reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,

2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela

– dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 2. [Definicje]

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, centrum kształcenia ustawicznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

2) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich. 2. Przez dyrektora zakładu karnego rozumie się także dyrektora aresztu śledczego.

§ 3. [Dodatek motywacyjny]

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie przez uczniów lub słuchaczy osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, z uwzględnieniem możliwości uczniów lub słuchaczy oraz warunków pracy nauczyciela;

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów lub słuchaczy we współpracy z ich rodzinami oraz dyrektorem;

3) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły;

4) ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – umiejętność skutecznego zarządzania szkołą;

5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

6) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w szczególności:

a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) aktywna realizacja innych zadań statutowych szkoły.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w realizacji zadań zakładu, w szczególności:

a) wysoki stopień realizacji oferty resocjalizacyjnej zakładu i indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz umiejętność przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom, takim jak: zagrożenie życia lub zdrowia nieletniego albo innej osoby, nawoływanie do buntu, zakłócenie porządku, samowolne opuszczenie zakładu,

b) uzyskiwanie przez nieletnich wymaganych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,

c) umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o znacznie zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich,

d) osiąganie dobrych efektów w pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo,

e) efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych nieletnich oraz podejmowanie działań w zakresie przygotowania ich do samodzielności życiowej,

f) współpraca z rodziną zagrożoną patologią oraz podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w rodzinie nieletniego,

g) podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;

2) ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy zakładu, a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – umiejętność skutecznego zarządzania zakładem;

3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w szczególności:

a) organizowanie imprez i uroczystości w zakładzie,

b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala:

1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły;

2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;

3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie – dyrektor zakładu;

4) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości.

§ 4. [Dodatek funkcyjny]

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 100% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 80% do 150% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora zakładu albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 100% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala, uwzględniając wielkość, strukturę organizacyjną, liczbę stanowisk kierowniczych oraz wyniki pracy szkoły lub zakładu, a także rodzaj zakładu, złożoność zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku, oraz sprawowanie funkcji wymienionej w § 5 ust. 1:

1) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;

2) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości;

3) dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub zakładu – odpowiednio – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły lub dyrektor zakładu.

5. Dodatek funkcyjny jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły albo zakładu jest wypłacany wicedyrektorowi tej szkoły albo zakładu za czas wykonywania obowiązków dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły albo dyrektora zakładu z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 5. [Dodatek funkcyjny]

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo oddziału, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:

1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły;

2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;

3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie – dyrektor zakładu;

4) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości.

3. Przepisy § 4 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo dyrektora lub wicedyrektora zakładu albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub zakładu, wykonuje dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w ust. 1, w ramach dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1–3.

§ 6. [Dodatek za warunki pracy]

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, w tym psychologowi i pedagogowi, zatrudnionemu w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wychowawcy zatrudnionemu w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 65% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy jest uzależniona od stopnia trudności lub uciążliwości warunków realizowanych zajęć lub wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, w szczególności:

1) specyfiki nauczania w warunkach izolacji;

2) stopnia niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w zakładzie, z uwzględnieniem:

a) nieletnich wymagających indywidualnych oddziaływań wychowawczych i wzmożonego nadzoru pedagogicznego oraz wielokrotnych uciekinierów z poszczególnych zakładów,

b) nieletnich upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami zachowania, uzależnionych od środków odurzających, psychotropowych i alkoholu;

3) specyfiki pracy w zakładzie resocjalizacyjno-terapeutycznym;

4) specyfiki organizacji nauki, pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej, diagnostyczno-korekcyjnej i terapeutycznej;

5) faktycznej liczby nieletnich w grupach wychowawczych, oddziałach szkolnych i grupach szkolenia zawodowego;

6) łącznego funkcjonowania zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala:

1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły;

2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę;

3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie – dyrektor zakładu;

4) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości.

6. Dodatek za warunki pracy jest wypłacany za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 7. [Ustalanie wysokości dodatków dla dyrektora zakładu]

Wysokość dodatków dla dyrektora zakładu ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

§ 8. [Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa]

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 9. [Dodatek za wysługę lat]

1. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. [Środki finansowe przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli]

1. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości 0,3% rocznego planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego i ma charakter uznaniowy.

3. Przyznanie zasiłku pieniężnego oraz jego wysokość uzależnia się od sytuacji zdrowotnej, materialnej i rodzinnej nauczyciela.

4. Zasiłek pieniężny przyznaje organ dysponujący środkami finansowymi w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.1)

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Wójcik


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 83), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama