Badanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowej

Co rok

b) karbaminiany, np. aldikarb, karbaryl

Badanie lekarskie, ocena aktywności cholinesterazy krwinkowej; w zależności od wskazań: konsultacja neurologiczna

Co rok

2. Węglowodory chlorowane:

 

 

a) związki dichlorodifenyloetanu, np. metoksychlor, metiochlor,

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP; u narażonych na chlorowane związki benzenu – dodatkowo morfologia krwi

Co rok

b) chlorowane cyklodieny, np. aldrin, dieldrin,

c) związki chlorowane benzenu, np. lindan, cykloheksanon

3. Związki kwasu dichlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop

Badanie lekarskie ze szczególną oceną układu nerwowego, AST, ALT, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co rok

4. Pestycydy ditiokarbaminianowe, np. maneb, zineb, etylenotiomocznik (ETU) i propylenotiomocznik (PTU), np. chloroksuron, linuron

Badanie lekarskie, EKG, TSH, AST, ALT, GGTP

Co rok; w badaniu wstępnym badania czynności tarczycy w zależności od wskazań

5. Związki dipirydylowe, np. parakwat, dikwat

Badanie lekarskie, spirometria

Co rok

6. Dinitroalkilofenole, np. dinoseb, dinokap

Badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; morfologia krwi, oznaczenie stężenia glukozy, kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia methemoglobiny we krwi

Co rok; w badaniu wstępnym bez stężenia methemoglobiny we krwi

7. Pyretroidy, np. aletryna, cypermetryna, dekametryna, permetryna

Badanie lekarskie, spirometria

Co 3 lata

34

Pirydyna

Badanie lekarskie, ALT, AST, GGTP

Co 4 lata

35

Rtęć:

 

 

a) metaliczna i jej związki nieorganiczne

Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ze wskazań stężenie rtęci w moczu

Co 1–2 lata

b) związki organiczne

Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, ALT, AST, GGTP; w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego; ze wskazań oznaczenie rtęci we krwi

Co rok

36

Siarkowodór (sulfan)

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

37

Siarki tlenki

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań

38

Terpentyna

Badanie lekarskie, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, spirometria

Co 2–3 lata

39

Wanad i jego związki

Badanie lekarskie, spirometria, rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 4 lata

40

Węgla disiarczek

Badanie lekarskie, ocena ostrości widzenia, w badaniu narządu wzroku – ocena zdolności rozpoznawania barw i orientacyjna ocena pola widzenia; oznaczenie stężenia glukozy, lipidogram, AST, ALT, GGTP, EKG

Co 2–3 lata; wskazane pierwsze badanie psychologiczne i psychiatryczne po 5 latach narażenia

41

Tlenek węgla (II)

Badanie lekarskie, morfologia krwi, EKG

Co 2–4 lata

42

Tlenek węgla (IV)

Badanie lekarskie, EKG

Co 2–4 lata

43

1. Węglowodorów alifatycznych związki aminowe, nitrowe i chlorowcopochodne:

 

 

a) związki aminowe (metyloamina, dimetyloamina, dietylenoamina) i diaminowe (etylenodiamina, tetrametylenodiamina)

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

b) związki nitrowe (nitrometan, nitroetan, nitropropan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

c) chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

2. Chlorek metylu (chlorometan)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

3. Bromek metylu (bromometan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

4. Chlorek metylenu (dichlorometan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi

Co 2–4 lata

5. Chloroform (trichlorometan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi

Co 2–4 lata

6. Dichloroetan, trichloroetan

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

7. Czterochlorek węgla (1,1,2,2-tetrachlorometan, TETRA)

Badanie lekarskie, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

8. Dibromek etylenu, trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (PER)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, EKG

Co 2–4 lata

44

Węglowodorów aromatycznych związki nitrowe, aminowe i ich chlorowcopochodne:

 

 

a) związki nitrowe, np. nitrobenzen, dinitrobenzen, dinitrotoluen, trinitrotoluen

Badanie lekarskie, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, AST, ALT, GGTP

Co 6–12 miesięcy

b) związki aminowe, np. anilina, benzydyna, betanaftyloamina (2-naftyloamina)

Badanie lekarskie, morfologia krwi, badanie ogólne moczu, AST, ALT, GGTP

Pierwsze badanie po 3–6 miesiącach narażenia, następne co 6–12 miesięcy

c) chlorowcopochodne: – pochodne benzenu (chlorobenzen, dichlorobenzen, heksachlorobenzen)

Badanie lekarskie ze szczególną oceną obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

– pochodne bifenyli (bifenyl)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi

Co 2–4 lata

– pochodne naftalenu

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, bilirubiny, kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu

Co 2–4 lata

45

Winylobenzen (styren)

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, spirometria

Co 2–4 lata

46

Winylu chlorek (chloroetan)

Badanie lekarskie, AST, ALT, GGTP, fosfataza alkaliczna, morfologia krwi, próba oziębiania rąk, USG wątroby

Co 12–24 miesiące; USG wątroby po 10 latach narażenia, a następnie w zależności od wskazań; w przypadku dodatniej próby oziębiania w badaniu okresowym – rtg rąk

47

Żywice epoksydowe

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–4 lata

48

Mieszaniny rozpuszczalników organicznych (jeżeli są zawarte wymienione powyżej rozpuszczalniki, obowiązuje zakres przypisany do danego związku)

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP

Co 2–4 lata

49

Cytostatyki

Badanie lekarskie, morfologia krwi, AST, ALT, GGTP, oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu;

w przypadku narażenia na niżej wymienione leki należy poszerzyć badania okresowe o następujące badania:

a) leki alkilujące – szczególne zwrócenie uwagi na pole widzenia,

b) winkrystyna, winblastyna, cisplatyna, prokarbazyna – szczególne zwrócenie uwagi na czucie powierzchniowe i głębokie,

c) fluorouracyl – EKG,

d) bleomycyna, busulfan, chlorambucyl, cyklofosfamid, metotreksat, melfalan – rtg klatki piersiowej

Co 2–4 lata; rtg klatki piersiowej po 6 latach pracy, a następnie co 2–4 lata

IV

Czynniki biologiczne

1

Wirus zapalenia wątroby – typ B (HBV)

Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronne, ALT, AST, przeciwciała anty-HBc total;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2–4 lata, przeciwciała anty-HBc total w badaniu wstępnym, a następnie badania serologiczne w zależności od wskazań

2

Wirus zapalenia wątroby – typ C (HCV)

Badanie lekarskie, ALT, AST, przeciwciała anty-HCV;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2–4 lata, przeciwciała anty-HCV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań

3

Ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV)

Badanie lekarskie, przeciwciała anty-HIV;

po przypadkowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny badania serologiczne zależne od aktualnych wytycznych postępowania poekspozycyjnego

Co 2–4 lata, przeciwciała anty-HIV w badaniu wstępnym, a następnie w zależności od wskazań

4

Pałeczki Brucella abortus bovis

Badanie lekarskie

Co 3–5 lat

5

Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe, w tym o działaniu uczulającym

Badanie lekarskie, spirometria

Co 2–3 lata

6

Prątek gruźlicy

Badanie lekarskie, w zależności od wskazań rtg klatki piersiowej lub testy służące wykryciu zakażenia prątkami gruźlicy

Co 2–3 lata

7

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wirus KZM)

Badanie lekarskie z wywiadem ukierunkowanym na szczepienie ochronne

Co 2–3 lata

8

Borrelia burgdorferi

Badanie lekarskie;

w badaniach okresowych – badania serologiczne w kierunku boreliozy w przypadku informacji o ukąszeniu przez kleszcza bądź w przypadku zgłaszania objawów nasuwających podejrzenie boreliozy

Co 2–4 lata

9

Inne czynniki zaliczone do grupy 2, 3 lub 4 zagrożenia według przepisów wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Badanie lekarskie w zależności od wskazań i stopnia narażenia: badania laboratoryjne lub serologiczne oraz konsultacje specjalistyczne służące wczesnemu wykryciu zakażenia bądź ocenie zmian w stanie zdrowia spowodowanych zakażeniem;

w przypadku dostępnej szczepionki – w zależności od wskazań badania służące ocenie jej skuteczności

Co 2–4 lata

V

Inne czynniki

1

Niekorzystne czynniki psychospołeczne:

 

 

a) zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

Co 2–5 lat

b) zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

Co 2–5 lat

c) zagrożenia wynikające z narażania życia

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

Co 2–5 lat

d) zagrożenia wynikające z monotonii pracy

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

Co 2–5 lat

e) zagrożenia wynikające z organizacji pracy (praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą, inne)

Badanie lekarskie, lipidogram, EKG

Co 2–5 lat

2

Praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.)

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie akumetryczne, ocenę narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego obsługiwania narzędzia, maszyny, urządzenia lub pojazdu mechanicznego

Co 3–4 lata, powyżej 50. r.ż. co 2–3 lata

3

Obsługa monitorów ekranowych

Badanie lekarskie, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia

Co 5 lat

4

Prace wymagające sprawności psychoruchowej

Badanie lekarskie;

w zależności od wskazań wykonanie właściwych dla stanowiska testów sprawności psychoruchowej;

w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

Co 1–2 lata, powyżej 50. r.ż. co 1 rok

5

Praca na wysokości

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru); oznaczenie poziomu glukozy we krwi

Do 25. r.ż. co 3 lata; od 25. do 50. r.ż. co 2–3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1–2 lata

6

Praca zmianowa, w tym praca w porze nocnej

Badanie lekarskie

Co 3–5 lat

7

Praca fizyczna z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal (8 godzin lub 3 kcal/min) dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal (8 godzin lub ponad 2 kcal/min) dla kobiet

Badanie lekarskie, EKG

Co 5 lat; powyżej 50. r.ż. co 3 lata

8

Praca w wymuszonej pozycji

Badanie lekarskie

Co 3–5 lat

9

Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn

Badanie lekarskie

Co 3–5 lat

10

Praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego

Badanie lekarskie, ocena wydolności narządu głosu (np. za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej) – w przypadku wyniku wskazującego na zmiany patologiczne w narządzie głosu: konsultacja otolaryngologiczna lub foniatryczna z wykonaniem (w zależności od wskazań) wideolaryngostroboskopii

Pierwsze badanie okresowe

po 12 miesiącach; następne co 3–5 lat

11

Praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, badanie akumetryczne, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru), ocena wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego; oznaczenie stężenia glukozy we krwi;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących kierowania pojazdami

Co 30 miesięcy – 5 lat

12

Praca związana z posługiwaniem się bronią palną

Badanie lekarskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan i działanie narządu równowagi, w badaniu narządu wzroku – ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (badanie za pomocą perymetru), ocena widzenia zmierzchowego;

zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych powinien dodatkowo uwzględniać badania i konsultacje wskazane w przepisach dotyczących posługiwania się bronią

Co 5 lat; po 60. r.ż. co 30 miesięcy

13

Inne prace związane z narażeniem na czynnik niebezpieczny

Badanie lekarskie, w każdym przypadku konieczna ocena funkcji organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

Do 25. r.ż. co 3 lata; od 25. r.ż. do 50. r.ż. co 2–3 lata, powyżej 50. r.ż. co 1–2 lata

14

Praca w narażeniu na inny czynnik szkodliwy lub uciążliwy

Badanie lekarskie; badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne – w każdym przypadku konieczna ocena stanu narządów i układów organizmu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy

W zależności od aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej wpływu czynnika na zdrowie (nie rzadziej jednak niż co 5 lat)

15

Prace na stanowiskach, na których nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe

Badanie lekarskie

Co 5 lat

 

Słownik:

1) badanie lekarskie – oznacza badanie wykonane przez lekarza uprawnionego do badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

2) rtg klatki piersiowej – oznacza zdjęcia pełnowymiarowe, przy czym rtg klatki piersiowej u narażonych na pyły zwłókniające w przypadku zmian wskazujących na rozwój pylicy ocenia się zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Radiogramów Pylic Płuc, wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację Pracy;

3) spirometria – badanie obejmujące co najmniej pomiar pojemności życiowej (FVC lub VC), natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1) i jej wskaźnika odsetkowego (FEV1 %VC);

4) zakres badania profilaktycznego – oznacza obligatoryjne wykonanie wskazanych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych po potwierdzeniu istotnego wpływu czynnika szkodliwego lub uciążliwego na zdrowie po dokonanej ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy (m.i n. na podstawie oceny ryzyka zawodowego).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA