reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. poz. 527), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. poz. 1672).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośników nr 2 i nr 3 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. poz. 1672), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się (Dz. Urz. UE L 143 z 31.05.2011, str. 38).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2015 r. pod numerem 2015/232/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 grudnia 2016 r. (poz. 2082)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli2)

Na podstawie art. 34g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk;

2) wzór ewidencji kąpielisk;

3) sposób oznakowania kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

§ 2.4) Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej widocznej i czytelnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, zawierającej:

1) napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;

2) adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i udzielanie informacji społeczeństwu;

3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska;

4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny;

5) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;

6) klasyfikację jakości wody w kąpielisku;

7) ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;

8) w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia, informacje:

a) o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b) o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,

c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu;

9) rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata;

10)5) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem powodu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje niezwłocznie po ich uzyskaniu.

3. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie. Na tablicy informacyjnej można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.

4. Jeżeli został wprowadzony stały zakaz kąpieli, o którym mowa w art. 163b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska, wraz z uzasadnieniem.

5.6) Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystyka symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6.6) Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej.

§ 4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającej:

1) napis: „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwę;

2) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

3) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli;

4) bieżącą ocenę jakości wody;

5) informację o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7), z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 7–9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 18)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 29)

A. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku

infoRgrafika

B. Kolorystyka symboli

infoRgrafika

C. Rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352, 1250 i 1948.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. poz. 1672), które weszło w życie z dniem 6 listopada 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 maja 2011 r.

8) Oznaczenie załącznika nr 1 nadane przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama