reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez:

a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) ministra właściwego do spraw łączności, lub

c) ministra właściwego do spraw transportu;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy;

2) podmiot prawny – jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;

4) minister – ministra właściwego do spraw, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. [Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej]

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w:

1) art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 1, 2, 9 i 12 ustawy, jest minister;

2) art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy, jest organ lub osoba właściwa dla niego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy;

3) art. 2 pkt 2–4 ustawy, jest organ lub osoba właściwa dla niego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4. [Warunki przyznania nagrody rocznej]

1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

§ 5. [Wniosek o nagrodę]

1. Nagrodę roczną przyznaje się uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, na umotywowany wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda,

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu,

3) oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

4) uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu

– o ile organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada.

3. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, oraz przedłożenia w określonych przepisami terminach sprawozdań budżetowych.

§ 6. [Przepis przejściowy]

Do nagród rocznych za rok 2016 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 275).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 2256)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama