| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, oraz wykaz dokumentów, które należy do niego dołączyć;

2) wzór zaświadczenia.

§ 2. [Wniosek o wydanie zaświadczenia]

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dokumentami, które należy dołączyć do wniosku, składa się do upoważnionego organu w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. [Wykaz dokumentów i wzór zaświadczenia]

1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 549), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Załącznik 1. [WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2265)

Załącznik nr 1

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

2. Kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) świadectw pracy lub umów o pracę;

2) umów cywilnoprawnych – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery.

4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE CHARAKTER, OKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE CHARAKTER, OKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »